Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-206-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy i definicje związane z technologiami materiałowymi wykorzystywanymi w produkcji wyrobów na bazie metali nieżelaznych. Wykład obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi procesami kształtowania wyrobów oraz ich własności. W szczególności zostaną omówione pojęcia i definicje procesów: wytwarzania metalu pierwotnego, tworzenia kompozycji chemicznych na bazie metali nieżelaznych (stopowania), syntezy metalurgicznej oraz przetwórstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać podstawowe metody kształtowania wyrobów w zależności od charakteru aplikacji IMN1A_U01, IMN1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje związane z metodami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych IMN1A_W01, IMN1A_U01, IMN1A_W02, IMN1A_U02 Examination,
Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z procesami kształtowania własności wyrobów z metali nieżelaznych IMN1A_W03, IMN1A_W01, IMN1A_W02, IMN1A_U02 Examination
M_W003 Student zna podstawowe wyroby z metali nieżelaznych IMN1A_W01, IMN1A_U01, IMN1A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać podstawowe metody kształtowania wyrobów w zależności od charakteru aplikacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje związane z metodami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z procesami kształtowania własności wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe wyroby z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (45h):

1. Wprowadzenie do terminologii związane z metodami kształtowania materiałów, technologią wytwarzania wyrobów, procesu produkcyjnego.
2. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali nieżelaznych na drodze odlewania
3. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali nieżelaznych na drodze metalurgii proszków
4. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali nieżelaznych na drodze procesów przeróbki plastycznej
5. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali nieżelaznych na drodze obróbki cieplnej

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dopuszcza się wykonanie pracy dotyczącej tematyki treści wykładowych

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

1. Ocena końcowa = ocena z egzaminu (100%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość matematyki, fizyki i chemii na poziomie I roku technicznych studiów I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999.
ISBN 3870172614.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

T. KNYCH, A.MAMALA, B.SMYRAK, Creep in modern materials, Encyclopedia of Continuum Mechanics Berlin, Heidelberg : Springer, 2018, e-ISBN: 978-3-662-53605-6. — S. 1–12
4 B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
5 B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
6 M.WALKOWICZ, P.OSUCH, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH Wybrane zagadnienia z obszaru przetwórstwa miedzi ETP i OF na druty i mikrodruty, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 79–81
7 M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH, Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84
8 P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, T. KNYCH, A. MAMALA, M. GNIEŁCZYK, A. KAWECKI, B. SMYRAK, W. ŚCIĘŻOR, E. SMAGA-SIEJA, Research and characterization of Cu-graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1929–1933
9 M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, T.KNYCH, P.Czarnecki, B.Lipińska, Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33
10 T. KNYCH, G. KIESIEWICZ, P. KWAŚNIEWSKI, A. MAMALA, A. KAWECKI, B. SMYRAK, Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites, Archives of Metallurgy and Materials , 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1283–1286
11 T.KNYCH, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, A.MAMALA, A.KAWECKI, B.SMYRAK Characterization of nanocarbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process, Metallurgical and Materials Transactions. B, Process Metallurgy and Materials Processing Science, 2014 vol. 45 iss. 4, s. 1196–1203.
12 E. SIEJA-SMAGA, K.KORZEŃ, A. KAWECKI, B.SMYRAK, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A. MAMALA, P. KWAŚNIEWSKI, Rheological resistance of CuAg15 alloy wires, Key Engineering Materials , 2016 vol. 682, s. 393–400
13 Rheological resistance of CuAg15 alloy wires / E.SIEJA-SMAGA, K.KORZEŃ, A.KAWECKI, B. SMYRAK, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, Key Engineering Materials, 2016 vol. 682, s. 393–400

Additional information:

None