Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-314-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu nabycie doświadczeń zawodowych z zakresu wytwarzania mechatronicznego poprzez odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej w wybranej jednostce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu mechatroniki. Praktyka zawodowa powinna byc powiązana z tematem pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. IME2A_K01, IME2A_K03, IME2A_K02 Participation in a discussion,
Review of a thesis,
Diploma thesis preparation,
Presentation,
Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. IME2A_U02, IME2A_U01, IME2A_U04 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i — w mniejszym stopniu — automatyki, robotyki, budowy maszyn, elektroniki i informatyki. ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W03 Scientific paper,
Review of a thesis,
Diploma thesis preparation,
Presentation,
Diploma thesis
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości IME2A_W08 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i — w mniejszym stopniu — automatyki, robotyki, budowy maszyn, elektroniki i informatyki. ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praktykę zalicza opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez Dziekana. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonego dziennika praktyk, pełniącego także rolę sprawozdania z praktyki, zaświadczenia o jej odbyciu oraz zawierającego opinię o studencie-praktykancie. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie może odbyć się na podstawie innych przedłożonych zaświadczeń.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową ustala opiekun praktyki na podstawie przedłożonego sprawozdania lub zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak sprawozdania z praktyki zawodowej lub potwierdzenia jej odbycia z jednostki organizacyjnej, gdzie miała miejsce praktyka powoduje konieczność jej ponownego odbywania.

Prerequisites and additional requirements:

Z jednostką organizacyjną przyjmującą na praktykę Wydział zawiera porozumienie dotyczące odbywania przez studenta praktyki zawodowej. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie przedłożonego zaświadczenia o wykonywaniu pracy zawodowej lub na zasadzie wolontariatu o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywania studiów.
W okresie odbywania praktyki student powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli jest ona wymagana w miejscu odbywania praktyki.
Praktykę zalicza opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez Dziekana. Standardowo zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonego wypełnionego i podpisanego dziennika praktyk, pełniącego także rolę sprawozdania z praktyki i zaświadczenia o jej odbyciu oraz zawierającego także miejsce na wpisanie opinii o studencie-praktykancie. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie może odbyć się na podstawie innych przedłożonych zaświadczeń.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana przez opiekuna pracy dyplomowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None