Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-306-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy i definicje dotyczące inżynierii produkcji oraz logistyki. Zapoznają się z istotą zarządzania inżynierii produkcji oraz procesami logistycznymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować w zespole. IPJ1A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązać problem. IPJ1A_U02 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tematyka inżynierii produkcji i logistyki. IPJ1A_W01 Examination,
Activity during classes
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki. IPJ1A_W02 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązać problem. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tematyka inżynierii produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 24 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
Inzynieria produkcji i logistyka

1. Istota inżynierii produkcji
2. Organizacje
3. Przedsiębiorstwa produkcyjne
4. Naukowa organizacja pracy
5. Zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi
6. Zarządzanie utrzymaniem ruchu
7. Planowanie produkcji
8. Organizacja rozwoju przedsiębiorstwa
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
10. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym
11. Zarządzanie ekologią przedsiębiorstwa produkcyjnego
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
13. Zarządzanie procesami i produkcją w technice
14. Zarządzanie wiedzą
15. Zarządzanie innowacyjnością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
16. Logistyka

Project classes (30h):

Przygotowanie projektów w zespołach z zadanego tematu dotyczącego inżynierii produkcji oraz logistyki w firmie produkcyjnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z projektu oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Pająk, E.: Zarządzanie produkcją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Masłyk-Musiał, W., Rakowska, A., Krajewska-Bińczyk, E.: Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa
Mutwil, J., Jakubowski, J.: Inżynieria produkcji. Technologia, informacja, innowacja

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tytuł Analiza informacji wizyjnej jako elementu wspomagającego proces zarządzania i prognozowania w
przedsiębiorstwie
Autorzy Bożena BORYCZKO
Źródło Logistyka. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 19–22

Tytuł Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowych
Autorzy Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Łukasz Kwaśniewski
Źródło Rudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 3, s. 135–140

Tytuł Analysis of tube deformation process in a new pilger cold rolling process
Autorzy D. POCIECHA, B. BORYCZKO, J. OSIKA, M. MROCZKOWSKI
Źródło Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2014 vol. 14 iss. 3, s. 376–382. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966514000028/pdfft?md5=855660a41263d7e9c36f92a8da21a341&pid=1-s2.0-S1644966514000028-main.pdf

Tytuł Depletion of the non-renewable natural resource reserves in copper, zinc, lead and aluminium
production
Autorzy Bożena BORYCZKO, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA
Źródło Journal of Cleaner Production. — 2014 vol. 84 spec. iss., s. 313–321. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614001267/pdfft?md5=22920e26db1a6e8bff531f9a060a6793&pid=1-s2.0-S0959652614001267-main.pdf

Additional information:

-