Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały i technologie w motoryzacji
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-2-307-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kuczek Łukasz (lukasz.kuczek@agh.edu.pl)
Module summary

Materiały metaliczne w motoryzacji, technologie kształtowania plastycznego półwyrobów, obróbka cieplna elementów oraz techniki łączenia poszczególnych komponentów w całość

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania IMN2A_K01 Project
M_K002 Student rozumie wpływ stosowania metali lekkich w przemyśle motoryzacyjnym na środowisko naturalne, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia ujemnego efektu produkcji pojazdów IMN2A_K02 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na poszczególne komponenty pojazdów samochodowych oraz zaplanować ich obróbkę cieplną i/lub cieplno-mechaniczną w celu uzyskania żądanych własności IMN2A_U01, IMN2A_U02 Project
M_U002 Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw metalicznych w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów samochodowych IMN2A_U01, IMN2A_U02 Project
M_U003 Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego IMN2A_U04 Project
M_U004 Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego IMN2A_U05 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod kształtowania ich własności IMN2A_W05, IMN2A_W01, IMN2A_W02 Project
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym IMN2A_W09, IMN2A_W02 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie wpływ stosowania metali lekkich w przemyśle motoryzacyjnym na środowisko naturalne, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia ujemnego efektu produkcji pojazdów + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na poszczególne komponenty pojazdów samochodowych oraz zaplanować ich obróbkę cieplną i/lub cieplno-mechaniczną w celu uzyskania żądanych własności + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw metalicznych w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów samochodowych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod kształtowania ich własności + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

Przypomnienie podstawowych materiałów metalicznych wraz z opisem ich własności i zastosowania
Przypomnienie podstawowych procesów przeróbki plastycznej
Rozwój motoryzacji pod względem stosowanych materiałów
Wymagania stawiane współczesnym pojazdom samochodowym
Budowa pojazdu samochodowego
Materiały stosowane we współczesnej motoryzacji
Technologie kształtowania plastycznego w motoryzacji
Technologie obróbki cieplnej tworzyw stosowanych w motoryzacji
Technologie łączenia poszczególnych elementów pojazdów samochodowych
Kierunki rozwoju motoryzacji pod względem stosowanych materiałów oraz technologii

Project classes (15h):

Przedstawienie niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania projektu
Sprawdzanie prawidłowości wykonywania projektu
Konsultacje związane z napotkanymi trudnościami podczas wykonywania projektu
Opracowanie gotowego projektu i prezentacja wyników w formie ustalonej na początku zajęć

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest wykonanie projektu na przedstawiony na początku zajęć temat, prezentacja wyników (w formie ustalonej na początku zajęć) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena na podstawie oceny z zajęć projektowych (waga 0,75) oraz aktywności na zajęciach projektowych i wykładach (waga 0,25)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samokształcenie w zakresie omawianego tematu, na którym student był nieobecny oraz czynny udział w zajęciach wyrównawczych pod koniec semestru w terminie podanym przez prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych tworzyw metalicznych stosowanych w przemyśle. Znajomość podstawowych procesów przeróbki plastycznej. Znajomość podstawowych technik łączenia materiałów

Recommended literature and teaching resources:

M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT
K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT
L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów i metali nieżelaznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
J. Sińczak, Procesy przeróbki plastycznej, Wydawnictwo Naukowe “AKAPIT”
K. Żaba, A. Mamala, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Wydawnictwo AGH
S. Dymek, Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej, Wydawnictwo AGH
S. Erbel, K. Kuczyński, Z. Marciniak, Obróbka plastyczna, PWN
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek, Przeróbka plastyczna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”
K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Obróbki cieplne i powierzchniowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
K. Przybyłowicz, Stopy metali i ich obróbka cieplna, Wydawnictwo AGH
J. Gryziecki, Obróbka cieplna materiałów metalicznych: laboratoria, Wydawnictwo AGH
T. Rychter, Budowa pojazdów samochodowych, WSiP
J. Rowe, Advanced materials in automotive engineering, Woodhead Publishing Limited
B. Cantor, P. Grant, C. Johnston, Automotive engineering: lightweight, functional and novel materials, CRC Press
K.U. Kainer, Metal Matrix Composites: Custom-made materials for automotive and aerospace engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
M. Chiaberge, New trends and developments in automotive industry, IntechOpen, DOI: 10.5772/1821
T. Sakurai, The latest trends in aluminium alloy sheets for automotive body panels, KOBELCO Technology Review 28 (2008), 22-28
J.R. Hirsch, Aluminium alloys for automotive application, Materials Science Forum 242 (1997), 33-50
J.R. Hirsch, Recent development in aluminium for automotive applications, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 24 (2014), 1995–2002
D. Loverbon, J.K. Larsson, K-A. Persson, Weldability of aluminium alloys for automotive applications, Physics Procedia 89 (2017), 89-99

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None