Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Walcownictwo
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-507-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ściężor Wojciech (wsciezor@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z klasyfikacją procesów walcowania, warunkiem chwytu, geometrią kotliny walcowniczej, zjawiskami wyprzedzenia, opóźnienia oraz poszerzenia w procesie walcowania, metodami szacowania parametrów siłowych procesu walcowania. Poznają również zagadnienia technologiczne związane z procesem walcowania oraz wady wyrobów walcowanych. W ramach zajęć przedstawiona zostanie krótka charakterystyka maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wskaźniki odkształcenia w procesie walcowania IMN1A_U04, IMN1A_U02 Test
M_U002 Student potrafi wyznaczyć kąt chwytu, współczynnik tarcia, poszerzenie i wyprzedzenie IMN1A_U01, IMN1A_U02 Test
M_U003 Student potrafi szacować parametry siłowe procesu walcowania IMN1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna ograniczenia procesów walcowania oraz zna przyczyny powstawania podstawowych wad technologicznych wyrobów IMN1A_W03 Examination
M_W002 Student zna elementarne zagadnienia z teorii procesów walcowania IMN1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wskaźniki odkształcenia w procesie walcowania + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć kąt chwytu, współczynnik tarcia, poszerzenie i wyprzedzenie - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi szacować parametry siłowe procesu walcowania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna ograniczenia procesów walcowania oraz zna przyczyny powstawania podstawowych wad technologicznych wyrobów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna elementarne zagadnienia z teorii procesów walcowania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 21 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

W ramach wykładu przedstawiona zostanie klasyfikacja procesów walcowania, warunek chwytu, geometria kotliny walcowniczej, wyprzedzenie opóźnienie oraz poszerzenie w procesie walcowania, ocena nacisków jednostkowych metalu na narzędzie w procesie walcowania, metody szacowania parametrów siłowych procesu walcowania.
Omówione zostaną zagadnienia technologiczne związane z procesem walcowania wady wyrobów walcowanych, a także krótka charakterystyka maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach.

Laboratory classes (30h):

Określanie wskaźników odkształcenia (teoretyczne i eksperymentalne),
Wyznaczanie kąta chwytu (teoretyczne i eksperymentalne),
Wyznaczenie poszerzenia i wyprzedzenia (teoretyczne i eksperymentalne),
Badania wpływu rodzaju i stanu materiału oraz parametrów procesowych na siłę i moment walcowania,
Wpływ procesu walcowania na zimno na zmianę właściwości materiału.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz kolokwium zaliczeniowego. Podstawą przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Podstawą przystąpienia do kolokwium jest natomiast opracowanie i złożenie u prowadzącego sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ich zatwierdzenie przez prowadzącego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu = 0,5 x ocena z egzaminu + 0,5 x ocena z zaliczenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw procesów przeróbki plastycznej, stanu naprężenia i odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej oraz z metaloznawstwa
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych

Recommended literature and teaching resources:

K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali Niezelaznych, Walcownictwo i ciągarstwo, Wyd. AGH
J. Śińczak: Procesy przeróbki plastycznej, Wyd. Akapit
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: Teoria procesów przeróbki plastycznej, wyd. WNT
Wusatowski R.: Walcownictwo, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1953
Wusatowski Z.: Podstawy Walcowania, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1960
Lenard J.G.: Primer on flat rolling, Elsevier, Londyn 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tadeusz Knych, Artur Kawecki, Grzegorz Kiesiewicz, Paweł Kwaśniewski, Andrzej Mamala, Beata Smyrak, Wojciech Ściężor // Microstructure, mechanical and electrical properties evolution during cold rolling of different 1XXX series aluminium after continuous casting // 13th International Conference on Aluminium Alloys : Pittsburgh, Pensylvania, USA, June 3–7, 2012, s. 1779–1784
Andrzej Mamala, Wojciech Ściężor // Wpływ odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na własności mechaniczne oraz elektryczne taśm z aluminium serii 1xxx oraz 8xxx odlewanych w sposób ciągły // Rudy i Metale Nieżelazne, 2012 R.57 nr 9 s. 604-608
Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Wojciech Ściężor, Grzegorz Kiesiewicz, Artur Kawecki // Badania własności mechaniczno-elektrycznych blach z aluminium serii 1xxx oraz 8xxx uzyskiwanych z wsadu odlewanego w układzie ciągłym // Rudy i Metale Nieżelazne 2013 R. 58 nr 7 s. 785–789
Wojciech Ściężor, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski // An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys // Metallurgy and Foundry Engineering – Vol. 40, 2014, No. 2, s. 93–101
Wojciech Ściężor, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Radosław Kowal, Justyna Grzebinoga // Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymywanych z wsadu linii TRC // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 2015 R. 60 nr 12, s. 729–733

Additional information:

brak