Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie w przetwórstwie metali nieżelaznych
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-2-206-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kiesiewicz Grzegorz (gk@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają w praktyce podstawowe zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem przetwórstwa metali nieżelaznych co zrealizowane zostanie z wykorzystaniem oprogramowania do analizy numerycznej metodą elementów skończonych (MES). Przedmiot obejmuje naukę laboratoryjną zaawansowanych narzędzi oprogramowania SFTC Deform w zakresie przygotowania i doboru odpowiednich modeli materiałowych, dyskretyzacji, schematów obciążenia, innego rodzaju warunków brzegowych i ustawień solvera oraz analizy uzyskanych wyników badań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać ogólne właściwości oprogramowania do analizy MES IMN2A_U01 Completion of laboratory classes
M_U002 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do przypisania modeli materiałowych w analizie numerycznej metodą MES IMN2A_U01 Completion of laboratory classes
M_U003 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do dyskretyzacji w analizie numerycznej metodą MES IMN2A_U01 Completion of laboratory classes
M_U004 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do ustalania warunków brzegowych w analizie numerycznej MES IMN2A_U01 Completion of laboratory classes
M_U005 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do analizy uzyskanych wyników badań numerycznych IMN2A_U01 Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać ogólne właściwości oprogramowania do analizy MES - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do przypisania modeli materiałowych w analizie numerycznej metodą MES - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do dyskretyzacji w analizie numerycznej metodą MES - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do ustalania warunków brzegowych w analizie numerycznej MES - - + - - - - - - - -
M_U005 Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do analizy uzyskanych wyników badań numerycznych - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Laboratory classes (45h):

 • ogólna nauka wykorzystania podstawowych modułów związanych z zastosowaniem oprogramowania SFTC Deform do wspomagania obliczeń inżynierskich,
 • demonstracja metody działania programu obliczeniowego na przykładzie analizy numerycznej plastycznego odkształcenia metalu w wybranym procesie przeróbki plastycznej
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalające na dobór odpowiednich danych materiałowych do danego typu obliczeń metodą elementów skończonych,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu do dyskretyzacji geometrii wykorzystywanych w obliczeniach numerycznych,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu do zadawania kontaktów pomiędzy elementami poddawanymi analizie numerycznej,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu do ustawień solvera programu obliczeniowego SFTC Deform
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu do ustalania warunków brzegowych zdyskredytowanego modelu numerycznego,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu do analizy uzyskanych wyników analiz numerycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach – dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną obecność)

Zaliczenie następuje na podstawie wykonania kompletnej symulacji numerycznej z wykorzystaniem wszystkich omawianych w trakcie zajęć modułów, co odbywa się w trakcie kolokwium zaliczeniowego na ostatnich zajęciach w danym semestrze.

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia obliczeniowego z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia obliczeniowego z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta istnieje możliwość odrobienia zajęć na innej grupie. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza dotycząca podstaw sprężystości materiałów,
 • Podstawowa wiedza dotycząca analiz numerycznych metodą elementów skończonych.

Wymagania dodatkowe:

 • obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (dozwolona jest maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).
Recommended literature and teaching resources:
 • A. Milenin „Podstawy metody elementów skończonych” Wydawnictwa AGH, Kraków 2010r.,
 • O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, J.Z. Zhu „The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals” Elsevier, Burlington 2005r.,
 • S. Kobayashi, S. Oh, T. Altan “Metal Forming and The Finite-Element Method” Oxford University Press, New York 1989r.,
 • E. Dudek-Dyduch, J. Wąs, L. Dutkiewicz, K. Grobler-Dębska, B. Gudowski „Metody Numeryczne – Wybrane Zagadnienia” Wydawnictwa AGH, Kraków 2011r.,

*M. Pietrzyk “Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali” Wydawnictwa AGH, Kraków 1992r.,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” monografia habilitacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls” ; ISBN 978-83-8095-436-6. – 2018, Kraków.
 • P. Kwaśniewski, K. Franczak, T. Knych, G. Kiesiewicz, W. Ściężor, R. Kowal, A. Nowak,
  S. Kordaszewski, A. Mamala „Projektowanie i badania nowej generacji urządzenia naprężającego sieć trakcyjną” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 4,
  s. 20–24.
 • P. Kwaśniewski, T. Knych, G. Kiesiewicz, A. Mamala, W. Ściężor, M. Jabłoński, A. Kawecki,
  R. Kowal, S. Kordaszewski, K. Franczak, A. Bogacki, R. Greguła, L. Błędowski, A. Rojek,
  W. Majewski „New type of lightweight railway overhead line carrying equipment” //
  Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 160–168.
 • P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, S. Kordaszewski, K. Franczak, W. Ściężor, A. Mamala, R. Wycisk, M. Śliwka „Modelowe badania nad opracowaniem geometrii profilu nośnego do kolejowych nakładek stykowych” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 12, s. 526–529.
 • G. Kiesiewicz, S. Kordaszewski, A. Kawecki, E. Sieja-Smaga, M. Zasadzińska, B. Jurkiewicz,
  J. Grzebinoga, K. Franczak „Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 11, s. 484–489.
Additional information:

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Workbench.