Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych i ich stopów
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-515-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi technologiami ciągłego i półciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów: metodą DC na przykładzie aluminium i jego stopów oraz różnymi wariantami metod ciągłego poziomego i pionowego odlewania na przykładzie miedzi i jej stopów, a także ciągłego odlewania do góry (technologie UPCAST i RAUTOMEAD) oraz z technologiami ciągłego odlewania i walcowania do produkcji walcówki okrągłej oraz taśm

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi oszacować bilans cieplny procesu ciągłego odlewania IMN1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania. IMN1A_W04 Activity during classes
M_W002 Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych IMN1A_W04 Activity during classes
M_W003 Student zna i zrozumie zasadę działania rozwiązań krystalizatorów stosowanych w różnych technologiach ciągłego odlewania. IMN1A_W02 Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi oszacować bilans cieplny procesu ciągłego odlewania - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i zrozumie zasadę działania rozwiązań krystalizatorów stosowanych w różnych technologiach ciągłego odlewania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
wykłady

Podstawowe technologie półciągłego odlewania lekkich metali nieżelaznych i ich stopów: metoda DC na przykładzie aluminium i jego stopów (wlewki okrągłe i bloki) różne warianty metod ciągłego poziomego odlewania na przykładzie stopów miedzi, technologie pionowego odlewania na przykładzie miedzi i jej stopów, a także ciągłego odlewania do góry (technologie UPCAST i RAUTOMEAD), technologie ciągłego odlewania i walcowania do produkcji walcówki okrągłej oraz taśm (metoda Continuus Properzi, metoda Contirod, metoda Dip-Forming).
Dyskusja podstawowych wad wyrobów uzyskiwanych metodami ciągłego/półciągłego odlewania,

Project classes (15h):
projekt

Obliczanie bilansu cieplnego procesu ciągłego odlewania, obliczanie parametrów siłowych procesu walcowania pasma po ciągłym odlewaniu, projektowanie krystalizatora

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych będzie opracowanie przez Studenta projektów i dyskusja nad ich wynikami. Ocena z wykładów będzie odzwierciedlać aktywność merytoryczną Studentów podczas zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna oceny z wykładu i z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

ogólna wiedza z metalurgii i odlewnictwa, podstawy termodynamiki

Recommended literature and teaching resources:

Dmitry G. Eskin: Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminum Alloys, 2008
John F. Grandfield, Dmitry G. Eskin, Ian F. Bainbridge: Direct‐Chill Casting of Light Alloys: Science and Technology, 2013
K. Ehrke, W. Schneider: Continuous Casting, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Knych, T. Kwaśniewski, P. Kowal, R. Mamala, A. Ściężor, W. Grzebinoga, J. Kordaszewski, S. Nowak, A. Franczak, K.: adania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6xxx pozyskiwanych z materiałów odpadowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
TADEUSZ KNYCH, ANDRZEJ MAMALA, BEATA SMYRAK: CHARAKTERYZACJA MIEDZI BEZTLENOWEJ Z LINII UPCAST, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling

Additional information:

-