Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-507-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Żaba Edyta (dyta@interia.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z zagadnieniem Łańcucha dostaw zarówno jako techniczno-technologicznego połączenia firm (producentów i dystrybutorów), jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w tych firmach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi formułować właściwe cele podejmowanych działań w ramach łańcuchu dostaw IPJ1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować narzędzia i metody SCM. IPJ1A_U01, IPJ1A_U11 Examination,
Activity during classes
M_U002 Student umie posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. IPJ1A_U01, IPJ1A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę związaną z zagadnieniami łańcucha dostaw zarówno pod względem techniczno-technologicznym połączenia firm, jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w firmach. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Examination
M_W002 Student dostrzega potrzebę koordynowania procesów zamówienia, transportu i przeznaczenia zapasów, przy założeniu minimalizowania kosztów produkcji. IPJ1A_W05, IPJ1A_W01, IPJ1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi formułować właściwe cele podejmowanych działań w ramach łańcuchu dostaw - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować narzędzia i metody SCM. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę związaną z zagadnieniami łańcucha dostaw zarówno pod względem techniczno-technologicznym połączenia firm, jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w firmach. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dostrzega potrzebę koordynowania procesów zamówienia, transportu i przeznaczenia zapasów, przy założeniu minimalizowania kosztów produkcji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z zagadnieniem Łańcucha dostaw zarówno jako techniczno-technologicznego połączenia firm (producentów i dystrybutorów), jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w tych firmach. Nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw skupia się na połączeniu dotychczasowych, praktycznych i sprawdzonych rozwiązań z regularnie pojawiającymi się w biznesie technologiami komunikacyjnymi oraz informacyjnymi. Optymalne podejście do połączenia tych funkcji będzie treścią wykładów. Student zapozna się także z rodzajami SCM oraz metodami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu łańcuchem dostaw np.: QR (Quick Response)- szybka reakcja; TBM (Time Based Management)- zarządzanie czasem, VMI (Vendor Management Inventory)- zarządzanie zapasami przez dostawcę itp..
W zakres przedmiotu wejdą także: Just-In-Time”, „KANBAN”, "Quick Response”, „ECR” – czyli „Efficient Consumer Response”

Auditorium classes (30h):

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie się oraz ćwiczenia z najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem. W trakcie ćwiczeń zrealizowane będą liczne przykłady, mające na celu odpowiednio wykazanie różnic pomiędzy popytem zależnym i niezależnym w wielosegmentowym łańcuchu dostaw, jak i określenie jego charakterystyki poprzez wskaźniki logistyczne ukazujące dynamikę.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Arend R., Wisner J. (2005), Small Business and Supply Chain Management: Is There a Fit?, “Journal of Business Venturing”, Vol. 20, No. 3.
 2. Arshinder K., Deshmukh S. (2009), A Framework for Evaluation of Coordination by Contracts: A Case of Two-Level Supply Chains, “Computers & Industrial Engineering”, Vol. 56.
 3. Bordonaba-Juste V., Cambra-Fierro J. (2009), Managing Supply Chain in the Context of SMEs: A Collaborative and Customized Partnership with the Suppliers as the Key for Success, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 14, No. 5.
 4. Cao N., Zhang Z., To K., Ng K. (2008), How Are Supply Chains Coordinated? An Empirical Observation in Textile-Apparel Business, “Journal of Fashion Marketing & Management”, Vol. 12, No. 3.
 5. Czakon W. (2015), Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 217.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak