General degree program characteristic:
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Profile of education:
Academic (A)
Type of study:
Full-time studies
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki o kulturze i religii

 • Dyscypliny ECTS amount Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki o kulturze i religii 120 100
  Study cycle beginning date:
  2019/2020, fall semester
  Field of study relationship with university development strategy and mission:

  Zgodnie z misją Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym w ostatnich latach wzrasta rola nauk społecznych i humanistycznych. Dlatego w ofercie studiów na AGH 11 lat temu pojawił się kierunek kulturoznawstwo, który łączy kanon współczesnej humanistyki z wiedzą z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych.
  Koncepcja kształcenia na kierunku kulturoznawstwo jest integralnie związana z misją AGH i strategią WH. Jej unikalnymi walorami są:
  - połączenie wykształcenia ogólnoteoretycznego z praktycznymi umiejętnościami o charakterze warsztatowym. Związane jest to z preferencjami studentów i kandydatów, jak i Strategią i Misją Uczelni, nakazującymi podnoszenie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy;
  - synteza kulturoznawstwa z kompetencjami w zakresie projektowania oraz krytycznej analizy nowoczesnych technologii i nowych mediów, nowatorskie połączenie wykształcenia z zakresu nauk humanistycznych z umiejętnościami obsługi i zastosowania zaawansowanych metod metod przetwarzania obrazu, technologii ICT; takie możliwości stwarza zaplecze techniczne AGH.

  W strategii AGH ważne miejsce zajmuje także współpraca w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów pomiędzy wydziałami, dlatego na kierunku kulturoznawstwo wybrane kursy prowadzą akademicy z innych wydziałów Akademii.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Rewolucja informacyjna spowodowała intensywny rozwój branż związanych z ICT, reklamą, zmianą kulturową oraz mediami. Efekty kształcenia w ramach opisywanej specjalności obejmują pogłębioną znajomość współczesnych systemów komunikacji wizualnej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w toku studiów uwzględniono omówienie ich technologicznego aspektu. W konsekwencji, wiedzę o naturze komunikacji wizualnej studenci uzyskają na kilku poziomach:
  – technicznym, który obejmie przede wszystkim znajomość podstawowych metod przetwarzania oraz cyfrowej analizy obrazów, zaawansowaną znajomość programów służących do edycji grafiki (np.: Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Softimage) oraz przygotowania projektów do dystrybucji zarówno w druku, jak i na stronach internetowych (DTP, pozycjonowanie stron internetowych);
  – procesualnym, wiążącym się z cyklem warsztatów, w czasie których studenci dowiedzą się o podstawowych strategiach projektowania graficznego (takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej) oraz zapoznają się ze specyfiką różnego rodzaju technik graficznych;
  – znajomości historycznych wzorów ikonograficznych oraz popularnych klisz, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej i mogą stać się również punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów (np.: historia grafiki, fotografii, reklamy, mitologie współczesności, interaktywność w filmie);
  – metodologicznym, który pozwoli absolwentom połączyć działania praktyczne z kanonem wiedzy kulturoznawczej (dzięki kursom takim, jak np. estetyka, antropologia obrazu, interakcje pomiędzy oprogramowaniem a jego użytkownikami).

  Poza serią zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń studenci Komunikacji Wizualnej i Projektowania Graficznego mają możliwość stałego konsultowania swoich projektów ze specjalistami prowadzącymi warsztaty. Uczelnia zapewni im dostęp do baz danych z literaturą dotyczącą zagadnienia oraz programów służących do edycji grafiki.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Brak (PL)
  Brak (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne (PL)
  Visual Communication and Graphic Design (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Studia kulturoznawcze o specjalności Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne są przeznaczone dla osób, które chcą brać aktywny udział w analizowaniu, interpretowaniu, ale i tworzeniu współczesnej kultury wizualnej. Adresowane są także do kandydatów zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie posługiwania się najnowszymi narzędziami projektowania graficznego, tworzenia interaktywnych systemów komunikacji wizualnej.

