Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-304-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Module summary

Znajomość wpływu sił masowych, temperatury i dynamiki procesów na dokładność wytwarzanych elementów. Znajomość aplikacji komputerowych do projektowania procesów technologicznych, spajania materiałów, obróbki ubytkowej i bezubytkowej w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. Znajomość metod inżynierii odwrotnej, szybkiego prototypowania. Zdolność do syntetycznego ujmowania (opisu) złożonych problemów. Posiadanie kompetencji w zakresie innowacyjnej kreacji własnych celów zawodowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada świadomość innowacyjnej roli wiedzy i mozliwości kreacji własnych celów zawodowych na polu przedsiębiorczości. IME2A_K01 Case study,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Wykazuje umiejętność, podziału zlożonego zadania na odpowiednio prostsze oraz posiada zdolność do syntetycznego ujmowania problemów. IME2A_U04 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu sił masowych, temperatury i dynamiki zmienności sił w procesie obróbki na dokładność wytwarzanych elementów. IME2A_W01 Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Case study
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą dobór aplikacji komputerowych wspierających projektowanie procesów technologicznych i programowanie obróbki w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. IME2A_W07 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Case study,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod przetwarzana danych i cech stosowanego oprogramowania w systemach inżynierii odwrotnej oraz w technikach Rapid Prototyping. IME2A_W02, IME2A_W03 Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada świadomość innowacyjnej roli wiedzy i mozliwości kreacji własnych celów zawodowych na polu przedsiębiorczości. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Wykazuje umiejętność, podziału zlożonego zadania na odpowiednio prostsze oraz posiada zdolność do syntetycznego ujmowania problemów. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu sił masowych, temperatury i dynamiki zmienności sił w procesie obróbki na dokładność wytwarzanych elementów. - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą dobór aplikacji komputerowych wspierających projektowanie procesów technologicznych i programowanie obróbki w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. - - - - - - - - - + -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod przetwarzana danych i cech stosowanego oprogramowania w systemach inżynierii odwrotnej oraz w technikach Rapid Prototyping. - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 595 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 150 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 360 h
Contact hours 5 h
Inne 80 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (150h):

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta. Dyplomant konsultuje z promotorem zakres pracy, jej przebieg, dostęp do potrzebnej bazy laboratoryjnej oraz końcowy kształt pracy w formie pisemnej. Konsultacje prowadzi się na bieżąco podczas realizacji pracy. Autor magisterskiej pracy dyplomowej powinien wyraźnie określić cel pracy, jej wkład w obecny stan wiedzy i techniki, sposób realizacji pracy, uzyskane wyniki lub efekty oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Prezentacja własnej pracy dyplomowej. Udział w dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w seminarium dyplomowym. Obecność obowiązkowa. Prezentacja pracy dyplomowej zakończona dyskusją i uzyskaniem pozytywnej oceny prowadzącego seminarium.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Udział w seminarium dyplomowym. Obecność obowiązkowa.
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy dyplomowej ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej oceny wystawionej przez promotora pracy i recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w seminarium dyplomowym i prezentacja pracy dyplomowej są obowiązkowe. Dopuszcza się do 3 usprawiedliwionych nieobecności na seminarium. Sposób wyrównania
zaległości i zaliczenia nieobecności na zajęciach seminaryjnych ustala każdorazowo prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Przygotowanie merytoryczne obejmujące cały wiedzy z okresu studiów na poziomie I i II stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wskazana przez promotora pracy odpowiednio do zakresu tematycznego pracy dyplomowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None