Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja i serwisowanie urządzeń mechatronicznych
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-302-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi opisać, przeanalizować oraz zaprezentować studium przypadku, gdzie zastosowana została teoria niezawodności. IME2A_U13, IME2A_U12, IME2A_U11, IME2A_U14 Test,
Presentation,
Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi wyznaczyć niezawodność wypadkową sytemu technicznego znając niezawodność cząstkowe oraz opis ich powiązań (diagram) IME2A_U11 Test
M_U002 Zna podstawowe zastosowania teorii niezawodności i potrafi podać ich przykłady aplikacyjne. IME2A_U13, IME2A_U14 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna teorię niezawodności (definicje niezawodności, ryzyka, trwałości, gotowości, naprawialności) i potrafi wymienić charakterystyki niezawodności obiektów nienaprawialnych. Test
M_W002 Zna liczbowe charakterystyki niezawodności. Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów technicznych prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów technicznych z elementami zależnymi. Test
M_W004 Zna podstawowe modele niezawodnościowe aproksymacyjne typowych (rozkład wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmiczno-normlany) IME2A_W03 Test
M_W005 Rozumie zaawansowane element teorii niezawodność, w tym niezawodność warunkową IME2A_W01 Test
M_W006 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów z elementami zależnymi. Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi opisać, przeanalizować oraz zaprezentować studium przypadku, gdzie zastosowana została teoria niezawodności. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć niezawodność wypadkową sytemu technicznego znając niezawodność cząstkowe oraz opis ich powiązań (diagram) - - - - - - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe zastosowania teorii niezawodności i potrafi podać ich przykłady aplikacyjne. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorię niezawodności (definicje niezawodności, ryzyka, trwałości, gotowości, naprawialności) i potrafi wymienić charakterystyki niezawodności obiektów nienaprawialnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna liczbowe charakterystyki niezawodności. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów technicznych prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów technicznych z elementami zależnymi. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe modele niezawodnościowe aproksymacyjne typowych (rozkład wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmiczno-normlany) + - + - - + - - - - -
M_W005 Rozumie zaawansowane element teorii niezawodność, w tym niezawodność warunkową + - + - - + - - - - -
M_W006 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów z elementami zależnymi. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (10h):

1.Wprowadzenie do niezawodności, podstawowe pojęcia – 2h;
2.Elementy składowe niezawodności – 2h;
3.Przyczyny zawodności systemów– 2h;
4.Środki podnoszące niezawodność– 2h;
5.Zarządzanie bezpieczeństwem, systemy wewnętrznie bezpieczne, analiza drzewa uszkodzeń – 2h;
6.Normy określające niezawodność systemów – 2h;
7.Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne – 3h;

Laboratory classes (10h):

Praca z symulatorem i zadania analityczne

Seminar classes (10h):

Prezentacja aspektów niezawodności w zastosowaniach praktycznego na podstawie studium aplikacyjnego w przedsiębiorstwie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocen końcowa wystawiana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Zajęcia laboratoryjne oraz seminaryjne (praca projektowa) oceniane są niezależnie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Laprie J.C., Dependability: Basic concepts and terminology. Springer Verlag, 1992.
IEC IEV 191-02-03. Dependability. International Electrotechnical Commission.
IEC 60300. Dependability management. International Electrotechnical Commission, 2007
Billinton R., Allan R.. Reliability evaluation of engineering systems. Concepts and techniques. Springer, 1992.
Nahman J.M.. Dependability of engineering systems: Modeling and evaluation. Springer, 2001.
Barszcz T., Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn, Wyd. ITE, Radom 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None