Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wyciskanie
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-508-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Leśniak Dariusz (dlesniak@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają klasyfikację procesów wyciskania metali i stopów. Omówione zostaną zalety i ograniczenia procesu wyciskania, jak również mechanika odkształcenia z uwzględnieniem wskaźników odkształcenia, prawa stałości objętości, prawa stałości strugi, średniej prędkości odkształcenia, stanu naprężenia i odkształcenia. Studenci poznają podstawowe parametry technologiczne, urządzenia i narzędzia oraz wady wyrobów wyciskanych. Przedmiot obejmuje także niekonwencjonalne sposoby wyciskania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współdziałać w zespołach realizujących zadania z zakresu wyciskania metali i stopów IMN1A_K01 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia parametrów prędkościowych i siłowych w procesie wyciskania IMN1A_U02 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna klasyfikację procesu wyciskania, ze względu na kinematykę ruchu narzędzi, rodzaj wyrobu i temperaturę wyciskania IMN1A_W04 Examination
M_W002 Zna prawa i podstawowe parametry technologiczne w procesie wyciskania IMN1A_W03 Examination
M_W003 Ma wiedzę na temat podstawowych narzędzi i urządzeń w technologii wyciskania IMN1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w zespołach realizujących zadania z zakresu wyciskania metali i stopów - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia parametrów prędkościowych i siłowych w procesie wyciskania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację procesu wyciskania, ze względu na kinematykę ruchu narzędzi, rodzaj wyrobu i temperaturę wyciskania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawa i podstawowe parametry technologiczne w procesie wyciskania + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat podstawowych narzędzi i urządzeń w technologii wyciskania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (30h):

Zajęcia z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego/prezentacje multimedialne i tablicy/schematy procesów, narzędzi, urządzeń, obliczenia parametrów technologicznych procesu wyciskania.

Laboratory classes (30h):

Zajęcia z wykorzystaniem prasy hydraulicznej poziomej 150 T.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium – kolokwium zaliczeniowe, Wykłady – egzamin. Obowiązują 3 terminy zaliczeń poprawkowych. Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby z zaliczeniem Laboratorium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu x0,6 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Altan T., Oh S., Gegel H.: Metal Forming, Fundamentals and Applications, Metals park, 1983.
2. Avitzur B.: Handbook of metal-forming processes, Willey.
3. Blazynski T.Z.: Plasticity and Modern Metal-Forming Technology, Springer.
4. Laue, Stenger: Extrusion.
5. Saha Pradip K.: Aluminum Extrusion Technology, ASM International, Ohio, 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Extrusion of sections with varying thickness through pocket dies / D. LEŚNIAK, W. LIBURA // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2007 vol. 194 iss. 1–3 s. 38–45.
2. Structure and mechanical properties of extruded AlCuMg sections in T5 temper/ D. LEŚNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4 s. 717–726.
3. High-temperature homogenization of AlCuMg alloys for extrusion in T5 temper — D. LEŚNIAK, M. BRONICKI, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 499–513. — Bibliogr. s. 513.
4. Numerical analysis of four-hole extrusion of aluminium alloys / W. LIBURA, A. RĘKAS, D. LEŚNIAK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2010 vol. 424, s. 173–179.
5. Numerical analysis of aluminum alloys extrusion through porthole dies / J. ZASADZIŃSKI, A. RĘKAS, W. LIBURA, J. RICHERT, D. LEŚNIAK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2010 vol. 424, s. 105–111.
6. Extrusion of AlCuMg alloys with simultaneous solution heat treatment —D. LEŚNIAK, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 31.
7. Extrusion welding of tubes from 2024 alloy / Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 515–518. — Bibliogr. s. 518, Abstr.
8. Weldability investigations of AlCuMg alloys for extrusion welding —/ D. LEŚNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 7–17. — Bibliogr. s. 17.
9. Numerical investigations of welding conditions during extrusion of 2024 alloy through porthole dies / D. LEŚNIAK, A. RĘKAS, W. LIBURA, J. ZASADZIŃSKI // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vol. 491, s. 205–213. —Bibliogr. s. 212–213.
10. The effect of homogenization conditions on the structure and properties of 6082 alloy billets — A. WOŹNICKI, D. LEŚNIAK, G. WŁOCH, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WOJTYNA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1763–1771. — Bibliogr. s. 1770–1771. — W bazie Web of Science strony: 1767-1775.
11. Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 401–407.
12. Influence of Mg content on deformability of AlMg alloys during extrusion / D. LEŚNIAK, M. DZIKI, J. ZASADZIŃSKI, W. LIBURA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92.

Additional information:

None