Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy
Course of study:
2019/2020
Code:
OKWP-2-114-WP-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Virtualization of Foundry Engineering
Field of study:
Computer aided engineering processes
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Lelek-Borkowska Urszula (lelek@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot zapoznaje z problematyką zarządzania zespołem, podaje style i zasady kierowania, sposoby komunikacji w zespole, metody oceniania i motywowania członków zespołu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi nawiązywać kontakty zawodowe oraz pracować w zespole przyjmując różne funkcje. KWP2A_K01, KWP2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie zastosować metody zarządzania, motywowania oraz rozwiązywać konflikty w zespole. KWP2A_U07, KWP2A_U06 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotycząca kierowaniem zespołem. KWP2A_W06 Activity during classes
M_W002 Student zna podstawy procesów zarządzania. KWP2A_W06 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi nawiązywać kontakty zawodowe oraz pracować w zespole przyjmując różne funkcje. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zastosować metody zarządzania, motywowania oraz rozwiązywać konflikty w zespole. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotycząca kierowaniem zespołem. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy procesów zarządzania. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy

1. Wprowadzenie: do problematyki zarządzania: definicje zarządzania, kierowania, grupa pracownicza
2. Zespół pracowniczy: role i praca w zespole, organizacja pracy zespołu, zarządzanie zespołem i zarządzanie czasem.
3. Style i zasady kierowania: kierownik czy przywódca, rola kierownika w zespole
4. Modele kompetencji kierowniczych. Dysfunkcje w procesie zarządzania zespołem.
5. Formy komunikacji w zespole, rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej, bariery komunikacyjne.
6. Ocenianie pracowników, sposoby oceny, wynagradzanie i motywowanie pracowników,metody stymulowania efektywności i kreatywności zespołu i jego członków.
7. Pojęcie i istota mobbingu, konflikty w zespole- istota, przyczyny, rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania.

Auditorium classes (15h):
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy

Praktyczna analiza problemów związanych z funkcjonowaniem zespołów (studia przypadków).
Ćwiczenia doskonalące wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści przekazanych na wykładach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie się składała z oceny za przygotowanie i przedstawienie projektu w grupie, obecności na zajęciach oraz aktywności na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych.

Recommended literature and teaching resources:

Kożusznik B, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005,
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, pod red.Pocztowskiego, A., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2007
Donnelon A., Kierowanie zespołami. Osobisty mentor, Harvard Business School Press, 2007.
Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, 2010.
Gelert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk 2008.
Belbin M., Nie tylko zespół,, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje zaliczeniowe będą przygotowane w małych (2-4 osobowych) zespołach, których skład ustalają sami studenci. Zespół wybierze temat prezentacji związany z problematyką poruszaną na wykładach i z doświadczeniami członków zespołu.