Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia i narzędzia w przeróbce plastycznej
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-517-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mroczkowski Marcin (mamrocz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot Urządzenia i narzędzia w przeróbce plastycznej umożliwia studentowi zdobycie wiedzy na temat konstrukcji i zasad działania urządzeń wykorzystywanych w przeróbce plastycznej metali oraz stosowanych narzędzi. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą urządzeń i narzędzi do projektowania i oceny przydatności stosowanych narzędzi. Zna specyfikę konstrukcji narzędzi stosowanych w procesach przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco. Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych materiałów na narzędzia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zapewnić wymaganą przydatność użytkową narzędzi w różnych procesach kształtowania wyrobów, pozwalającą na zachowanie prawidłowych warunków plastycznego płynięcia IPJ1A_U01, IPJ1A_U02, IPJ1A_U08 Report,
Test
M_U002 Student potrafi dokonać analizy procesów przeróbki plastycznej wykorzystując wiedzę na temat urządzeń do przeróbki plastycznej metali IPJ1A_U11, IPJ1A_U08 Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji i doboru narzędzi pozwalających na prawidłowe kształtowanie plastyczne wyrobów z różnych metali i stopów IPJ1A_W02, IPJ1A_W01, IPJ1A_W03 Report,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat konstrukcji i zasady działania urządzeń wykorzystywanych do przeróbki plastycznej metali IPJ1A_W02, IPJ1A_W01, IPJ1A_W03 Report,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi zapewnić wymaganą przydatność użytkową narzędzi w różnych procesach kształtowania wyrobów, pozwalającą na zachowanie prawidłowych warunków plastycznego płynięcia + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy procesów przeróbki plastycznej wykorzystując wiedzę na temat urządzeń do przeróbki plastycznej metali + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji i doboru narzędzi pozwalających na prawidłowe kształtowanie plastyczne wyrobów z różnych metali i stopów + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat konstrukcji i zasady działania urządzeń wykorzystywanych do przeróbki plastycznej metali + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

 • Urządzania podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach walcowania
 • Narzędzia w procesie walcowania
 • Urządzenia do prostowania i cięcia blach i taśm
 • Urządzania podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach ciągnienia metali
 • Narzędzia w procesie ciągnienia
 • Urządzania podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach wyciskania metali
 • Narzędzia w procesach wyciskania metali
 • Urządzania podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach kucia
 • Narzędzia w procesach kucia
 • Urządzania podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach tłoczenia
 • Narzędzia w procesach tłoczenia

Laboratory classes (15h):

 • Analiza konstrukcji wybranych urządzeń do przeróbki plastycznej na podstawie urządzeń laboratoryjnych
 • Analiza konstrukcji wybranych narzędzi do przeróbki plastycznej
 • Ocena stanu technicznego urządzeń
 • Wykorzystanie metody elementów skończonych do oceny jakości zaprojektowanego kształtu narzędzi.
 • Porównanie teoretycznych i eksperymentalnych wyników oceny jakości projektowanych narzędzi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest udział w nich, wykonanie i pozytywne zaliczenie sprawozdań oraz pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu.

Ocena zaliczeniowa to ocena z kolokwium.

Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa po pierwszym terminie zaliczenia to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa po kolejnych terminach zaliczeń to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych pomniejszona, o ile to możliwe, o pół oceny za każdy kolejny termin.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:
 • Podstawowe wiadomości z przeróbki plastycznej metali oraz z metaloznawstwa
 • Obowiązkowa obecność na pierwszym i ostatnim wykładzie
 • Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych
Recommended literature and teaching resources:
 • Świątoniowski A., Bar A. Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm
 • Dobrucki W. Podstawy konstrukcji i eksploatacji walcowni
 • Jaglarz Z., Leskiewicz W., Morawiecki M. Technologia i urządzenia walcowni wyrobów płaskich
 • Gube G. Młoty kuźnicze
 • Grochowski E., Grosman F., Oskędra K., Maszyny ciągarskie, Wydawnictwo Śląsk, 1976
 • Glanowski F., Urządzenia wydziałów przeróbki plastycznej, PWSZ, 1972
 • Libura W., Płynięcie metalu w procesie wyciskania, AGH, Kraków 2008
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Jan RICHERT, Maria RICHERT, Marcin MROCZKOWSKI; The role of hydrostatic pressure in intense plastic deformation of materials by the innovative new CEC hydro-press; Inżynieria Materiałowa 2009 R. 30 nr 1 s. 12–16.
 • Jan RICHERT, Marcin MROCZKOWSKI, Marcin MAŚLANKA; Nowe metody precyzyjnego kształtowania wyrobów metalowych wyciskanych na zimno Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 4, s. 217–226
 • Daniel POCIECHA, Marcin MROCZKOWSKI, Jan OSIKA, Bożena BORYCZKO; Wykorzystanie modelowania fizycznego i matematycznego do określenia odkształceń w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 141–146
 • Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Numeryczne symulacje procesów uwzględniające zachowanie stateczności plastycznego płynięcia, Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 9 s. 426–432
 • S. NOWAK, B. ŚWIĄTEK, T. KNYCH, M. MROCZKOWSKI, A. PIOTROWSKI, P. Czarnecki, Wspomaganie projektowania narzędzi do ciągnienia profili złożonych, KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002
 • St. NOWAK, T. KNYCH, M. MROCZKOWSKI, B. ŚWIĄTEK, A. MAMALA, P. Czarnecki Projektowanie procesu ciągnienia profili sektorowych przez ciągadła stałe i rolkowe Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1
 • Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Niestateczność plastycznego płynięcia metali w procesach wyciskania promieniowego, Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 486–491
 • Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Jarosław NOWAK, Analiza procesów wyciskania promieniowego realizowanych w zmiennych warunkach kinematycznych, Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 602–609
 • Marcin MROCZKOWSKI# , Jan RICHERT, Prognozowanie stateczności plastycznego płynięcia w procesach CWS , Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 2 s. 88–95
 • Jan RICHERT, Marcin MROCZKOWSKI, Marcin MAŚLANKA, Nowe metody precyzyjnego kształtowania wyrobów metalowych wyciskanych na zimno, Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 4, s. 217–226
 • D. POCIECHA, B. BORYCZKO, J. OSIKA, M. MROCZKOWSKI; Analysis of tube deformation process in a new pilger cold rolling process; Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2014 vol. 14 iss. 3, s. 376–382
Additional information:

W trakcie zajęć wykorzystywana jest uczelniana platforma e-learningowa AGH.