Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria jakości
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-602-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Grzyb Justyna (jgrzyb@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają kluczowe terminy związane z zarządzaniem jakością. Przedmiot obejmuje wprowadzenie do instrumentarium zarządzania jakością, wykorzystanie współczesnych metod oraz narzędzi do rozwiązywania problemów związanych z zapewnieniem wysokiej jakości wyrobów i usług. Omówione zostaną procedury związane z implementacją systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001:2015.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie istotę zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym IMN1A_K01, IMN1A_K02 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę teoretyczną problemu w oparciu o narzędzia i metody zarządzania jakością oraz zapisy normy ISO 9001:2015 IMN1A_U06, IMN1A_U08, IMN1A_U05 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością, normy dotyczące zarządzania jakością, a także koncepcje wspomagające zarządzanie jakością produkcji IMN1A_W09, IMN1A_W10 Participation in a discussion,
Test results,
Activity during classes
M_W002 Student zna metody oraz narzędzia wchodzące w skład instrumentarium zarządzania jakością IMN1A_W09, IMN1A_W10 Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę teoretyczną problemu w oparciu o narzędzia i metody zarządzania jakością oraz zapisy normy ISO 9001:2015 - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością, normy dotyczące zarządzania jakością, a także koncepcje wspomagające zarządzanie jakością produkcji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody oraz narzędzia wchodzące w skład instrumentarium zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

Postrzeganie jakości
Pomiar i ocena jakości
Koncepcje zarządzania jakością
Zasady zarządzania jakością
Normy i wymagania wyznaczające standardy systemu zarządzania jakością
Zasady projektowania i wdrażania system zarządzania jakością
Ocena systemów zarządzania jakością
Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością
Metody wspomagające zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w cyklu życia produktu
Ekonomika jakości i koszty jakości

Project classes (15h):

Pomiar i ocena jakości
Pojęcie TQM
Koncepcja Six Sigma
Kaizen
Certyfikacja i normalizacja
Metoda 5S
Diagram Ishikawy
Narzędzia ilościowe statystyczne
FMEA – analiza przyczyn i skutków wad
Diagram QFD
Koszty jakości

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci przygotowują projekt na zadany temat.
Ostatecznym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci piszą test zaliczeniowy z treści prezentowanych na wykładzie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.6* ocena z ćwiczeń projektowych + 0.4* ocena z testu zaliczeniowego.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania pozytywnej oceny ze wszystkich form zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo naukowe PWN, 2007
Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Selejdak j., Klimecka – Tatar D., Knal K. pod redakcją Budzynowskiej M., Metoda 5S Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające, Wydawnictwo Vergal Dashofer Sp. z o.o., 2012
Ratyński W., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo SIGMA, 2005
Prussak W., Zarządzanie jakością: wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003
Wawak S., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Onepress, 2005
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None