Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rysunek techniczny
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-103-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zimowski Sławomir (zimowski@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Treści programowe modułu obejmują sposoby graficznego zapisu konstrukcji głównie z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego oraz zasady tworzenia dokumentacji rysunkowej również w oparciu o systemy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD ang. computer aided design).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego wynikającą ze zmian normalizacyjnych i rozwoju programów komputerowych. IMN1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne. IMN1A_U02 Execution of a project
M_U002 Potrafi sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów i wymiarowanie oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe i złożeniowe. IMN1A_U02 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą normalizacji i zasad stosowanych w rysunku technicznym. IMN1A_W04 Test,
Execution of exercises
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania (w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). IMN1A_W03, IMN1A_W04 Test
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i zna najpowszechniej stosowane programy komputerowe wykorzystywane w rysunku technicznym. IMN1A_W04 Execution of exercises
M_W004 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i 3D. IMN1A_W04 Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego wynikającą ze zmian normalizacyjnych i rozwoju programów komputerowych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów i wymiarowanie oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe i złożeniowe. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą normalizacji i zasad stosowanych w rysunku technicznym. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania (w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). - - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i zna najpowszechniej stosowane programy komputerowe wykorzystywane w rysunku technicznym. - - - + - - - - - - -
M_W004 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i 3D. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Project classes (30h):

Przedmiot Rysunek techniczny realizowany jest w oparciu o znormalizowane zasady zawarte w normach PN i ISO. Kurs stanowi zamkniętą całość, która umożliwia posługiwanie się rysunkiem technicznym jako językiem inżynierów. Zakres tematyczny obejmuje: metodę rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, wymiarowanie, oznaczanie tolerancji, pasowań i struktury geometrycznej powierzchni, naukę rysowania połączeń gwintowych, śrubowych oraz spawanych. Studenci nabywają umiejętności schematyzacji mechanizmów i/lub układów hydraulicznych. Zajęcia komputerowe (program AutoCAD lub SolidWorks) obejmują naukę wykonywania rysunków płaskich (2D) oraz modelowania bryłowego (3D).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z Rysunku technicznego jest wykonanie, oddanie i zaliczenie wszystkich prac rysunkowych, które określi prowadzący zajęcia oraz uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów.
Każda wykonana praca rysunkowa zostanie zweryfikowana pod względem merytorycznym i oceniona przez prowadzącego zajęcia. Praca rysunkowa może zostać:
1) zaliczona jeżeli ilość błędów nie dyskwalifikuje jej poprawności,
2) niezaliczona i przekazana do poprawy, a następnie powtórnie oceniana,
3) niezaliczona i przekazana do całkowitego przerysowania, a następnie powtórnie oceniana.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona
OK = średnia ocen z prac rysunkowych z wagą 0,4 i ocen z kolokwiów z wagą 0,6.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na obowiązkowych zajęciach należy usprawiedliwić. Ćwiczenia projektowe na których studenci byli nieobecni należy odpracować z własnym lub innym kierunkiem w trakcie semestru w terminie zgodnym z tygodniowym harmonogramem zajęć publikowanym w systemie Wirtualna Uczelnia i za zgodą prowadzącego dane ćwiczenie.
Szczegóły sposobu i trybu odpracowania zajęć obowiązkowych ustala prowadzący daną grupę projektową.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z geometrii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Tadeusz Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2017
2. Jan Burcan: Podstawy rysunku technicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
3. Kazimierz Sujecki, Jadwiga Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
4. Paweł Romanowicz: Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn. PWN, Warszawa, 2018
5. PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego
6. Frederick E. Giesecke [et al.]: Technical drawing, Peachpit Press, 2008
7. Andrzej Pikoń: AutoCAD 2018 PL, Helion, Gliwice 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. ZIMOWSKI S., Rakowski W.: Analiza deformacji falowych cienkich powłok w ślizgowym styku skoncentrowanym. Tribologia 5 (2012) 243–250
2. Rakowski W., Adamczyk P., Sławomir ZIMOWSKI: Mikroudarowe pękanie zmęczeniowe powłok tribologicznych. Tribologia 4 (2015) 145–157
3. Ochoński W., ZIMOWSKI S., Kot M.: Próżniowy przepust wału z zastosowaniem uszczelnień z cieczą magnetyczną. Opis patentowy PL 229193 B1; Opubl. 2018-06-29
4. Ochoński W., ZIMOWSKI S., Salwiński J.: Ślizgowe łożysko wzdłużno-poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Opis patentowy PL 226020 B1; Opubl. 2017-06-30
5. Habdank-Wojewódzki T., ZIMOWSKI S.,Habdank-Wojewódzki S., Habdank-Wojewódzki M.: Urządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych, elektrycznie półprzewodzących. Opis patentowy PL 207494 B1; Udziel. 2010-12-31

Additional information:

None