Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design of information technologies for production management in foundry engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
OKWP-2-305-WP-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Virtualization of Foundry Engineering
Field of study:
Computer aided engineering processes
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach tego przedmiotu omawiane są zagadnienia modelowania procesów produkcyjnych oraz analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu produkcją.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość potrzeby ciągłego dostosowywania swoje wiedzy do zmieniających się potrzeb informatycznych zakładu produkcyjnego. KWP2A_K01, KWP2A_K02, KWP2A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy podejmowania decyzji w różnych zagadnieniach zarządzania produkcją. KWP2A_U05, KWP2A_U06, KWP2A_U02 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody i narzędzia komputerowego wspomagania podejmowania decyzji. KWP2A_W06, KWP2A_W03 Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie problemy informatycznego podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją. KWP2A_W06 Activity during classes
M_W003 Student zna metodologię analizy i projektowania systemów informatycznych. KWP2A_W06, KWP2A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby ciągłego dostosowywania swoje wiedzy do zmieniających się potrzeb informatycznych zakładu produkcyjnego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy podejmowania decyzji w różnych zagadnieniach zarządzania produkcją. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody i narzędzia komputerowego wspomagania podejmowania decyzji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie problemy informatycznego podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metodologię analizy i projektowania systemów informatycznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach.
2. Cykl życia systemu informatycznego.
3. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych.
4. Problemy decyzyjne w zarządzaniu produkcją.
5. Klasyczne metody i modele wspomagania decyzji produkcyjnych.
6. Metody inteligencji obliczeniowej.

Laboratory classes (15h):

1. Tworzenie i rozwiązywanie modeli wybranych problemów produkcyjnych z zastosowaniem metod: klasycznych i inteligencji obliczeniowej.
2. Analiza różnych przypadków.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią wyników testów kontrolnych i ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z programowania strukturalnego i oprogramowania biurowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Knosala R. (ed.), Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.
2. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management. Wiley, 2006.
Winston W., Albright S., Practical management science. Duxbury, 2001.
3. Wrona R., Stawowy A., Macioł A., Podstawy inżynierii projektowania odlewni. Pandit , Kraków 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None