  Program studiów dostarcza absolwentom wiedzę z zakresu modułów kanonicznych dla kierunku, które wypełniają efekty uczenia się z wiedzy, umiejętności i kompetencji z dziedziny nauk humanistycznych. Dodatkowo program jest wzbogacony przedmiotami fakultatywnymi i seminariami prowadzonymi przez osoby, których badania i zainteresowania naukowe są związane z tematyką zajęć, oraz zajęciami o laboratoryjnym i warsztatowym charakterze. O specyfice oferty WH decydują także zajęcia korespondujące z procesami wyznaczającymi trendy na współczesnym zmediatyzowanym rynku pracy, takie jak m.in.: studia nad percepcją, analizai rozpoznawanie obrazów, sztuka mediów, techniki graficzne, fotografia, obsługa edytorów graficznych itd.

  Zaplecze technologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kwalifikacje jej wykładowców dają doskonałą możliwość połączenia w toku jednych studiów zarówno technologicznego, jak i humanistycznego wymiaru komunikowania.

  Przygotowanie absolwentów uwzględnia stanowiska takie jak: projektant graficzny, edytor graficzny, specjalista ds. reklamy i komunikacji wizualnej, animator kultury, dziennikarz.

  Trzeci stopień kształcenia obejmować może studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Przy konstruowaniu programu studiów w zakresie zgodności zakładanych efektów uczenia z potrzebami rynku pracy oparto się na badaniach przeprowadzonych wśród absolwentów przez Centrum Karier.
  Wśród czynników decydujących o przyjęciu do pracy absolwenci Wydziału Humanistycznego najczęściej wymieniali umiejętności interpersonalne oraz projetowe. Program studiów został wyposażony w moduły wzmacniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przyjmowania określonych ról w zespole, rozwiązywania konfliktów, wiedzy na temat rodzajów skutecznej komunikacji i technik prezentacji. Nacisk w programie położono również na realizację efektów uczenia się z zakresu projektowania oraz metodologii, co sprzyjać powinno kształceniu praktycznych umiejętności badawczych i wzmacniać przygotowanie zawodowe studentów.
  W programie studiów umieszczono także zajęcia o charakterze laboratoryjnym, warsztatowym, projektowym i ćwiczeniowym. Wynikało to ze zgłaszanego przez absolwentów zbyt niskiego stopnia nabycia przez nich umiejętności z zakresu przedmiotów łączących w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy zjawisk kulturowych. W ramach studiów organizowane są są staże i praktyki w prestiżowych firmach oraz instytucjach (m.in. interia.pl, tvn24, Urząd Miasta Krakowa, MOCAK, Małopolski Instytut Kultury, MICET).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Brak

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  1. Dobre praktyki w zakresie łączenia wiedzy akademickiej z przygotowaniem zawodowym wdrożono do programu w formie praktycznych projektów semestralnych, w czasie których studenci pracują pod kierunkiem nauczyciela akademickiego oraz patyków – osób faktycznie znających uwarunkowania i rzeczywistość danego obszaru aktywności zawodowej. Projekt semestralny został zaplanowany na pierwszym, drugim i trzecim semestrze studiów. Ideą zajęć, innowacyjną w procesie kształcenia, jest integrowanie treści pojawiających się podczas kilku przedmiotów w semestrze w ramach realizacji jednego projektu, dzięki któremu studenci przejdą przez wszystkie etapy projektowe, różne w zależności od typu projektu i specjalizacji. Studenci pracować będą w zespołach 3-4 osobowych, a obrona projektu odbywać się będzie przed komisją złożoną z nauczycieli akademickich i praktyków.

  Tok kształcenia w ramach opisywanej specjalności obejmuje następujące cykle prowadzone w trybach warsztatowym lub projektowym: obsługa edytorów graficznych, 2x 28 h; projektowanie stron internetowych 1x 14 h, obsługa Adobe Illustrator 1 × 28 h, animacja w kulturze wizualnej 1 × 28 h, projektowanie graficzne 2 × 14 h

  2. W ramach dobrych praktyk przeprowadzane są warsztaty projektowe poszerzające zdobyte na studiach umiejętności o współczesny kontekst technologiczny i społeczny (cykl Laboratorium Re:Senster). Studenci biorą czynny udział w działaniach podejmowanych przez wydział we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz kolaboracji międzyuczelnianej (np. współpraca z Wydziałem Intermediów Krakowskiej ASP).
  3. W ramach dobrych praktyk prowadzone spotkania z przedstawicielami branż związanych komunikacją wizualną oraz instytucjami kultury, zainteresowanymi przyjmowaniem studentów na praktyki podczas których będzie miała miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii i weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców.
  W ramach dobrych praktyk należy zaznaczyć też spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (studenci, pracownicy akademiccy) co służy stałemu monitorowaniu treści programowych.
  3. Ważnym elementem jest też powołanie opiekuna specjalności, którego zadaniem jest współpraca ze studentami, wykładowcami i prowadzącymi warsztaty praktykami.

  Część ww zajęć prowadzona jest przez specjalistów z zakresu dziedziny projektowania graficznego oraz przetwarzania obrazów. Tryb warsztatowy porządkuje metody oraz praktyczne rozwiązania omawianych problemów

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Program studiów był konsultowany z przedstawicielami współczesnych instytucji kultury, osobami zaangażowanymi w działalność w obszarze social mediów i reklamy. Konsultowały one program studiów oraz pomagały w doborze tematyki zajęć warsztatowych. Zaoferowały też pomoc w zakresie realizacji praktyk.
  Program studiów kształtowany był w odniesieniu do zadań oraz aktywności instytucji kultury współpracujących z WH AGH. W konsekwencji program studiów koresponduje z kompetencjami niezbędnymi dla budowania i analizy komunikacji wizualnej przestrzeni takich jak Muzeum Narodowe w Krakowie (dział Edukacji), Gabinet Rycin PAU, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, MICET, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-go “Etiuda&Anima”, Międzynarodowe Centrum Kultury. Reprezentanci ww instytucji zapraszani są do współtworzenia prowadzonych na programów zajęć, praktyk, konferencji oraz projektów tematycznych.

  Admission requirements:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunkach z nauk humanistycznych, społecznych oraz technicznych. Przeznaczony jest szczególnie dla absolwentów mających zainteresowania związane z konsekwencjami wynikających z obecności nowoczesnych technologii w obiegu kulturowym. Szczególnie w obszarze komunikacji wizualnej i analizy trendów kulturowych oraz przemian zachodzących w obszarze: ITC, nowych form komunikowania, reklamy, mediów, instytucji kultury.

  Potencjalny student powinien mieć kompetencje z zakresu nauk humanistycznych. Ponadto student powinien rozumieć wagę połączenia kompetencji twardych i miękkich, a także posiadać orientację w życiu społecznym i kulturalnym i mieć świadomość zmian, jakie dokonują się w nim pod wpływem nowoczesnych technologii.

  Regulamin studiów przewiduje następujące wymagania dodatkowe dla kandydatów na opisywany kierunek: studenci nie mający dyplomu kulturoznawcy po pierwszym stopniu studiów muszą zrealizować różnice programowe w trybie indywidualnym, różnice obejmują: wstęp do kulturoznawstwa, metodologię badań kulturoznawczych, teorie kultury, historię kultury i cywilizacji.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia
  Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru:
  W = wE · E + wS · S (5)
  gdzie:
  E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt.eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
  wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego 0,6;
  wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 0,4
  studiów magisterskich;
  wE + wS = 10
  W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.
  Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia
  składanego w formie pisemnej w tym samym roku akademickim.
  Zakres egzaminu kierunkowego, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 40

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 100 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 98 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 39 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 73 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 62 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 1 miesiąca w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych zakładach pracy, specjalizujących się w działaniach z zakresu komunikacji wizualnej (w tym kultury wizualnej, sztuki i mediów).

