Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia II
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-208-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zjawisk zachodzących w wodnych roztworach elektrolitów (dysocjacja elektrolityczna, hydroliza soli, rozpuszczalność, kompleksowanie) oraz procesów elektrochemicznych biegnących w ogniwach galwanicznych i w trakcie elektrolizy. Na ćwiczeniach laboratoryjnych student nabywa umiejętność realizacji eksperymentów chemicznych i prostych analiz chemicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonywać proste eksperymenty chemiczne oraz interpretować uzyskane wyniki IPJ1A_U08 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykonać proste oznaczenia analityczne i wykonywać odpowiednie obliczenia IPJ1A_U08 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie zachowanie się elektrolitów w roztworach wodnych IPJ1A_W01 Examination
M_W002 Student rozumie pojęcie elektrody oraz zasadę działania ogniw galwanicznych i stężeniowych IPJ1A_W01 Examination
M_W003 Student zna i rozumie zasady realizacji procesu elektrolizy w roztworach wodnych IPJ1A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać proste eksperymenty chemiczne oraz interpretować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać proste oznaczenia analityczne i wykonywać odpowiednie obliczenia - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zachowanie się elektrolitów w roztworach wodnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie pojęcie elektrody oraz zasadę działania ogniw galwanicznych i stężeniowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady realizacji procesu elektrolizy w roztworach wodnych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna

  Student poznaje pojęcia nieelektrolitów i elektrolitów oraz teorię dysocjacji elektrolitycznej

 2. Równowagi kwasowo-zasadowe

  Student poznaje różne teorie kwasów i zasad

 3. pH roztworów wodnych

  Student poznaje pojęcie pH, zasadę działania indykatorów pH oraz praktyczne zastosowania pomiarów pH

 4. Rozpuszczalność zwiazków jonowych

  Student poznaje pojęcia rozpuszczalności i iloczynu rozpuszczalności, czynniki wpływające na rozpuszczalność związków jonowych oraz zastosowania praktyczne

 5. Hydroliza soli

  Student poznaje proces hydrolizy soli, jej skutki oraz zastosowania praktyczne

 6. Związki kompleksowe

  Student poznaje budowę, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości oraz zastosowania praktyczne związków kompleksowych

 7. Ogniwa galwaniczne

  Student poznaje pojęcie elektrody oraz zasadę działania ogniw galwanicznych i stężeniowych

 8. Elektroliza

  Student poznaje zasadę prowadzenia procesu elektrolizy z zastosowaniem roztworów wodnych oraz pojęcia wydajności prądowej

Laboratory classes (30h):
 1. Chemia nieorganiczna

  Student wykonuje eksperymenty z zakresu chemii nieorganicznej: typy reakcji, równowagi jonowe, korozja metali, ogniwa galwaniczne i elektroliza

 2. Chemia analityczna

  Student wykonuje eksperymenty z zakresu chemii analitycznej:analiza jakościowa kationów, alkacymetria, manganometria, kompleksometria

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń wskazanych w planie zajęć, zaliczenie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (wpis w WU).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z egzaminu) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń odbywa się za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i we wskazanym przez nią terminie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu Chemia I.

Recommended literature and teaching resources:

„Podstawy chemii nieorganicznej”, Adam Bielański, Wydawnictwo PWN
“Chemia ogólna” Loretta Jones, Peter Atkins
„Chemia ogólna”, Bogusława Jasińska, Wydawnictwo AGH
„Obliczenia chemiczne” , praca zbiorowa pod redakcją Alfreda Śliwy, wydawnictwo PWN
„Chemia dla inżynierów” Jacek Banaś, Wojciech Solarski, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rudnik E., Bayaraa E., “Electrochemical dissolution of smelted low-grade electronic scraps in acid sulfate-chloride solutions”, Hydrometallurgy, 159 (2016), 110-119
Rudnik E., “Zastosowanie redukcji elektrochemicznej jako metody utylizacji ditlenku węgla”, Przemysł Chemiczny, 95(11) (2016), 1000-1002
Rudnik E., Dashbold N., “Studies on copper recovery from smelted low-grade e-scrap using hydrometallurgical methods”, Minerals & Metallurgical Processing, 34(1) (2017), 20-29
Rudnik E., Tarnawski A., “Influence of SO32- ions and current density on silver electrowinning from spent photographic solution”, Hydrometallurgy, 171 (2017), 267-274
E. Rudnik, M. Kostępski, „Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2(63) (2018), 709-717
W. Gumowska, E. Rudnik, I. Harańczyk, Korozja i ochrona metali, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (wydanie I – 2007; wydanie II poprawione – 2014)

Additional information:

Prowadzący zajęcia w laboratorium nie dopuszczają do zajęć studentów nieposiadających odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne).