Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odlewanie metali i stopów metali
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-514-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Module summary

Student w ramach przedmiotu zapozna się z podziałem i charakterystyką tworzyw odlewniczych zapozna się z metodami odlewania metali metali nieżelaznych i ich stopów, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania miedzi, aluminium, cynku i ołowiu. Omówione zostaną właściwości odlewnicze metali i stopów, krzepnięcie metali i stopów. Sposoby i metody odlewania metali i stopów takie jak: odlewanie kokilowe, odlewanie ciągłe i półciągłe, odlewanie odśrodkowe, odlewanie wibracyjne, odlewanie próżniowe, odlewanie tiksotropowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierskiej we współczesnym społeczeństwie, potrafi współdziałać i pracować w grupie. IMN1A_K01, IMN1A_K03 Involvement in teamwork,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Zdobytą wiedzę z zakresu odlewania metali i stopów potrafi wykorzystać do opracowania wyników. IMN1A_U05, IMN1A_U02 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą odlewania metali i stopów. IMN1A_W03, IMN1A_W02 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_W002 Ma zaawansowaną wiedzę na temat technik odlewania metali i stopów. IMN1A_W02 Execution of laboratory classes,
Report,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierskiej we współczesnym społeczeństwie, potrafi współdziałać i pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zdobytą wiedzę z zakresu odlewania metali i stopów potrafi wykorzystać do opracowania wyników. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą odlewania metali i stopów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma zaawansowaną wiedzę na temat technik odlewania metali i stopów. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Odlewnictwo, podział i charakterystyka tworzyw odlewniczych.
2. Omówienie podstawowych właściwości odlewniczych metali i stopów.
3. Krzepnięcie metali i stopów (egzogeniczne, endogeniczne, egzogeniczno-endogeniczne).
4.Charakterystyka odlewniczych stopów metali nieżelaznych.
5.Metody odlewania metali i stopów. Odlewanie kokilowe, odlewanie ciągłe i półciagłe, odlewanie odśrodkowe, odlewanie wibracyjne, odlewanie próżniowe, odlewanie tiksotropowe.
6. Odlewanie miedzi (metoda karuzelowa – odlewanie anod miedzianych, odlewanie ciągłe, technologia CONTIROD, technologia UPCAST).
7.Odlewanie aluminium- metoda PROPERZI.
8. Odlewanie stopów aluminium – metoda semi-solid.
9. Odlewanie cynku i ołowiu.

Laboratory classes (15h):

1. Krzepnięcie metali i stopów, strefy krystalizacji.
2. Rodzaje krystalizatorów.
3. Struktura wlewków miedzianych otrzymanych w wyniku odlewania metodą karuzelową, ciągłą i technologią CONTIROD. Obserwacje mikroskopowe.
4. Topienie i odlewanie miedzi.
5. Odlewanie cynku.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywne zaliczenie kolokwium.

Przewidziane jest dodatkowe kolokwium z wiedzy z zakresu obejmującego zagadnienia poruszone na wykładzie.

Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się udział i aktywność w ćwiczeniach laboratoryjnych , wykonanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, pozytywne zaliczenie kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.
Ocena końcowa może być o ile to możliwe, podwyższona lub obniżona o pół oceny za zaangażowanie i aktywność. O podwyższeniu lub obniżeniu oceny decyduje prowadzący odpowiednią formę zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Tabor J., Rączka S.,"Odlewnictwo", Kraków 1996.
2. Romankiewicz, "Krzepnięcie miedzi i jej stopów", Poznań-Zielona Góra 1995
3. Rączka J., tabor A., Haduch Z., "Odlewnictwo" – skrypt PK, KLraków 1997.
4. Górny Z., "Odlewnicze stopy metali nieżelaznych", Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992
5.Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A., "Odlewnictwo", Wyd. naukowo-techniczne, warszawa 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing method — Badania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-TiB2 composites — Wpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-TiB2 / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624
 • Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon — Wytwarzanie i właściwości spiekanych stopów Distaloy SA z dodatkiem boru i węgla / J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials , ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45. — Bibliogr. s. 44–45
  *Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon, J. KARWAN-BACZEWSKA
  , Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45
 • Structure investigation of ball milled composite powder based on AlSi5Cu2 alloy chips modified by SiC particles, M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J. Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 437–441
  *The properties of Fe−Ni−Mo−Cu−B materials produced via liquid phase sintering, J. KARWAN-BACZEWSKA, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 789–796
Additional information:

brak