Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja społeczna
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-110-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie swoją rolę w grupie i odpowiedzialność za wynik wspólnej pracy.
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność pracy w grupie. Examination
M_U002 Ma umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji.
M_U003 Potrafi poprawnie komunikować się w zespole.
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie swoją rolę w grupie i odpowiedzialność za wynik wspólnej pracy. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność pracy w grupie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi poprawnie komunikować się w zespole. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 22 h
Module content
Laboratory classes (28h):

1-4. Wprowadzenie do zajęć. Zawarcie kontraktu. Komunikowanie interpersonalne – wprowadzenie.
5-8. Skuteczna ekspresja w komunikacji. Rola komunikacji niewerbalnej. Eliminacja żargonu.
9-12. Bariery w komunikacji. Znaczenie i techniki skutecznego słuchania. Technika parafrazy i informacji zwrotnej.
13-16. Asertywność w komunikacji.
17-20. Wystąpienie publiczne – jak być skutecznym mówcą?
21-29. Wystąpienie publiczne – wystąpienia uczestników.
30. Podsumowanie zajęć.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceny z prezentacji i z aktywności na zajęciach w czasie całego kursu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Grzesiuk L., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Wyższa Szkołą Handlu i Prawa, Warszawa 2001.
Fischer R., Ury W., Patton B. Dochodząc do TAK. Negocjacje bez poddawania się. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk 1999.
Malczak M., Psychologia w kontaktach zawodowych, Consultor, Lublin 2000.
Nęcka E., Trening twórczości, PTP, Olsztyn 1992.
Pease A., Język ciała: jak odczytywać myśli ludzi z ich gestów, Gemini, Kraków 1998.
Stewart J, Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak