Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-313-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Nosek Konrad (konosek@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe metody numeryczne z zakresu układów równań liniowych, równań nieliniowych, interpolacji i aproksymacji funkcji, całkowania oraz równań różniczkowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod obliczeniowych. IPJ1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność różnych metod obliczeniowych do rozwiązania konkretnego zadania. IPJ1A_U11 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe IPJ1A_U11 Test,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod obliczeniowych IPJ1A_W01 Activity during classes,
Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod obliczeniowych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność różnych metod obliczeniowych do rozwiązania konkretnego zadania. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod obliczeniowych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Wybrane metody obliczeniowe mające zastosowanie w problemach technicznych i menedżerskich – rozwiązywanie równań nieliniowych, rachunek macierzowy i układy równań liniowych, różniczkowanie numeryczne, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja funkcji.

Auditorium classes (15h):

Zajęcia mają na celu głębsze zrozumienie przedstawionych na wykładzie treści.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: ustalone na podstawie kolokwium i aktywności. Studentowi przysługują dwa poprawkowe zaliczenia w formie kolokwium.
 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń.
 • W przypadku braku zaliczenia z ćwiczeń nieobecność na egzaminie uznawana jest jako nieusprawiedliwiona.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:
 1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń i z egzaminu. Przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
 2. Ocenę końcową wyznacza się na podstawie średniej ważonej SW obliczonej według wzoru
  SW = 3/5 OC + 2/5 OE,
  gdzie OC jest (średnią) oceną uzyskaną z ćwiczeń (tj. średnią z wszystkich terminów) , a OE jest (średnią) oceną uzyskaną z wszystkich terminów egzaminu.
 3. Ocena końcowa OK jest obliczana według algorytmu:
  Jeżeli SW > 4.75, to OK:=5.0 (bdb),
  jeżeli 4.75 > SW > 4.25, to OK:=4.5 (pdb),
  jeżeli 4.25 > SW > 3.75, to OK:=4.0 (db),
  jeżeli 3.75 > SW > 3.25, to OK:=3.5 (dst),
  jeżeli 3.25 > SW, to OK:=3.0 (dst).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy matematycznej, macierzy, równań różniczkowych.

Recommended literature and teaching resources:
 • Białas S.: Macierze Wybrane problemy, UWND AGH, Kraków, 2006
 • Kosma Z.: Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2004
 • Baron B., Piątek Ł.: Metody numeryczne w C++ Builder, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004
 • B. Pańczyk i inni Metody numeryczne w przykładach, Politechnika Lubelska, Lublin 2012.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None