Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt dyplomowy
Course of study:
2019/2020
Code:
NIMN-1-701-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Module summary

Przygotowanie projektu dyplomowego pod kierunkiem promotora. Zakres projektu obejmuje: sformułowanie problemu, określenie celu i zakresu pracy, etapów i zadań do realizacji pracy, analizę danych literaturowych i metod badawczych które mogą być wykorzystane do realizacji pracy, realizację badań, opis i analizę wyników, napisanie pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz potrafi dokonywać wyboru metod rozwiązywania zadań inżynierskich IMN1A_K01, IMN1A_K03, IMN1A_K02 Engineering project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy literatury dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej i zaproponować sposób rozwiązania zadania IMN1A_U05 Engineering project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu studiowanego kierunku studiów IMN1A_W09, IMN1A_W08, IMN1A_W07, IMN1A_W02, IMN1A_W06 Engineering project
M_W002 Potrafi opracować wyniki badań, dokonać ich analizy i przedstawić w formie prezentacji IMN1A_W07 Engineering project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz potrafi dokonywać wyboru metod rozwiązywania zadań inżynierskich - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy literatury dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej i zaproponować sposób rozwiązania zadania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi opracować wyniki badań, dokonać ich analizy i przedstawić w formie prezentacji - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 435 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 200 h
Realization of independently performed tasks 200 h
Contact hours 5 h
Module content
Project classes (30h):

Student pod kierunkiem promotora rozwiązuje zadane w projekcie dyplomowym zadanie inżynierskie, które może mieć charakter badawczy, obliczeniowy lub projektowy. Dokonuje przeglądu literatury dotyczącej postawionego problemu i proponuje sposoby jego rozwiązania. Przeprowadza stosowne eksperymenty, obliczenia lub prace projektowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, urządzeń, programów obliczeniowych oraz metod analitycznych. Opracowuje wyniki swoich prac w formie wykresów, tabel, rysunków lub opracowania tekstowego.
Wynikiem prowadzonych badań jest projekt dyplomowy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z projektu dyplomowego oraz z egzaminu kierunkowego inżynierskiego student przystępuje do obrony.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Oceny projektu dyplomowego dokonują niezależnie promotor oraz recenzent. Ocena z projektu jest średnią arytmetyczną ocen z recenzji opiekuna pracy oraz recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student winien podjąć temat projektu dyplomowego przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.
Wpis na semestr VII możliwy jest po zaliczeniu wszystkich modułów z poprzednich semestrów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
4. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
5. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
6. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
Literatura związana z tematem pracy dyplomowej uzgodniona z promotorem.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pracę dyplomową student pisze indywidualnie (lub w szczególnych przypadkach zespołowo) pod kierunkiem promotora.