Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-517-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Noga Piotr (pionoga@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy na temat procesów zachodzących w procesie łączenia metali i ich stopów. Przedmiot obejmuje definicje z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania metali, a w szczególności z zakresu technologii spawania, zgrzewania, lutowania, klejenia oraz technologii cięcia termicznego. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych o łącznej sumie punktów ECTS – 3. W czasie ćwiczeń laboratoryjnych obowiązkowe są wszystkie pozytywnie zaliczone kolokwia. Ćwiczenia laboratoryjne kończą się zaliczeniem, wykład po uzyskaniu pozytywnego zaliczenia kończy się egzaminem. Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. IMN1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozróżnić poszczególne technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety IMN1A_U02 Test,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania i cięcia metali IMN1A_W06 Test,
Examination
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu technologii klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, oraz technologii cięcia termicznego IMN1A_W06 Test,
Examination
M_W003 Student wie jakie zalety i wady posiadają poszczególne techniki łączenia i spajania materiałów oraz w jakich obszarach mogą być stosowane. IMN1A_W05, IMN1A_W04 Test,
Examination
M_W004 Student wie jak optymalnie dobrać technologię łączenia i spajania do konkretnego zastosowania technicznego. IMN1A_W05, IMN1A_W09 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozróżnić poszczególne technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania i cięcia metali + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu technologii klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, oraz technologii cięcia termicznego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie zalety i wady posiadają poszczególne techniki łączenia i spajania materiałów oraz w jakich obszarach mogą być stosowane. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak optymalnie dobrać technologię łączenia i spajania do konkretnego zastosowania technicznego. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wstęp do technologii spajania metali i ich stopów
 2. Procesy klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, cięcia termicznego metali i ich stopów

  Zjawiska cieplne w procesie spawania. Charakterystyka źródeł ciepła. Nagrzewanie i rozprzestrzenianie się ciepła w metalach.

 3. Spawalność stali. Wpływ procesu spawania na zmiany zachodzące w obszarze złącza spawanego. Obróbka cieplna złączy spawanych. Definicja spawalności sta
 4. Sposoby łącznia aluminium i jego stopów. Wpływ procesu łączenia na zmiany zachodzące w obszarze złącza. Obróbka cieplna złączy.
 5. Sposoby łączenia miedzi i jej stopów. Wpływ procesu łączenia na zmiany zachodzące w obszarze złącza. Obróbka cieplna złączy.
 6. Metody badań połączeń spajanych
 7. Wady i niezgodności spawalnicze, charakterystyka, przyczyny powstawania
Laboratory classes (15h):
 1. 1.Wstęp do technologii spajania i cięcia – zagadnienia BHP na stanowiskach laboratoryjnych
 2. Laboratorium z technologii klejenia i lutowania
 3. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą otuloną
 4. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą topliwą drutem litym w osłonie gazów
 5. Laboratorium z własności mechanicznych oraz mikrostruktralnych uzyskanych złączy
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o średnią ocen z zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych pod warunkiem uzyskania w każdym przypadku oceny pozytywnej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
Klimpel A.: Technologia spawania i cięcia metali, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998,
Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali: technolgie, WNT, Warszawa, 1999 (dodruk 2009),
Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None