Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Six Sigma
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-506-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące metodologii Six Sigma, faz wg modelu DMAIC, zasad, metod i narzędzi oraz roli i odpowiedzialności członków organizacji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować metodę ciągłej poprawi jakości dla konkretnego przypadku firmy produkcyjnej. Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia i metody. Potrafi praktycznie zastosować narzędzie DMAIC. IPJ1A_U06, IPJ1A_U11 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metodologię Six Sigma. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Examination
M_W002 Student zna model DMAIC. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Execution of exercises,
Examination
M_W003 Student zna stosowane w metodologii Six Sigma zasady oraz rolę członków organizacji przy efektywnym wdrażaniu metodologii. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metodę ciągłej poprawi jakości dla konkretnego przypadku firmy produkcyjnej. Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia i metody. Potrafi praktycznie zastosować narzędzie DMAIC. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metodologię Six Sigma. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna model DMAIC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna stosowane w metodologii Six Sigma zasady oraz rolę członków organizacji przy efektywnym wdrażaniu metodologii. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 137 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące metodologii Six Sigma, faz wg modelu DMAIC, zasad, metod i narzędzi oraz roli i odpowiedzialności członków organizacji. Fazy DMAIC-Definiowania, Pomiaru, Analizy, Doskonalenia, Kontroli. Zasady Six Sigma-Kierunek – Klient, Zarządzanie wykorzystujące informację, Proces, zarządzanie i ulepszanie, Aktywne zarządzanie, Nieograniczona współpraca, Cel – doskonałość, tolerancja dla niepowodzeń. Role w organizacji Six Sigma-Executive, Champions, Master Black Belts, Black Belts, Green Belts, Yellow Belts.

Auditorium classes (30h):

W ramach przedmiotu studenci będą wykonywać projekty Six Sigma w oparciu o fazy DMAIC ukierunkowane na doskonalenie procesów technologicznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć audytoryjnych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć audytoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

#Pyzdek T., Keller P. (2010), The Six Sigma Handbook The McGraw-Hill Companies
#Wheat B.,Mills C., Carnell M. (2003), Leaning Into Six Sigma The McGraw-Hill Companies
#Eckes G. (2011). Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, MT Biznes, Warszawa
#Hamrol A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

#Żaba K, Wykorzystanie metodologii Six Sigma w doskonaleniu procesu produkcji rur zgrzewanych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2008/11
#Szota M., Nowak S., Żaba K.: Projektowanie procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Six Sigma na przykładzie wytwarzania rur zgrzewanych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2006/11

Additional information:

brak