Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sheet Metal Forming
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-607-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Module summary

Student nabywa wiedzę z zakresu procesów kształtowania blach, obejmującego cięcie (na nożycach, za pomocą wykrojników), gięcie (na prasach, za pomocą walców, przez przeciąganie) oraz kształtowanie wyrobów o powierzchni nierozwijalnej (zwłaszcza wytłaczanie, przetłaczanie, wyciąganie, wyoblanie i zgniatanie obrotowe, kształtowanie przez rozciąganie). Nabywa umiejętności oceny i doboru parametrów procesu. Potrafi dokonać oceny technologicznej podatności materiału do tłoczenia. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych nabywa kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów i potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od realizowanych celów. IMN1A_K01 Execution of laboratory classes
M_K002 Rozumie potrzebę i jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, potrafi określić priorytety w zakresie realizacji zadań inżynierskich. IMN1A_K01, IMN1A_K02 Examination
Skills: he can
M_U001 Potafi przeprowadzić podstawowe procesy cięcia, gięcia i tłoczenia, dobrać odpowiednie parametry procesu (geometryczne, technologiczne). IMN1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawowe próby technologiczne (Erichsena, miseczkowania) oceny podatności / doboru materiału do tłoczenia i poprawnie zinterpretować ich wyniki. IMN1A_U03, IMN1A_U02 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania wytłoczek. Zna podstawy projektowania, zwłaszcza poprawnego doboru parametrów technologicznych kluczowych procesów wytwarzania wyrobów tłoczonych i oceny tłoczności blach. IMN1A_W05, IMN1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów i potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od realizowanych celów. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, potrafi określić priorytety w zakresie realizacji zadań inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potafi przeprowadzić podstawowe procesy cięcia, gięcia i tłoczenia, dobrać odpowiednie parametry procesu (geometryczne, technologiczne). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawowe próby technologiczne (Erichsena, miseczkowania) oceny podatności / doboru materiału do tłoczenia i poprawnie zinterpretować ich wyniki. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania wytłoczek. Zna podstawy projektowania, zwłaszcza poprawnego doboru parametrów technologicznych kluczowych procesów wytwarzania wyrobów tłoczonych i oceny tłoczności blach. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 132 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
-
Laboratory classes (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych,
z ważącą oceną z egzaminu: E [0,6], zal. [0,4]

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None