Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polimery
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-612-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają podstawowe terminy i definicje z zakresu chemii polimerów i przetwórstwa materiałów polimerowych. Tematyka zajęć obejmuje klasyfikację polimerów, metody ich otrzymywania oraz relacje pomiędzy budową polimerów a ich właściwościami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi. Omówione są również zastosowania i metody przetwórstwa materiałów polimerowych. Na ćwiczeniach laboratoryjnych zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie otrzymywania, badania i identyfikacji polimerów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste eksperymenty laboratoryjne z zakresu chemii polimerów IMN1A_U06, IMN1A_U04, IMN1A_U07, IMN1A_U03 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii i przetwórstwa polimerów i materiałów polimerowych IMN1A_W01 Test results
M_W002 Student zna mechanizmy polireakcji i techniki otrzymywania polimerów IMN1A_W08, IMN1A_W02, IMN1A_W04, IMN1A_W06 Test results
M_W003 Student zna i rozumie relacje pomiędzy budową makrocząsteczek i polimerów a właściwościami materiałów polimerowych IMN1A_W01, IMN1A_W02, IMN1A_W06 Test results
M_W004 Student zna i rozumie pojęcia średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej oraz zna metody ich oznaczania IMN1A_W05, IMN1A_W01, IMN1A_W08 Test results
M_W005 Student zna i rozumie przemiany termiczne zachodzące w polimerach IMN1A_W05, IMN1A_W01, IMN1A_W02, IMN1A_W04, IMN1A_W06 Test results
M_W006 Student zna różne rodzaje polimerów i materiałów polimerowych, sposoby ich modyfikacji, przetwarzania i zastosowania IMN1A_W05, IMN1A_W03, IMN1A_W01, IMN1A_W02, IMN1A_W04, IMN1A_W06 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste eksperymenty laboratoryjne z zakresu chemii polimerów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii i przetwórstwa polimerów i materiałów polimerowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna mechanizmy polireakcji i techniki otrzymywania polimerów + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie relacje pomiędzy budową makrocząsteczek i polimerów a właściwościami materiałów polimerowych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie pojęcia średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej oraz zna metody ich oznaczania + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie przemiany termiczne zachodzące w polimerach + - - - - - - - - - -
M_W006 Student zna różne rodzaje polimerów i materiałów polimerowych, sposoby ich modyfikacji, przetwarzania i zastosowania + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wstęp do nauki o polimerach

  Student zapoznaje się z historią badań nad polimerami, poznaje podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną oraz nazewnictwo polimerów

 2. Masa cząsteczkowa polimerów

  Student poznaje różne rodzaje średnich mas cząsteczkowych, metody ich wyznaczania oraz rolę w kształtowaniu właściwości polimerów

 3. Otrzymywanie polimerów

  Student zapoznaje się z różnymi rodzajami reakcji otrzymywania polimerów oraz technikami produkcji polimerów

 4. Klasyfikacja polimerów

  Student zapoznaje się z różnymi kryteriami podziału polimerów

 5. Budowa a właściwości polimerów

  Student zapoznaje się z relacjami pomiędzy budową makrocząsteczek i zbioru makrocząsteczek a właściwościami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi polimerów,

 6. Przemiany termiczne w polimerach

  Student zapoznaje się z przemianami zachodzącymi w polimerach pod wpływem temperatury i ich wpływie na właściwości fizyko-mechaniczne polimerów,

 7. Rozpuszczalność polimerów

  Student zapoznaje się z mechanizmem rozpuszczania i wytrącania polimerów z roztworów oraz opisem zachowania się makrocząsteczek w roztworach

 8. Modyfikacja polimerów

  Student zapoznaje się z różnymi metodami modyfikacji makrocząsteczek oraz materiałów polimerowych w celu odpowiedniego kształtowania ich właściwości

 9. Polimery nieorganiczne i organometaliczne

  Student zapoznaje się z różnymi rodzajami polimerów nieorganicznych i organo-metalicznych, ich otrzymywaniem, właściwościami oraz zastosowaniami

 10. Polimery funkcjonalne

  Student zapoznaje się z różnymi polimerami funkcjonalnymi , ich właściwościami i zastosowaniami

 11. Technologie przetwórstwa materiałów polimerowych

  Student zapoznaje się z różnymi technologiami obróbki i przetwarzania polimerów i materiałów polimerowych

Laboratory classes (15h):
 1. Średnia masa cząsteczkowa polimerów

  Student wykonuje oznaczenia wagowo lub liczbowo sredniej masy czasteczkowej wybranych polimerów

 2. Otrzymywanie polimerów

  Student przeprowadza syntezę wybranego polimeru

 3. Identyfikacja polimerów

  Student przeprowadza identyfikację polimerów w oparciu o ich właściwości fizyko-chemiczne

 4. Reakcje polimerów

  Student bada kinetykę reakcji chemicznej z udziałem wybranego polimeru

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń wskazanych w planie zajęć, zaliczenie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie pisemnego testu z treści wykładowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z testu pisemnego) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń odbywa się za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i we wskazanym przez nią terminie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu Chemia

Recommended literature and teaching resources:

1.Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, 2009
2.Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Chemia polimerów,OWPW, Warszawa, 1995
3.Praca zbiorowa, Analiza polimerów syntetycznych, WNT, Warszawa, 1990.
4.Broniewski T. i in., Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 2000
5.Połowiński S., Chemia fizyczna polimerów,Wyd. PŁ, 1994
6.Żuchowska D.,Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania, WNT, 1995.
7.Gruin I.,Materiały polimerowe,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996.
8.Modern plastics handbook, McGraw-Hill, 2000
9.Bahandur P., Sastry N.V., Principles of polymer science,Alpha Science International Inc., 2005
10. Bastioli C., Handbook of biodegardable polymers,Rapra Technology Ltd., 2005
11. Utracki L.A., Commercial polymer blends,CHAPMAN & HALL, 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rudnik E., Chat K., “A brief review on bio-inspired superhydrophobic electrodeposited nickel coatings”, Transactions of the IMF, 96(4) (2018), 185-192
Rudnik E., “A review on superhydrophobic zinc-based coatings produced by electrochemical methods”, Current Topics in Electrochemistry, 20 (2018), 47-61

Additional information:

Prowadzący zajęcia w laboratorium nie dopuszczają do zajęć studentów nieposiadających odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne).