Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody i techniki pomiarowe
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-408-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kwaśniewski Paweł (kwas@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć Studentowi prezentowane zostaną główne ogniwa procesów wytwarzania i przetwarzania metali wymagające stosowania różnych technik pomiarowych niezbędnych do kontroli parametrów procesowych jak i jakości i własności wyrobu. Zaprezentowane i szczegółowo scharakteryzowane zostaną główne techniki pomiarowe stosowane w rzeczywistych technologiach metalurgii metali, procesach topienia oraz odlewania grawitacyjnego i ciągłego, procesach przeróbki plastycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobierać podstawowe rozwiązania pomiarowe do różnych aplikacji IMN1A_U04 Test
M_U002 Student potrafi opracować wyniki pomiarów i oszacować błędy pomiarowe. IMN1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą rodzajów błędów pomiarowych, ich klasyfikacji i obliczania IMN1A_W07 Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych istotnych dla produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych. IMN1A_W05 Test
M_W003 Student zna podstawowe techniki pomiarowe stosowane w metalurgi i przeróbce plastycznej metali IMN1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi dobierać podstawowe rozwiązania pomiarowe do różnych aplikacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować wyniki pomiarów i oszacować błędy pomiarowe. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą rodzajów błędów pomiarowych, ich klasyfikacji i obliczania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych istotnych dla produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe techniki pomiarowe stosowane w metalurgi i przeróbce plastycznej metali + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
tematyka wykładów

W ramach zajęć audytoryjnych zaprezentowane zostaną główne metody i techniki pomiarowe parametrów technologicznych stosowane w procesach wytwarzania i przetwarzania metali wymajające z ich specyfiki, które niezbędne są do kontroli parametrów: topienia oraz odlewania grawitacyjnego i ciągłego, procesu ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia i walcowania. Przedstawione zostaną główne problemy związane z pomiarami m.in. temperatury, parametrów siłowych, kontroli geometrii i jakości wyrobu w cyklu produkcyjnym. Szczegółowo omówione zostaną zależności stosowanych technik pomiarowych i ich wpływ na poprawności i powtarzalność wielkości mierzonych w różnych warunkach procesowych. Przedstawione zostaną również różne techniki badań własności wyrobów gotowych związane z charakteryzacją własności mechanicznych i elektrycznych, jakości powierzchni, składu chemicznego, cech sprężystych, wad wewnętrznych (metody: inwazyjna i nieinwazyjna), itp.

Laboratory classes (30h):
tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

-Pomiary parametrów procesowych w technologiach walcowania, kucia matrycowego, ciągnienia, wyciskania i tłoczenia
-Pomiar rezystancji drutów i przewodów
-Pomiar przewodności metali metodą prądów wirowych.
-Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali i ich stopów.
-Badania twardości i własności mechanicznych metali i stopów.
-Badania defektoskopowe metali i stopów, defektoskop ultradźwiękowy, badania nieniszczące wykrywające wady wewnętrzne,
-Wyznaczanie stałych materiałowych metali i stopów metodą ultradźwiękową oraz przy zastosowaniu tensometrii oporowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia laboratoryjne: Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział Studenta w zajęciach – dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie jest średnia arytmetyczną ocen z poprawności wykonania sprawozdań oraz kolokwium. Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Wykład: Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z kolokwium zaliczeniowego.
Ćwiczenia laboratoryjne: Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział Studenta w zajęciach – dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie jest średnia arytmetyczną ocen z poprawności wykonania sprawozdań oraz kolokwium. Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności Studenta nadrobienie materiału może odbywać się na innej grupie zajęciowej.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne:
-Podstawowa wiedza z inżynierii materiałowej metali nieżelaznych,
-Wiedza z zakresu procesów wytwarzania wyrobów i półwyrobów tj. odlewania, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia,
-Wiedza z zakresu własności użytkowych i technologicznych materiałów metalicznych,
-Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki ciała stałego.

Recommended literature and teaching resources:

M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek. Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”, 1986.
-J. Sińczak, „Procesy przeróbki plastycznej”, Akapit 2001
-L. Dobrzański, Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993.
-M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – właściwości i zastosowania, WNT, 1995.
-L. Dobrzański, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych WNT, Warszawa 1987 G. Gasiak, Wybrane techniki pomiarowe w mechanice, Opole : Oficyna Wydaw. PO, 1999.
-G. Gasiak, Techniki pomiarowe w budowie i eksploatacji maszyn : ćwiczenia laboratoryjne, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2005.
-Z. Roliński, Tensometria oporowa : podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.
J. Marciniak, Metody badań metali i stopów. T. 3, Badania składu chemicznego. Rentgenografia strukturalna. Mikroanaliza rentgenowska. Badania defektoskopowe, Gliwice : Wydaw. PŚ, 1986.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

T. Knych: Energetyczne przewody napowietrzne. Teoria, materiały, aplikacje, Wyd. AGH
-P. Kwaśniewski „Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały –
konstrukcje – technologie wytwarzania” Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
-G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,
-T.Knych, P.Kwaśniewski, A.Mamala „Badania relaksacji naprężeń stosu metalicznego z gradientem reologicznym”, Rudy i Metale R-50(2005),10-11,s.595-602
-T.Knych, P.Kwaśniewski, A.Mamala „Badania wpływu starzenia sztucznego na zmianę własności wytrzymałościowych i elektrycznych stopu CuNi2Si przeznaczonego na osprzęt górnej sieci trakcyjnej”, Rudy i Metale R-52(2007), 3, s.140-145
-T.Knych, P.Kwaśniewski, A.Mamala „Symulacja i badania sił docisku w układach połączeń elementów z miedzi i jej stopów”, Rudy i Metale R-52(2007), 11, s.776-782
-A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, B. Smyrak, E. Sieja-Smaga ”Nowe materiały na rdzenie wysokotemperaturowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o zmniejszonych stratach przesyłu energii elektrycznej”, Innowacyjność akademicka akceleratorem rozwoju nauki i przedsiębiorczości, redakcja: J. Juraszek, J. Kurowska-Pysz, ISBN 978-83-62292-55-4, Bielsko-Biała, 2012, s. 45-70 – rozdział w monografii
-S.Dymek, P.Kwaśniewski, M.Blicharski, T.Knych „Electron Microscopy Investigation of Ageing Behavior in a Cu–Ni–Si Alloy”, Solid State Phenomena Vol. 186, 2012, str. 267-270
-P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, M. Gniełczyk, A. Kawecki,
B. Smyrak, W. Ściężor, E. Smaga-Sieja: „Research and characterization of Cu – graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 3A/2015, str. 1929 1934, Published: 08. 2015 ,
-P. Drzymała, B. Kania, M. Wróbel, P. Darłak, P. Długosz, P. Kwaśniewski, J.T. Bonarski : „Evolution of microstructure in rolled mg-based alloy. Textural aspect”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 4/2015, str. 2505-2511, Published: 2015,
-T.Knych, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak: “Characterization of nano-carbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process” Metallurgical and Materials Transaction B, Manuscript E-TP-13-580-BRR, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2014 vol. 45 iss. 4, str. 1196–1203,

Additional information:

None