Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-505-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot obejmuje techniki wytwarzania wyrobów wykorzystujące metody przeróbki plastycznej na gorąco, metody przeróbki plastycznej na zimno, metody obróbki cieplno-mechanicznej, techniki pomocnicze wytwarzania wyrobów z wykorzystaniem przeróbki plastycznej.
Omówione zostaną zastosowania proszków metalicznych, stopowych i kompozytowych w przemyśle, procesy przetwórstwa proszków i technologie wraz z zestawieniem własności materiałów proszkowych i końcowych własności wyrobów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować elementarne operacje w procesach wytwarzania i przetwarzania materiałów IMN1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zagadnienia technologiczne związane z przeróbka plastyczną IMN1A_W03 Test
M_W002 Student zna procesy przetwórstwa proszków IMN1A_W03, IMN1A_W04 Test
M_W003 Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej IMN1A_U01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować elementarne operacje w procesach wytwarzania i przetwarzania materiałów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zagadnienia technologiczne związane z przeróbka plastyczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna procesy przetwórstwa proszków + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
wykłady

Przedmiot obejmuje techniki wytwarzania wyrobów wykorzystujące metody przeróbki plastycznej na gorąco, metody przeróbki plastycznej na zimno, metody obróbki cieplno-mechanicznej, techniki pomocnicze wytwarzania wyrobów z wykorzystaniem przeróbki plastycznej
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z rozwojem technologii przetwórstwa proszków. Omówione zostaną zastosowania proszków metalicznych, stopowych i kompozytowych w przemyśle, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Następnie przedstawione zostaną procesy przetwórstwa proszków w wyniku których otrzymywane są spiekane części maszyn, pręty i rury oraz blachy, i taśmy. Zaprezentowane zostaną takie technologie jak jednokrotne i dwukrotne prasowanie, i spiekanie, izostatyczne prasowanie, i spiekanie, walcowanie proszków, wyciskanie proszków, Metal Injection Moulding (MIM), metoda CWS i ECAP. Dokonane zostanie porównanie materiałów proszkowych otrzymywanych różnymi technikami w aspekcie końcowych własności wyrobów.

Laboratory classes (30h):
ćwiczenia laboratorjne

Ocena kąta chwytu w procesie walcowania, ocena wyprzedzenia w procesie walcowania, badanie parametrów siłowych procesu walcowania, projektowanie przepustów w procesie walcowania, odkształcalność graniczna w procesie ciągnienia, bilans cieplny w procesie ciągnienia, ocena parametrów siłowych w procesie ciągnienia, badania procesu ciągnienia rur, badania krzywych umocnienia, zasady wytwarzania wyrobów na stan, ocena rozkładu nacisku w procesie spęczania, modelowanie kucia swobodnego, anizotropia własności wyrobów walcowanych, odkształcalność w procesie tłoczenia.
Wytwarzanie proszków metali nieżelaznych: miedzi i srebra w wyniku elektrolizy roztworów wodnych, charakterystyka proszków (kształt, wielkość ziarna), badanie własności technologicznych proszków metalicznych i stopowych, wpływ procesu wytwarzania proszków na kształt i wielkość cząstek proszków – badania mikroskopowe, badanie składu ziarnowego proszków metalicznych i stopowych (analiza sitowa, aparat Fisher’a, SediGraph), badanie zgęszczalności proszków metalicznych, spiekanie proszkow metalicznych i stopowych w fazie stałej i ciekłej – badania mikroskopowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratoriów opiera się na przygotowaniu i obronie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz na uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.
Ocena z wykładów oddawać będzie aktywność Studenta na tej formie zajęć

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna ocen z wykładów i laboratoriów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Rutkowski W., “Projektowanie właściwości z proszków i włókien”, PWN-Warszawa, (1977).
2. Leżański J., “Proszki metali i wysokotopliwych faz. Metody wytwarzania”, AGH-Kraków, (1994).
3.Ciaś A., Pieczonka T., “Własności proszków metalicznych i ich badania”, Kraków, (1978).
4. Ciaś A., Frydrych H., Pieczonka T., “Zarys metalurgii proszków”, Warszawa. (1992).
5. German R.M., “Powder Metallurgy Science”, MPIF, (1994).
6. Nowacki J., “Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną”, WNT-Warszawa, (2005).
7. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA, (2007).
8. J. Jemielewski: Odlewanie metali nieżelaznych
9. M. Morawiecki. L. Sadok, E. Wosiek: Przeróbka plastyczna
10. A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna
11. P. Wasiunyk: Walcownictwo i ciągarstwo,
12. K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych
13. J. Śińczak: Podstawy przeróbki plastycznej
14. W.Libura: Płynięcie metalu w procesie wyciskania
15. J. Osika: Walcowanie rur na zimno w walcarkach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

12. K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych

Additional information:

-