Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy automatyki i robotyki
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-407-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Flaga Stanisław (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie się z podstawami automatyki i robotyki.
Zapoznanie się z metodami zapisu algorytmów sterowania.
Zrozumienie działania wybranych elementów i układów automatyki.
Realizacja własnego projektu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student umie skonfigurować i zaprogramować wybrane programowalne urządzenie automatyki IMN1A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie przeprowadzić projekt, dobierając gotowe rozwiązania czujników, układów wykonawczych, jednostek sterujących, oraz wykonać oprogramowanie dla wybranego procesu produkcyjnego IMN1A_U05 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie ogólne zagadnienia związane z automatyką i robotyką oraz automatyzacją i robotyzacją procesów technologicznych IMN1A_W01 Activity during classes
M_W002 Student zna zasady koncepcji Przemysł 4.0 IMN1A_W03 Test results
M_W003 Student zna podstawowe zasady projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych IMN1A_W03, IMN1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student umie skonfigurować i zaprogramować wybrane programowalne urządzenie automatyki - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić projekt, dobierając gotowe rozwiązania czujników, układów wykonawczych, jednostek sterujących, oraz wykonać oprogramowanie dla wybranego procesu produkcyjnego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie ogólne zagadnienia związane z automatyką i robotyką oraz automatyzacją i robotyzacją procesów technologicznych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady koncepcji Przemysł 4.0 + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zasady projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Automatyka i robotyka(2 h).
Wyjaśnienie pojęć: automatyka, automatyzacja, robotyka, robotyzacja. Przedstawienie stanu techniki wraz z przykładami. Podstawowe pojęcia z dziedziny.

Elementy i układy automatyki (6 h)
Omówienie nooczesnych elementów i układów automatyki. Wyjaśnienie zasd ich dzaiałania – przykłady.

Programowalne elementy automatyki (5 h)
Omówienie programowalnych elementów automatyki, takich jak: sterowniki programowalne (PLC), sterowniki PAC, regulatory uniwersalne, panele operatorskie HMI. Wprowadzenie do programowania i symulowania wybranych sterowników PLC

Robotyzacja (2 h)
Wiadomości na temat doboru i warunków technicznych instalacji robotów. Projektowanie zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych. Programowanie i symulacja pracy robotów w oparciu o wybrane narzędzia

Auditorium classes (15h):

Teoretyczne podstawy automatyki
Analiza nowoczesnych przetworników pomiarowych.
Elementy i układy automatyki.
Przykłady symulacyjne z zakresu automatyki oraz automatyzacji i robotyzacji.
Podstawy czytania i projektowania schematów elektrycznych
Podstawy projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk wytwórczych.
Podstawy programowania wybranych sterowników PLC.
Podstawy programowania wybranego modelu robota w oparciu o narzędzia do pracy ofline.

Laboratory classes (15h):

Sieci teleinformatyczne w przemyśle 4.0
Praktyczne zastosowanie elementów i układów automatyki.
Projekt i realizacja w wersji symulacyjno praktycznej wybrango procesu wytwórczego
Podstawy programowanie wybranych sterowników PLC.
Symulacja działanie elementów i układów automatyki.
Ocena wykonanych projektów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – możliwe kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie. Jego przeprowadzenie jest opcjonalne.
Ćwiczenia audytoryjne: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów.
Ćwiczenia laboratoryjne: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów – dodatkowo w ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują projekty w dwuosobowych grupach. Ocena z projektu stanowi odrębny składnik oceny końcowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Pisemne sprawdzenie wiadomości z wykładu – waga 0,15
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych – waga 0,25
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych – waga 0,30
Ocena z samodzielnie wykonanego projektu – waga 0,30

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego tematu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w sali.
W szczególnych przypadkach losowych możliwe jest zaliczenie indywidualne – przypadek losowy musi być udokumentowany.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. BURATOWSKI T. Podstawy robotyki, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 143, 1 s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1682). — Bibliogr. s. 144
2. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC, 2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6
3. KWAŚNIEWSKI J. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej Legionowo : Wydawnictwo BTC, cop. 2008. — 344 s.. — Bibliogr. s. 333–337, Indeks
4. OLSZEWSKI M. Podstawy mechatroniki: REA, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6,
2. FLAGA S., DOMINIK I. Sterowanie wybranymi napędami z wykorzystaniem sterowników PLC, Kraków: AGH, 2013 — 146 s — Bibliogr. s. 130–132, — ISBN: 978-83-62139-56-9
3. FLAGA S., GRZYBEK D., JURKIEWICZ A. Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, Kraków 2016, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ;. — Bibliogr. s. 98–102. — ISBN: 978-83-64755-21-7,
4. FLAGA S., Giesko T., KOWAL J., NAWROCKI M., SIOMA A.: Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations, ATTI 2012 Advanced Technologies in Textile Industry, International Conference, Hmelnickij, Ukraïna.
5. NAWROCKI M., FLAGA S. Trends in robotics development, KraSyNT 2015, ISBN: 978-83-64755-18-7

Additional information:

None