Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wady odlewów, przyczyny i naprawa
Course of study:
2019/2020
Code:
OIPO-2-206-OD-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Foundry engineering
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć student pozna rodzaje wad odlewów mogących występować w tracie procesu wykonywania odlewów ze stopów żelaza i stopów metali nieżelaznych, przyczyny ich powstawania a także metody ich identyfikacji i sposoby ich naprawy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań IPO2A_K02, IPO2A_K01 Report,
Test,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi zidentywikować wadę utworząną na/w odlewie, określić przyczyny jej powstawania, podjąć działania technologiczne dla jej ograniczenia IPO2A_U02, IPO2A_U08, IPO2A_U01, IPO2A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test,
Activity during classes
M_U002 Umie posługiwac się współczesnymi metodami diagnostyki dla wykrywania i identyfikacji wad wyrobów odlewanych przed i po naprawie. IPO2A_U02, IPO2A_U08, IPO2A_U03 Report,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania. IPO2A_W03, IPO2A_W05 Execution of laboratory classes,
Report,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentywikować wadę utworząną na/w odlewie, określić przyczyny jej powstawania, podjąć działania technologiczne dla jej ograniczenia + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie posługiwac się współczesnymi metodami diagnostyki dla wykrywania i identyfikacji wad wyrobów odlewanych przed i po naprawie. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Inne 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Wady odlewów, klasyfikacja, podział – normy krajowe, europejski i miedzi=ynarodowe

  Klasyfikacja wad odlewów w ujeciu norm krajowych, europejskich i miedzynarodowych. Problematyka identyfikacji wad, atlasy, programy komputerowe, opisy, itp.
  Pojecia wad dopuszczalnych, naprawialnych i nienaprawialnych (dyskwalifikujacych)
  Wady odlewów a warunki technicznego odbioru.
  Przyczyny powstawnia wad – wykresy Ischikawy.
  Budowanie bazodanowych programów w odlewniach dla systematyki informacji o rodzaju, ilosci i intensywnosci powstawania wad.
  Komputerowo wspomagana identyfikacja wad odlewów i przyczyn ich powstawania.

 2. 2. Wady kształtu

  Wyglad wad, przyczyny ich powstawania, sposoby zapobieganie.
  Anakliza przyczyn powstawania i mozliwosci zapobieganie grupy wad kształtu: uszkodzenie mechaniczne, niedolew, guz, zalewka, przestawienie, wypchniecie,wypaczenie.
  Metody wykrywania wad kształtu.
  Naprawa odlewów z wadami kształtu – wady naprawialne, sposoby naprawy.

 3. 3. Wady powierzchni surowej.

  Grupa wad obejmujaca 24 pozycje. Opis wad, identyfikacja, przyczyny powstawania dla odlewów wykonywanych z róznych stopów odlewniczych i w róznych technologiach. Analiza przyczyn wybranych, najczęsciej powstajacych wad powierzchni, wtym: chropowtość, pecherze ospowatość, nakłucia, obciagniecia, fałda, strup, blizna, wgniecenie, zyłki, przypalenia, wżarcia, zaprószenia.
  Metody wykrywania wad powierzchni, oceny ich skali, mechanizmu powstawania. Sposoby zapobiegania powstawaniu poszczególnych wad. Naprawa wad powierzchni.

 4. 4. Przerwy ciagłości

  Identyfikacja z uzyciem współczesnych metod defektoskpii wad o charakterze przerw ciagłości, w tym peknięć na gorąco, peknięć na zimno, naderwań, pęknięć żarzeniowych i pęknięć międzykrystalicznych.
  Analiza przczyn powstawania wad w technologii form piaskowych i form metalowych dla wybranej grupy stopów.

 5. 5. Wady wewnętrzne

  Grupa wad obejmujaca 16 pozycji, w wiekszosci wad niedopuszczalne lub nienaprawialne. Przyczyny powstawania, mozliwosci zapobiegania wybranej grupy w tym: porowatosci, jam skurczowych, rzadzizn, zażuzleń, zapiaszczeń, zabieleń, segregacji.
  Metody wykrywania wad wewnetrznych – defektoskopia ultradźwiękowa i rentgenowska.

 6. 6. Metody naprawy odlewów.

  Wspólczesne metody naprawy odlewów przez spawanie, "szycie’, podciśnieniowe i cisnieniowe uszczelnianie, obróbke powierzchni. Mechaniczne sposoby naprawy, spawanie, uszczelnianie odlewów, kitowanie, metalizacja, specjalne metody naprawy odlewów.

Laboratory classes (15h):
 1. 1. Wpływ czynników technologicznych na powstawanie niedolewów

  Wykonanie w odlewni doświadczalnej wydziału ćwiczenia nad okresleniem wpływu podstawowych czynników technologicznych na powstawanie niedolewów w odlewzch wykonanych z żeliwa GJL.
  Opracowanie sprawozdania

 2. 2. Doświadczalne wyznaczenie skłonnosci do powstawania obciagnieć (na powierzchni) odlewów

  Wykonanie w odlewni doświadczalnej W. Odlewnitwa oceny wpływu wybranych czynników na powstawanie obciagnięć w odlewach żeliwnych.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie sprawozdania.

 3. 3. Wpływ wybranych czynników na powstawanie przypaleń i wżarć

  Wykonanie w odlewnidoświadczalnej serii prób dla określenia skłonności do powstawania przypaleń i wżarc na odlewach żeliwnych wykonywanych w formach piaskowych.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 4. 4. Chropowatość powierzchni dolewów wykonywanych wformach piaskowych – wpływ czynników technologicznych

  Metody badań chropowatosci powierzchni surowej. Ocena, w drodze doświadczeń wykonanych w odlewni doświadczalnej wpływu podstawowych czynników na powstawanie chropowatosci odlewów.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 5. 5. Kontrola jakości odlewów nieniszczącą metodą ultradźwiękową.

  Aparatura pomiarowa, metodyka badań ultradźwiękowych, ocena struktury (wad struktury odlewów), wykrywanie wad wewnętrznych (defektoskpia klasyczna, ocena jakosci ciekłego metalu technika ultradźwiekową.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady – obecność na co najmniej 50% wykładów
Ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie wszystkich kolokwiów, wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowanie i zaliczenie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:
- Udział w wykładach (ponad 50 % obecnosci) – 0,15 (15%)
- zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – 0,85 (85%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Obecność w zajeciach laboratoryjnych obowiązkowa
Zapoznanie się z programem i teoria do ćwiczenia przed jego rozpoczeciem
Zalecana obecność na wykładach

Recommended literature and teaching resources:

1.Z. Falęcki : „Analiza wad odlewów” – wyd. AGH, Kraków(1997), ISSN 0239-6114
2.J. Zych : „Analiza wad odlewów-wybrane zagadnienia-laboratorium”.
wyd .AGH (2001) SU. 1623
3.J. Baler; M. Köppen: „Podręcznik wad odlewniczych” Wyd. IKO -Erblöh, (wyd. polskie wg przekładu J.Zych, M.Buczko, r.2000)
4.T. Elbel i zespół; „Vady Odlitku ze Slitin Żeleza” Brno 1992r
5.S.Kluska –Nawarecka: Metody komputerowe wspomagania diagnostyki odlewów” Inst. Odl. K-ów 99
6. H. Wąsowicz: “Naprawa Odlewów”, WNT , Warszawa (1973)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None