Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały narzędziowe
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-611-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kwaśniewski Paweł (kwas@agh.edu.pl)
Module summary

Zdefiniowane zostaną podstawowe wymagania stawiane narzędziom wykorzystywanym w procesach odlewania grawitacyjnego i ciągłego, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia i walcowania. Omówione zostaną wymagania stawiane innych narzędziom stosowanym w technologiach obróbki ubytkowej, spawalnictwie, technologiach zgrzewania i pokrewnym. Omówione zostaną szczegółowo gatunki materiałów dedykowanych do pracy w urządzeniach produkcyjnych wykorzystywanych w powyższych technologiach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić zastosowanie konkretnego materiału narzędziowego IMN1A_U02 Project
M_U002 Student zna oznaczenia normatywne popularnych materiałów narzędziowych IMN1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe materiały narzędziowe IMN1A_W02 Test
M_W002 Student potrafi dobrać własności materiałów narzędziowych IMN1A_W03 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi określić zastosowanie konkretnego materiału narzędziowego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student zna oznaczenia normatywne popularnych materiałów narzędziowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe materiały narzędziowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dobrać własności materiałów narzędziowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

-Omówienie i szczegółowa charakteryzacja narzędzi stosowanych w procesach przetopu metali,
-Omówienie i szczegółowa charakteryzacja narzędzi stosowanych w procesach odlewania grawitacyjnego oraz ciągłego,
-Omówienie i szczegółowa charakteryzacja narzędzi stosowanych w procesach przeróbki plastycznej tj. ciągnienia, walcowania, wyciskania, tłoczenia oraz kucia,
-Omówienie i szczegółowa charakteryzacja narzędzi stosowanych w procesach obróbki ubytkowej, spawalnictwie, technologiach zgrzewania i pokrewnych,
- Omówienie wytycznych do projektowania narzędzi do wyżej wskazanych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem doboru odpowiedniego materiału narzędziowego,

Powyższe zagadnienia prezentowane będą na konkretnych rzeczywistych przykładach technologii wytwarzania i przetwarzania metali na wyroby o określonych własnościach użytkowych.

Project classes (30h):

Przygotowanie projektu doboru materiałów na narzędzia do procesów przetwarzania materiałów w oparciu o technologie topienia, odlewania i przeróbki plastycznej tj. ciągnienie, wyciskanie, tłoczenie, walcowanie, kucie jak i narzędzia dedykowane do procesów obróbki ubytkowej, spawalnictwa, technologii zgrzewania. Projekt prezentowany będzie przez Studenta na zajęciach w formie prezentacji multimedialnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń projektowych.
Ćwiczenia projektowe: Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest aktywny udział Studenta w zajęciach – dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazanymi na początku realizacji zajęć wytycznymi, z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.
Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazanymi na początku realizacji zajęć wytycznymi, z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności Studenta nadrobienie materiału może odbywać się na innej grupie zajęciowej lub indywidualnie w ramach konsultacji indywidualnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne:
-Wiedza z zakresu procesów wytwarzania wyrobów i półwyrobów tj. odlewania, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia,
-Wiedza z zakresu własności użytkowych i technologicznych materiałów metalicznych,
-Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki ciała stałego.

Recommended literature and teaching resources:

-M. Wysiecki, Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem / Mieczysław Wysiecki, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1997.
-H. Leda Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe, Poznań : Wydaw. Politech. Poznańskiej, 1996.
-E. Żmihorski, Stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970.
-M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek. Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”, 1986.
-J. Richert, Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali, Wydawnictwo AGH, 2010
-J. Sińczak, „Procesy przeróbki plastycznej”, Akapit 2001
-L. Dobrzański, Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993.
-M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – właściwości i zastosowania, WNT, 1995.
-L. Dobrzański, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych WNT, Warszawa 1987
-P. Kwaśniewski „Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały –
konstrukcje – technologie wytwarzania” Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
-G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, M. Gniełczyk, A. Kawecki,
B. Smyrak, W. Ściężor, E. Smaga-Sieja: „Research and characterization of Cu – graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 3A/2015, str. 1929 1934, Published: 08. 2015 ,
P. Drzymała, B. Kania, M. Wróbel, P. Darłak, P. Długosz, P. Kwaśniewski, J.T. Bonarski : „Evolution of microstructure in rolled mg-based alloy. Textural aspect”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 4/2015, str. 2505-2511, Published: 2015,
-T.Knych, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak: “Characterization of nano-carbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process” Metallurgical and Materials Transaction B, Manuscript E-TP-13-580-BRR, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2014 vol. 45 iss. 4, str. 1196–1203,
-T. Knych, G. Kiesiewicz, P. Kwaśniewski, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak,”Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites”, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS Volume: 59 Issue: 4 str.: 1283-1286 Published: 2014 ,
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, A. Pacewicz ”Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver wires”, Archives of metallurgy and Materials, Volume 57, 2012 issue 4 str. 1262-1270, Doi: 10.2478/v10172-012-0141-1,
-T.Knych, A.Kawecki, G.Kiesiewicz, P.Kwaśniewski, A.Mamala, B.Smyrak, W. Ściężor: “Microstructure, mechanical and electrical properties evolution during cold rolling of different 1xxx series aluminium after continuous casting”, 13th International Conference on Aluminum Alloys ICAA -13, Pittsburgh USA, maj 2012r., str. 1779–1784
-W. Ściężor, A. Mamala, P. Kwaśniewski “Analysis of Properties of Selected Aluminium Alloys, Obtained by Twin Roll Casting Method and Subjected to Cold Rolling Process”, Key Engineering Materials vol. 641 04/2015 pp. 202-209. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.202
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, K. Korzeń, “Technology production and properties of high-strength and high-conductivity nanostructured copper-silver wires for new type overhead line conductors”, Wire Journal International, Volume 47, Number 7, July 2014, pp 66-73,
-W. Ściężor, A. Mamala. P. Kwaśniewski, “An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys”, Metallurgy and Foundry Engineering, Volume 40, no.2 2014, str. 83-92, ISSN 1230-2325 (e-ISSN 2300-8377),
-E. Sieja-Smaga, A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych oraz analiza mikrostrukturalna przewodowych stopów Cu-Ag uzyskanych z linii ciągłego topienia i odlewania”, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, TOM III, Creative Science Monografia 2012, ISBN 978-83-63058-24-1, str.60-69.

Additional information:

None