Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-613-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Włoch Grzegorz (gwloch@agh.edu.pl)
Module summary

Ramowy program praktyki zawodowej technologiczno-obserwacyjnej związany jest z poznaniem i analizą technologii wytwarzania wybranego wyrobu metalurgicznego lub metalowego (zebranie danych technicznych i wiedzy technologicznej na temat przetwarzanego materiału i wykorzystywanych do tego urządzeń technicznych – dane techniczne, schematy, rysunki itp. …) oraz zapoznanie się ze strukturą i działaniem całego przedsiębiorstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IMN1A_K01 Report on completion of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce IMN1A_U03, IMN1A_U02, IMN1A_U05 Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym. IMN1A_U08, IMN1A_U05 Report on completion of a practical placement,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych. Ma elementarną wiedzę z zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych. Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy. IMN1A_W03, IMN1A_W02, IMN1A_W04 Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce - - - - - - + - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych. Ma elementarną wiedzę z zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych. Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy. - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 h
Module content
Practical classes (120h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie wystawionego przez zakład potwierdzenia odbycia praktyki oraz przedstawionego sprawozdania

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa opiera się na wystawionej przez zakład ocenie przebiegu praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest ustalany pomiędzy studentem i zakładem.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None