  Praktykom zawodowym przypisano 4 punkty ECTS – będą one odbywać się będą w IV semestrze studiów. Osiągnięte we wcześniejszych semestrach efekty uczenia się pozwolą studentom wykonywać zadania wartościowe z punktu widzenia zarówno studenta, jak i pracodawcy. Miejsce odbywania praktyki student wybiera z listy przedstawionej przez WH lub samodzielnie nawiązuje współpracę z firmą, po wcześniejszej akceptacji opiekuna praktyk i Dziekana Wydziału. Zgoda na odbycie praktyk w takim przypadku warunkowana jest przedstawieniem programu praktyk, który pozwoli osiągnąć efekty uczenia się zgodne w efektami opisanymi w sylabusie praktyk.

  Studenci zobowiązani są do odbywania stażu w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na WH (czyli: wydawnictwa, muzea, galerie, teatry, kina, ośrodki animacji kultury, komitety organizacyjne festiwali, domy kultury, biblioteki, instytucje administracyjne, agencje PR i reklamy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach, agencje badania opinii publicznej i rynku, agencje konsultingowe, telewizja, radio, internet, redakcje gazet, pisma literackie i inne instytucje medialne ).
  Pod rygorem nie zaliczenia II roku studiów nie wolno odbywać stażu w drobnych punktach usługowych typu: ksero, puby, bary, dyskoteki oraz podobne małe firmy, których profil i zakres działania nie daje możliwości przeprowadzenia praktyki zgodnie z wymogami kierunku i specjalności kształcenia. Proste prace biurowe, sprzedaż bezpośrednia i obsługa klienta nie mogą być podstawą do zaliczenia stażu.
  Odbywanie praktyk nie zwalnia z uczestnictwa w tym czasie w zajęciach dydaktycznych na kierunku.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student jest wpisywany na kolejny semestr jeśli zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student jest wpisywany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Zajęcia prowadzone w ramach opisywanej specjalności nie są łączone w blokach wykraczających poza semestr.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zgodnie z Regulaminem Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia AGH z 1.10 2017 rozdział 9

  Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego
  programu studiów, w tym planu studiów, w szczególności w przypadku studentów:
  1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w nauce;
  2) niepełnosprawnych;
  3) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorących udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub
  międzynarodowym;
  5) pragnących odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybranych do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
  9) cudzoziemców odbywających kurs języka polskiego.
  2. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
  2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
  3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
  4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy
  zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego
  programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
  5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
  lub zajęcia.
  3. Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
  4. Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy złożyć do Dziekana
  Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej
  podstawę do jego udzielenia.
  5. Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
  studiów, określa Rada Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić
  do zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych
  przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i
  profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny
  określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna
  naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
  6. Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały.
  7. Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny
  plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem
  dopełnić następujących warunków:
  1) przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie
  student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym
  programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie
  przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  2) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to
  wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią
  dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej
  uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich
  programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz
  uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan
  Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest
  złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie
  właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr, chyba że Dziekan Wydziału ustali inny
  termin ze względu na organizację zajęć w innej uczelni.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Studenci odbywają praktyki w miejscach oferowanych przez uczelnię lub we własnym zakresie poszukują miejsca odbywania praktyk w innych instytucjach.
  Podstawą uzyskania zaliczenia z odbytego stażu jest:
  A) umowa o praktyki studenckie (przykłady umów do odbioru u pełnomocnika dziekana ds. praktyk lub do pobrania ze strony www.wh.agh.edu.pl)
  B) wypełniony formularz realizacji praktyk z potwierdzeniem zakładowego opiekuna praktyk (wzór do odbioru u pełnomocnika dziekana ds. praktyk lub do pobrania ze strony www.wh.agh.edu.pl)
  C) wypełniony dzienniczek praktyk z potwierdzeniami dokonanych wpisów przez pełnomocnika ds. praktyk i zakładowego opiekuna praktyk (wzór do odbioru u pełnomocnika dziekana ds. praktyk lub do pobrania ze strony www.wh.agh.edu.pl)

  D) wpisanie przez studentów do indeksu na str.82 wg wzoru:
  Rok ak. Rok st.
  2019/2020 II Praktyka studencka 60 h

  Student uzyskuje zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji praktyki:

  - umowy o staż,
  – wypełnionego formularza realizacji praktyk,
  – wypełnionego dzienniczka praktyk.

