Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie innowacjami
Course of study:
2019/2020
Code:
NIPJ-1-708-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu poznają podstawowe zagadnienia dot. innowacjami oraz źródła innowacji i ich odbiorców. Student pozna zagadnienia teoretyczne związane z innowacyjnością w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz polityki państwa. Zostanie omówiony proces tworzenia projektu innowacyjnego, z naciskiem na sposoby finansowania tego typu projektów. Studenci wybiorą branże, w których mogłyby zostać wprowadzone innowacje i z pomocą prowadzącego zostaną naprowadzeni na ścieżki finansowania innowacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi ocenić skutki decyzji podejmowanych w kontekście wprowadzania innowacji i powiązać je z potrzebami użytkowników IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną widzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych IPJ1A_U07, IPJ1A_U09 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Test
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące polityki publicznej w kontekście wprowadzenia innowacji IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Test
M_W003 Zna podstawowe instytucje odpowiedzialne za wspomaganie innowacyjności IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skutki decyzji podejmowanych w kontekście wprowadzania innowacji i powiązać je z potrzebami użytkowników - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną widzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące polityki publicznej w kontekście wprowadzenia innowacji - - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe instytucje odpowiedzialne za wspomaganie innowacyjności - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 35 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Project classes (15h):

1) Podstawowe pojęcia dotyczące innowacji
2) Projekt innowacyjny i jego finansowanie
3) Budowa strategii innowacyjnej
4) Studia przypadków – przykłady innowacyjności w różnych organizacjach
5) Szczegółowa koncepcja projektu innowacyjnego oraz sporządzenie wniosku o jego dofinansowanie
6) Etapy realizacji projektu innowacyjnego
7) Ocena skutków podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem innowacji

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

80 % kolokwium zaliczeniowego z wykładów, 20 % frekwencja na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2006
Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None