Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy technik generacyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-309-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Module summary

Klasyfikacja przyrostowych technik generacyjnych. Zasady działania urządzeń szybkiego prototypowania z przykładami realizacji. Porównanie dokładności odwzorowania kształtu i wymiarów dla rówżnych rozwiązań. Materiały stosowane w rapid prototyping. Zastosowanie skanera 3D. Budowa modelu bryłowego na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skanera przestrzennego, z wykorzystaniem zaawansowanego systemu CAD. Praktyczne wykorzystanie skanera przy realizacji zadania przez studentów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi działać zespołowo; organizować pracę zespołu, kierować zespołem lub kreatywnie uczestniczyć w jego pracach IME2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 potrafi posłużyć się techniką skanowania 3D i właściwie dobraną techniką generacyjną do projektowania i weryfikacji elementów urządzeń mechatronicznych Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem skanera 3D i systemu generacyjnego, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski oraz przedstawić je w formie pisemnego sprawozdania. IME2A_U03 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania i prototypowania elementów i podzespołów urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik generacyjnych. IME2A_W04 Execution of laboratory classes
M_W002 ma podbudowaną wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania i prototypowania urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik skanowania przestrzennego IME2A_W04, IME2A_W07 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi działać zespołowo; organizować pracę zespołu, kierować zespołem lub kreatywnie uczestniczyć w jego pracach - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi posłużyć się techniką skanowania 3D i właściwie dobraną techniką generacyjną do projektowania i weryfikacji elementów urządzeń mechatronicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem skanera 3D i systemu generacyjnego, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski oraz przedstawić je w formie pisemnego sprawozdania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania i prototypowania elementów i podzespołów urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik generacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podbudowaną wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania i prototypowania urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik skanowania przestrzennego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (10h):

Podstawowe pojęcia. Przegląd i klasyfikacja technik generacyjnych według zastosowań i wykorzystywanych materiałów. Przebieg tworzenia modelu fizycznego na przykładzie wybranej techniki generacyjnej. Postprocesing. Zagadnienia dokładności kształtu i wymiarów w technikach generacyjnych. Rodzaje skanerów przestrzennych. Wykorzystanie danych ze skanera przestrzennego przy tworzeniu modelu wirtualnego w systemie CAD. Poprawianie i edycja modelu CAD. Przygotowanie modelu wirtualnego do zastosowania w modelowaniu generacyjnym.

Laboratory classes (20h):

Obsługa i pozyskiwanie danych ze skanera przestrzennego dla wybranego elementu. Przetwarzanie danych do postaci modelu bryłowego modelowanego elementu lub układu. Korekta modelu wirtualnego. Ćwiczenia w posługiwaniu się różnymi standardami zapisu modelu. Przygotowanie modelu wirtualnego do przetwarzania w systemie generacyjnym. Postprocesing dla wykonanego modelu fizycznego. Badanie wpływu parametrów procesu modelowania generacyjnego na dokładność wymiarową otrzymanego modelu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich zadań
laboratoryjnych. Ocena zadania zależy od jakości jego wykonania i odpowiedzi na pytania kontrolne
dotyczące przebiegu pracy.
Zaliczenia poprawkowe do 5 dni po zakończeniu zajęć semestralnych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie powstania zaległości spowodowanych nieobecnością studentki / studenta na zajęciach, należy
bezzwłocznie je odrobić w sposób uzgodniony z prowadzącym. Dodatkowo, prowadzący
wyznaczy jeden termin odrabiania zaległości po zakończeniu zajęć semestralnych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy obsługi komputera: operacje na plikach, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
Modelowanie bryłowe w systemach CAD 3D.

Recommended literature and teaching resources:

1 Oczoś K. E., Rozwój kształtowania przyrostowego wyrobów. Mechanik, 80(2007)2,
65 ÷ 73.
2 Oczoś K. E., Intensywna ekspansja rapid-technologii. Mechanik, 80(2007)7, 539 ÷ 545.
3 Oczoś K. E., Nowe materiały w procesach kształtowania przyrostowego wyrobów.
Mechanik, 80(2007)3, 125 ÷ 130.
4 Dokumentacja skanera 3D
5 Dokumentacja systemu generacyjnego.

Pomoce dydaktyczne: skaner przestrzenny, drukarka 3D lub inny sprzęt do szybkiego prototypowania, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CAD oraz aplikacjami dedykowanymi do współpracy z urządzeniem RP i skanerem przestrzennym, materiały eksploatacyjne i niezbędne narzędzia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Śliwa Z., Uhl T., Mrzygłód M.: Wirtualne prototypowanie z wykorzystaniem danych ze skanera przestrzennego. II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 1999.
2. Śliwa Z., Uhl T.: Wirtualne prototypowanie w projektowaniu i wytwarzaniu z zastosowaniem systemu CAD/CAM. I Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, AGH, 1997.
3. Uhl T., Śliwa Z.: Wybrane problemy systemów CAD/CAM. Monografia, CCATIE, z.5, Kraków, 1996.
4. Uhl T., Śliwa Z.: Technologia wirtualnego i szybkiego prototypowania w przemyśle tworzyw sztucznych. Sympozjum „Plastech ’96, Jachranka, 1996.

Additional information:

None