Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stopy metali nieżelaznych
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-601-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sułkowski Bartosz (sul5@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają stopy metali nieżelaznych, oparte na różnych metalach takich jak: miedź, aluminium, cynk, nikiel, tytan, magnez. Przedmiot obejmuj charakterystykę własności mechanicznych i fizycznych różnych stopów metali nieżelaznych z opisem ich zastosowania. Studenci uczą się zależności między strukturą stopów a ich własnościami, jak wpływają dodatki stopowe na własności stopów oraz poznają metody umacniania stopów metali i podstawowe procesy przeróbki plastycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Studenci potrafi nawiązywać merytoryczną dyskusję w celu rozwiązania przedstawionego problemu technicznego z zakresu stopów metali nieżelaznych. IMN1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozwiązać przedstawiony problem z dziedziny inżynierii materiałowej: określenie własności mechanicznych, dobranie odpowiednich własności wytrzymałościowych, uzyskanie właściwej struktury materiału. IMN1A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał osnowy, dodatki stopowe oraz rodzaj przeróbki plastycznej jak i obróbki cieplnej do przedstawionych wymagań. IMN1A_U03 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna techniki tworzenia nowoczesnych stopów metali nieżelaznych o odpowiednich własnościach mechanicznych i fizycznych. IMN1A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Studenci potrafi nawiązywać merytoryczną dyskusję w celu rozwiązania przedstawionego problemu technicznego z zakresu stopów metali nieżelaznych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązać przedstawiony problem z dziedziny inżynierii materiałowej: określenie własności mechanicznych, dobranie odpowiednich własności wytrzymałościowych, uzyskanie właściwej struktury materiału. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał osnowy, dodatki stopowe oraz rodzaj przeróbki plastycznej jak i obróbki cieplnej do przedstawionych wymagań. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna techniki tworzenia nowoczesnych stopów metali nieżelaznych o odpowiednich własnościach mechanicznych i fizycznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Wiadomości wstępne. Podział metali i stopów.
2. Sposoby przygotowania stopów.
3. Miedź jej własności i zastosowanie. Stopy miedzi i ich podział.
4. Mosiądze. Mosiądze specjalne.
5. Brązy cynowe. Brązy aluminiowe i ich obróbka cieplna. Brązy ołowiowe. Brązy krzemowe, berylowe i manganowe.
6. Stopy miedzi z niklem.
7. Stopy łożyskowe i ich własności. Stopy łożyskowe na osnowie cyny ołowiu i miedzi.
8. Spoiwa ich podział własności i zastosowanie inne stopy nisko topliwe.
9. Cynk i stopy cynku.
10. Aluminium i stopy aluminium. Obróbka cieplna stopów aluminium. Odlewnicze stopy aluminium. Modyfikacja siluminów.
11. Ultra lekkie stopy magnezu.
12. Tytan i stopy tytanu.
13. Molibden wolfram, wanad i ich stopy.
14. Cyrkon, tantal, niob. Metale ziem rzadkich.
15. Złoto i jego stopy. Srebro i jego stopy. Platynowce.

Laboratory classes (30h):

1. Badania strukturalne stopów metali nieżelaznych.
2. Obróbka cieplna stopów miedzi.
3. Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium.
4. Stopy łożyskowe.
5. Modyfikacja siluminów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po każdym ćwiczeniu labolatoryjnym przewidziane jest kolokwium sprawdzające.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń labolatoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.4*średnia z ocen z kolokwiów + 0.6*ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe zajęcia na koniec semestru

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Łatkowski, J. Jarominek, Stopy Metali Nieżalaznych
2. K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo
3. L. A. Dobrzański, Metale i ich stopy : podręcznik akademicki do nauki metaloznawstwa i
inżynierii materiałowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Evolution of strength and structure during SPD processing of Ti-45Nb alloys: experiments and simulations, B. Sułkowski, A. Panigrahi, K. Ozaltin, M. Lewandowska, B. Mikułowski, M. Zehetbauer, Journal of Materials Science, 2014 vol. 49 iss. 19, s. 6648–6655
2. Deformation behavior of AZ61 magnesium alloy systematically rolled and annealed at 450∘C, B. Sułkowski, P. Pałka, Metallic Materials, 2016 vol. 54 iss. 3, s. 147–151
3. Mechanical properties, structural and texture evolution of biocompatible Ti–45Nb alloy processed by severe plastic deformation, A. Panigrahi, B. Sułkowski, T. Waitz, K. Ozaltin, W. Chrominski, A. Pukenas, J. Horky, M. Lewandowska, W. Skrotzki, M. Zehetbauer, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2016 vol. 62, s. 93–105
4. Low-temperature anomalies of mechanical properties in Zn−Cu−Ti single crystals, G. Boczkal, P. Pałka, B. Sułkowski, B. Mikułowski, Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2017 vol. 690, s. 254–258
5. Twin-induced stability and mechanical properties of pure magnesium, B. Sułkowski, R. Chulist, Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2019 vol. 749, s. 89–95.

Additional information:

None