Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rynek metali
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-106-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pacławski Krzysztof (paclaw@agh.edu.pl)
Module summary

1. Międzynarodowe rynki metali i ich surowców. 2. Giełdy metali – działalność giełdy na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali. 3. Rodzaje transakcji na giełdach. 4. Zasady i warunki kontraktów futures, forward i opcyjnych. 5. Krajowy i światowy rynek metali (właściwości metali o znaczeniu gospodarczym i ich zastosowanie, źródła i zasoby naturalne, podaż, popyt, producenci, eksport, import). 6. Trendy i tendencje na rynkach metali. 7. Metale jako źródła sporów i konfliktów międzynarodowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 6. Jest gotów do krytycznej oceny bieżących i prognozowanych danych statystycznych dotyczących rynku metali i na ich podstawie do opiniowania kierunków rozwoju technologicznego kraju. IMN1A_K02 Test
M_K002 7. Jest świadomy zagrożeń, wynikających ze strategii polityczno-gospodarczych różnych państw wobec rynków metali i w związku z tym jest gotowy do opiniowania krajowej strategii produkcji metali, w kontekście zabezpieczenia rozwoju gospodarczego kraju. IMN1A_K02 Test
Skills: he can
M_U001 4. Potrafi wyszukać informacje dotyczące bieżących cen metali na światowym i krajowym rynku metali. IMN1A_U05 Test
M_U002 5. Potrafi wyciągnąć wnioski z doniesień i informacji prasowych o czynnikach mogących wpłynąć na trendy w produkcji i konsumpcji przemysłowej metali. IMN1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 1. Zna podstawową rolę i znaczenie metali we współczesnej gospodarce oraz orientuje się w podstawowych sposobach produkcji metali. IMN1A_W02 Test
M_W002 2. Zna najważniejsze światowe giełdy metali oraz potrafi scharakteryzować istotne czynniki wpływające na kształtowanie się cen metali. IMN1A_W09, IMN1A_W10 Test
M_W003 3. Zna najważniejszych światowych i krajowych producentów metali i orientuje się w lokalizacji podstawowych złóż mineralnych zawierających metale w kraju i na świecie. IMN1A_W09 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 6. Jest gotów do krytycznej oceny bieżących i prognozowanych danych statystycznych dotyczących rynku metali i na ich podstawie do opiniowania kierunków rozwoju technologicznego kraju. + - - - - - - - - - -
M_K002 7. Jest świadomy zagrożeń, wynikających ze strategii polityczno-gospodarczych różnych państw wobec rynków metali i w związku z tym jest gotowy do opiniowania krajowej strategii produkcji metali, w kontekście zabezpieczenia rozwoju gospodarczego kraju. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 4. Potrafi wyszukać informacje dotyczące bieżących cen metali na światowym i krajowym rynku metali. + - - - - - - - - - -
M_U002 5. Potrafi wyciągnąć wnioski z doniesień i informacji prasowych o czynnikach mogących wpłynąć na trendy w produkcji i konsumpcji przemysłowej metali. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Zna podstawową rolę i znaczenie metali we współczesnej gospodarce oraz orientuje się w podstawowych sposobach produkcji metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 2. Zna najważniejsze światowe giełdy metali oraz potrafi scharakteryzować istotne czynniki wpływające na kształtowanie się cen metali. + - - - - - - - - - -
M_W003 3. Zna najważniejszych światowych i krajowych producentów metali i orientuje się w lokalizacji podstawowych złóż mineralnych zawierających metale w kraju i na świecie. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):
Rynek Metali – charakterystyka przedmiotu

Cykl wykładów omawiających zagadnienia dotyczące międzynarodowego rynku metali i ich surowców, światowe giełdy metali i ich sposób działania, rodzaje transakcji na giełdach oraz zasady i warunki zawieranych kontraktów. Przedstawione zostaną również informacje szczegółowe dotyczące wybranych metali (wg położenia pierwiastków metali w grupach układu okresowego pierwiastków) oraz handlu tymi metalami, m.in.: właściwości metalu i związane z tym zastosowanie, podaż i popyt, najważniejsze źródła i zasoby naturalne, przedmiot obrotu i obroty, eksport i import, najważniejsi producenci, technologie produkcji, wielkość produkcji, tendencje i trendy na rynkach metali. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące rynku metali jako źródła sporów i konfliktów międzynarodowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Obecność 50% na wykładach w semestrze
2. Przygotowanie pracy kontrolnej składającej się z: a) sprawozdania z analizy zmian ceny giełdowej (dane w formie tabeli i graficznej) przydzielonego przez wykładowcę metalu na rynku światowym w okresie od 15 października do 15 stycznia danego roku akademickiego oraz b) analizy i opisu rynku wybranego dowolnie produktu, zawierającego przydzielony przez prowadzącego metal jako istotny składnik tego produktu
3. Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego
4. Studenci, którzy spełnili warunek obecności na wykładach (p. 1) i oddali w terminie pracę kontrolną (p. 2) mają możliwość napisania lub poprawy kolokwium zaliczeniowego w dwóch dodatkowych terminach ustalonych zgodnie z regulaminem studiów w AGH.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) = ocena z projektu (OP) x 0.5 + ocena z kolokwium zaliczeniowego (OZ) x 0.5
OK = 0.5xOP + 0.5xOZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Posiadanie notatek z zaległych wykładów oraz zapoznanie się z ich treścią. Przyswojenie zaległych wiadomości weryfikowane jest na kolokwium zaliczeniowym.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w wykładach jest możliwy dla studentów, którzy posiadają aktualny wpis na 1 semestr I stopnia studiów na Kierunku: Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych, AGH).

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Magda: “Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych”. Wyd. II. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2006.
2. A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska: “Rudy Metali Nieżelaznych i Szlachetnych”. Wyd. AGH. Uczelniane Wydawnictwo naukowo-Techniczne. Kraków 2000.
3. J. Emsley: Nature’s Building Blocks. An A-Z Guide to the Elements, Oxford University Press, Oxford 2003.
4. T. Gray: Pierwsza księga pierwiastków, Bellona, Warszawa 2011.
5. Bieżące informacje z giełd metali
6. Literatura czasopism naukowych, np. Gold Bulletin, Platinum Review Metals, Rudy i Metale Nieżelazne.
7. Strony www zakładów produkujących metale, np. (KGHM Polska Miedź S.A.,
8. Strona www Londyńskiej Giełdy Metali (LME)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. K. Pacławski, K. Fitzner: Kinetics of Gold(III) Chloride Complexes Reduction Using Sulfur(IV).
Metallurgical and Materials Transactions B, 35B (2004) 1071-1085.
2. K. Pacławski, K. Fitzner: Kinetics of Reduction of Gold (III) Chloride Complexes Using H2O2. Metallurgical and Materials Transactions B, 37B (2006) 703-714.
3. K. Pacławski, T. Sak: Kinetics and Mechanism of the Reaction of Gold(III) Chloride Complexes with Formic Acid. Journal of Mining and Metallurgy B., 51(2) (2015) 133-142.

Additional information:

Sprawy i zagadnienia związane z uczestnictwem w zajęciach lub opracowaniem pracy kontrolnej, można konsultować również poza godzinami konsultacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym (ustnie lub przez e-mail).