Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy projektowania systemów produkcyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-308-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Module summary

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania systemów produkcyjnych i organizacji systemów produkcji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Podejmuje racjonalne decyzje w obszarze organizacji systemów produkcyjnych. IPJ1A_K02 Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności stosowania zasad organizacji systemów produkcyjnych. IPJ1A_U02 Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą procesów produkcji. IPJ1A_W01 Examination,
Activity during classes
M_W002 Zna zasady organizacji systemów produkcji. IPJ1A_W02 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Podejmuje racjonalne decyzje w obszarze organizacji systemów produkcyjnych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności stosowania zasad organizacji systemów produkcyjnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą procesów produkcji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady organizacji systemów produkcji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
Systemy produkcyjne.

Założenia organizacji systemów produkcji, Rozmieszczenie elementów systemów, Magazyny, Środki transportu, Stanowiska robocze, Identyfikacja przebiegu procesów. Dokumentacja projektowa systemu.

Project classes (30h):

Przygotowanie projektów w zespołach z zadanego tematu dotyczącego zakresu projektowania systemów produkcyjnych i organizacji systemów produkcji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z projektu oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Karpiński T., Inżynieria produkcji. Wydawnictwa naukowo-Techniczne. Warszawa 2004.
Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
Pająk E., Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.
Pająk E., Żywicki K., Leśniak K., Symulacja wytwarzania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2005.
Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-

Additional information:

-