Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie inżynierii powierzchni
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-503-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy ogólne, tj. pojęcie inżynierii powierzchni i historia jej rozwoju, warstwy powierzchniowe, z uwzględnieniem budowy i rodzajów warstw wierzchnich i powłok oraz ich właściwości potencjalnych i eksploatacyjnych. Omówione zostaną podstawowe rodzaje stosowanych w praktyce przemysłowej obróbek powierzchniowych, w tym kształtowanie powierzchni metodami ubytkowymi i bezubytkowymi (nagniatanie, kulowanie). Przedstawione zostaną problemy zużywania materiałów oraz metody zwiększania trwałości elementów maszyn i urządzeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie technologie związane z obróbką powierzchniową IMN1A_K01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętności doboru technologii wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. IMN1A_U05, IMN1A_U03, IMN1A_U02 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Umie dobrać metody badawcze w celu określenia właściwości powłok IMN1A_U06, IMN1A_U04 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii warstwy wierzchniej oraz wielu rodzajów obróbek powierzchniowych stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych. IMN1A_W08, IMN1A_W02, IMN1A_W04, IMN1A_W06 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę w zakresie doboru i projektowania warstwy wierzchniej IMN1A_W05, IMN1A_W03, IMN1A_W07 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie technologie związane z obróbką powierzchniową + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętności doboru technologii wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać metody badawcze w celu określenia właściwości powłok - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii warstwy wierzchniej oraz wielu rodzajów obróbek powierzchniowych stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie doboru i projektowania warstwy wierzchniej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawy inżynierii powierzchni – pojęcia podstawowe i metody wytwarzania warstw powierzchniowych z ich charakterystyką.
2. Procesy niszczenia powierzchniowego (korozyjne i zużycie wskutek tarcia).
3. Kształtowanie powierzchni metodami ubytkowymi i kształtowanie powierzchni metodami bezubytkowymi (nagniatanie, kulowanie)
4. Powłoki elektrolityczne, powłoki zanurzeniowe.
5. Powłoki natryskiwane cieplnie, powłoki platerowane i powłoki napawane.
6. Metody badań powłok metalowych i warstw wierzchnich.

Laboratory classes (15h):

Forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego:
- Badania metalograficzne powłok napawanych,
- Badania mikrostruktury powłok natryskiwanych cieplnie,
- Badania grubości powłok po azotowaniu,
- Wprowadzenie do metodyki badań trybologicznych.
Pokazy urządzeń do badań układów powłokowych w innych jednostkach naukowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia laboratoryjne.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa= 0.3 (ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych) +0.7(ocena z egzaminu)
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu technologie inżynierii powierzchni.

Recommended literature and teaching resources:

1 Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995
2 Blicharski M. : Inżynieria powierzchni, WNT, Warszawa, 2009
3 Nowicki B.: Struktura geometryczna – Chropowatość i falistość powierzchni, WNT, Warszawa, 1991.
1997.
4 Adamczak S. : Pomiary geometryczne powierzchni, WNT, Warszawa 2008.
5 A. Michalski: Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej. Ofic. Wyd. PW,
Warszawa 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Ksiazek, A.Tchorz, L. Boron, Mechanical Properties and the microstructure of
Al2O3/Al/Al2O3 joints with surface modification of alumina by a thin layer of Ti+Nb, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 23 No 5 (2014)
2. M. Ksiazek, L. Boron, M. Radecka, M. Richert, A. Tchorz, The structure and bond strength of composite
carbide coatings (WC-Co+Ni) deposited on ductile cast iron by thermal spraying, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 25 No 2 (2016) pp 502-509

Additional information:

None