  Formularz i dzienniczek praktyk które muszą być potwierdzone pieczątką instytucji i podpisane przez osobę opiekującą się studentem w miejscu odbywania stażu. Dokumentacja jest składana w teczce osobowej studenta.
  Potwierdzenia w indeksie i na dzienniczku praktyk dokonuje pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. praktyk studenckich.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Dziekan Wydziału ustala i ogłasza harmonogram zajęć w danym semestrze nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru, w tym listę obowiązkowych dla danego kierunku studiów modułów zajęć oraz harmonogram ich realizacji. Oprócz obowiązkowych modułów zajęć ogłaszane są również listy obieralnych modułów zajęć oraz określane są warunki ich wyboru.
  Moduł obieralnyobejmuje:
  a) przedmiot fakultatywny w języku obcym (4 ECTS)
  b) praktykę zawodową (4 ECTS)
  c) moduły specjalności (28 ECTS)
  d) warsztaty uzupełniające (3 ECTS)
  e) proseminarium dyplomowe (1 ECTS) i seminarium dyplomowe (4 ECTS)
  f) praktyczny projekt semstralny (19 ECTS)

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Student wybiera specjalność na podstawie składanej deklaracji podczas podejmowania studiów. Wybór określonej specjalności na pierwszym semestrze powoduje konieczność jej kontynuowania na kolejnych semestrach. W przypadku zbyt małej liczby studentów (poniżej 20 osób) jedna ze specjalności może nie zostać uruchomiona.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku kulturoznawstwo ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja musi posiadać trzyosobowy skład. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor pracy i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo
  w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
  Egzamin dyplomowy obejmuje:
  • prezentację pracy,
  • dyskusję dotyczącą pracy,
  • egzamin ustny.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w Dziekanacie odebrać ich kopię.
  Zakres tematyczny egzaminu ustnego wynika z zakresu treści merytorycznych przedmiotów
  w czasie trwania studiów. Podczas egzaminu studentowi zostaną postawione przez Komisję minimum trzy pytania, których zakres merytoryczny musi znacząco wykraczać poza treści pracy magisterskiej.

  Ocena egzaminu dyplomowego (magisterskiego) ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania (§ 26 p. 11 Regulaminu Studiów AGH).

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen (§27 p. 2, 3, 4 Regulaminu Studiów AGH):
  • średniej ocen ze studiów (którą przygotowuje dziekanat wg §14 Regulaminu Studiów AGH i dołącza do teczki studenta) – waga 0,6
  • ostatecznej oceny pracy dyplomowej – waga 0,2
  • oceny egzaminu dyplomowego – waga 0,2.
  Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu (magistra), co zostaje odnotowane w protokole. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej lub osoby wyznaczone do ich zastępowania. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem oceny oraz wynik ukończenia studiów ogłasza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu (§26 p.12, 13, 14 Regulaminu Studiów AGH). Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji o nadaniu tytułu (magistra).

  Komisja Egzaminacyjna może przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria (wymienione w §27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
  a) złożył pracę dyplomowej i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
  b) uzyskał średnią ze studiów (pierwszego lub drugiego stopnia) powyżej 4,71,
  c) uzyskał bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej,
  d) uzyskał bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego, zdanego w letniej sesji egzaminacyjnej.
  Przyznanie wyróżnienia należy odnotować w protokole z egzaminu.
  Potwierdzeniem wyróżnienia będzie odpowiedni dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  brak