Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organizacja pracy i ergonomia
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-108-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jabłoński Michał (jablonsk@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z interdyscyplinarną nauką, jaką jest ergonomia. Poznają cele i zadania, modele itp.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wykorzystuje ergonomie do oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie. IMN1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać ergonomiczne rozwiązania techniki inżynierskiej do projektowania stanowisk pracy. IMN1A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawy projektowania stanowisk ergonomicznych. IMN1A_W03 Activity during classes
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ergonomiczną budową stanowisk pracy. IMN1A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wykorzystuje ergonomie do oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać ergonomiczne rozwiązania techniki inżynierskiej do projektowania stanowisk pracy. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy projektowania stanowisk ergonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ergonomiczną budową stanowisk pracy. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i
perspektywy. Praca w życiu człowieka. Omówienie podstawowych zagadnień ergonomii. Materialne warunki pracy. Fizjologia organizmu człowieka, a praca fizyczna. Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy. Stanowisko komputerowe. System nerwowy człowieka, a praca umysłowa. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne. Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen z ćwiczeń oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie
kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne opracowanie tematu projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Koradecka, “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
2. M. Wykowska, “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996
3. M. Wróblewska, “Ergonomia – skrypt dla studentów”, Opole, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None