Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-204-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Boczkal Grzegorz (gboczkal@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studencki poznają podstawowe metody komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej. Obejmują one elementy programowania w językach wysokiego poziomu oraz naukę umiejętności zdefiniowania problemu w postaci algorytmu. W ramach zajęć studenci zapoznają się z programami wspomagającymi analizę problemów materiałowych w oparciu o analizę numeryczną oraz podstawami kontroli procesów i eksperymentów przy użyciu mikrokontrolerów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy prostych układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej IMN1A_U04, IMN1A_U02, IMN1A_U05 Report,
Test,
Activity during classes
M_U002 Zna podstawowe zasady programowania w językach wysokiego poziomu IMN1A_U06, IMN1A_U04, IMN1A_W05, IMN1A_K02, IMN1A_U05 Report,
Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę potrzebną do tworzenia prostych układów sterowania mających zastosowanie w inżynierii materiałowej IMN1A_W05, IMN1A_W07 Report,
Test,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe zasady programowania IMN1A_W01, IMN1A_W07 Report,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy prostych układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe zasady programowania w językach wysokiego poziomu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę potrzebną do tworzenia prostych układów sterowania mających zastosowanie w inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady programowania - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Laboratory classes (45h):
 1. Wstęp do programowania numerycznego

  Realizacja zadanych tematów z wykorzystaniem języka C++.

 2. Wstęp do programowania w systemie Mathlab

  Rozwiązywanie wybranych zagadnień symulacyjnych z wykorzystaniem środowiska Mathlab.

 3. Podstawy automatyzacji procesów pomiarowych z wykorzystaniem mikrokontrolerów

  Wykorzystanie wielofunkcyjnych kart pomiarowych do procesów akwizycji i przetwarzania danych. Realizacja prostych układów sterowania w czasie rzeczywistym.

 4. Zapoznanie się z mikrokontrolerami i projektowanie systemów z ich wykorzystaniem

  System binarny, rejestry, układy we/wy, przetwarzanie danych a/c i c/a. Czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

 5. Podstawy symulacji procesów technologicznych

  Wykorzystanie metod numerycznych do teoretycznego modelowania przebiegu procesów technologicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne będą realizowane w formie pracy nad indywidualnymi tematami. Po każdym zrealizowanym projekcie obowiązuje wykonanie sprawozdania. Zaliczenie przedmiotu wymaga realizacji wszystkich zadanych tematów i pozytywnej oceny ze sprawozdań. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczonych sprawozdań. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin na realizację tematu.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczonych sprawozdań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin na realizację tematu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

G.Boczkal, K.Dadun, Non-Equilibrium Crystallization with Magnetic Stirring in Pt/Inconel 625 Micro-Joints Welded by Capacitor Charge, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, Vol.44 (1) 91-98 (2018)
M. Krośniak, P. Pałka, G. Boczkal, Numerical Models of Vacancy Diffusion Based on Crystal Structure, Key Engineering Materials, Vol. 682, pp. 107-112, (2016)
I.Sulima, G.Boczkal, Micromechanical, High-temperature testing of steel-TiB2 composite sintered by High pressure-High temperature method, Materials Science and Engineering: A Volume 644, 17 September (2015), Pages 76–78
G.Boczkal, Electrons charge concentration and melting point of bcc metals, Materials Letters, 134, (2014), 162-164

Additional information:

None