Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Oprzyrządowanie i narzędzia
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-308-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania oraz doboru oprzyrządowania technologicznego w procesach wytwarzania mechatronicznego. Nabywa również wiedzę z zakresu budowy narzędzi stosowanych w w procesach wytwarzania mechatronicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Studen rozumie potrzebę ciagłego poszerzania wiedzy w zakresie oprzyrzadowania i narzędzi wykorzystywanych w mechatronice Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn Test,
Report
M_U002 Umie dobrać narzędzia i oprzyrzadowanie do procesu technologicznego Test
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe narzedzia i oprzyrzadowanie w procesie technologicznym wytwarzania typowych części maszyn Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu obróbki ubytkowej IME2A_W03 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oprzyrządowania i narzedzi mechatronicznych Test,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie projektowania oprzyrzadowania i narzędzi Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Studen rozumie potrzebę ciagłego poszerzania wiedzy w zakresie oprzyrzadowania i narzędzi wykorzystywanych w mechatronice + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać narzędzia i oprzyrzadowanie do procesu technologicznego + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe narzedzia i oprzyrzadowanie w procesie technologicznym wytwarzania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu obróbki ubytkowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oprzyrządowania i narzedzi mechatronicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie projektowania oprzyrzadowania i narzędzi + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (10h):

1.Środki technologiczne stosowane w procesach wytwarzania mechatronicznego: oprzyrządowanie przedmiotowe (uchwyty obróbkowe i montażowe), narzędzia i oprzyrządowanie narzędziowe (oprawki narzędziowe).
2.Oprzyrządowanie przedmiotowe – cel stosowania, realizowane funkcje, opłacalność, przykłady zastosowań.
3.Uchwyty obróbkowe: budowa, metodologia projektowania.
4.Zasady projektowania uchwytów obróbkowych specjalnych, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.
5.Oprzyrządowanie przedmiotowe montażowe – funkcje, budowa, przykłady zastosowań.
6.Oprzyrządowanie stosowane w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.
7.Przegląd narzędzi stosowanych w procesach wytwarzania mechatronicznego. Narzędzia skrawające modułowe, wielozadaniowe, zespołowe, mechatroniczne, do skrawania z dużymi prędkościami. Mocowanie narzędzi.
8.Kierunki rozwoju oprzyrządowania i narzędzi mechatronicznych.

Laboratory classes (4h):

Analiza ustalenia i obliczenia błędów bazowania.
Kolejność operacji i zabiegów montażowych.
Montaż specjalnego uchwytu obróbkowego z systemu elementów uniwersalnych uchwytów składanych /UPS/.
Wyznaczenie błędów położenia wierconych otworów.
Dobór oprzyrządowania technologicznego i narzędzi stosowanych w procesach wytwarzania mechatronicznego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych.
2 Kolokwium z laboratorium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.75 ocena laboratorium + 0.25 ocena kolokwium z wykładów
Szczegółowe wymogi dotyczące zaliczenia modułu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zajęć na innej grupie realizującej tą samą tematykę

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony kurs obróbki ubytkowej i bezubytkowej

Recommended literature and teaching resources:

1.Cichosz P.: Narzędzia skrawające. WNT, Warszawa 2006
2.Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT, Warszawa 2002
3.Honczarenko J.:Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000
4.Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1997
5.Isermann R.: Mechatronic system: fundamentals. Springer, London 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Badanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65 — Analyses of the influence of cutting parameters for wear of head blade milling by machining of coal materials WPW-65 / Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.
2.Ocena wpływu strategii pomiaru geometrii elektrod na ustawienie narzędzia w ZSW — Impact assessment of strategy of electrode geometry measurements on tool settings in integrated systems producing / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // W: PPM’14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 202–206. — Bibliogr. s. 206
3.Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rur — The new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

Additional information:

E-learning kończy się zaliczeniem.