Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane systemy w logistyce i łańcuchu dostaw
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-2-205-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Żaba Edyta (dyta@interia.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami i technikami występującymi zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi posługiwać się innowacyjnymi metodami oraz technikami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). IPJ2A_U10 Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). IPJ2A_W01 Examination
M_W002 Student zna zaawansowane pojęcia dotyczące logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. IPJ2A_W01 Examination
M_W003 Student umie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w firmiePotrafi w sposób zaawansowany identyfikować operacje gospodarcze w obszarze logistyki. IPJ2A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się innowacyjnymi metodami oraz technikami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zaawansowane pojęcia dotyczące logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student umie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w firmiePotrafi w sposób zaawansowany identyfikować operacje gospodarcze w obszarze logistyki. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 23 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

Tematyka wykładów oparta będzie o nowoczesne podejście do NWC (Net Working Capital) w firmie. oraz kształtowania i analizy poziomu kapitału pracującego w porównaniu do oczekiwań rynku. Ponadto student zapozna się z zasadami ustalania stanów magazynowych (np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa, VMI (Vendor Managed Inventory) oraz LT (czasu realizacji operacji logistycznych). W zakres przedmiotu wejdą także strategiczne decyzje o wyborze kanału logistycznego i strategii konfiguracji sieci logistycznej. Problemy outsourcingu logistycznego – kiedy firma powinna wydzielić logistykę na zewnątrz firmy? Ponadto tematyka wykładów obejmować będzie innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów logistycznych, dzięki którym firma zyskuje w poszczególnych obszarach łańcucha dostaw możliwość zwiększenia przerobu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów utrzymania zapasów oraz kosztów operacyjnych.

Auditorium classes (30h):

W trakcie ćwiczeń omawiane będą zasady stosowania i wdrażania Lean Management w łańcuchu dostaw. Opanowywane są również reguły prowadzenia gospodarki magazynowej. Wytłumaczone zostają interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Student samodzielnie rozwiązuje przykłady problemy związane z przygotowaniem planu rocznego AO (zapasów), kosztów logistyki oraz optymalizacja LT.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Hong P., Jeong J. (2006), Supply Chain Management Practices of SMEs: from a Business Growth Perspective, “Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 19, No. 3.
 2. Khan N., Taha S., Ghouri A., Khan M., Yong Ch. (2013), The Impact of HRM Practices on Supply Chain Management Success in SME, “LogForum. Scientific Journal of Logistics”, Vol. 9, No. 6.
 3. Kim S. (2006), Effects of Supply Chain Management Practices, Integration and Competition Capability on Performance, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 11,
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak