Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język wizualności
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-107-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Module summary

Zadaniem modułu jest zaznajomienie studentów z fenomenem wizualności poprzez ukazanie jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa i kultury. Student ma wiedzę oraz świadomość wzrostu znaczenia komunikatów wizualnych dla komunikacji społecznej oraz przemian w kulturze zachodzących w pod wpływem dominacji obrazów we współczenych życiu społecznym i potrafi tą wiedzę oraz kompetencje wykorzystać w projektowaniu komunikacji oraz aktywizowaniu społeczności.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy rzeczywistości społecznej samodzielnie formułuje propozycje jej analizy oraz podejmuja aktywne działania w przestrzeni kultury. KLT2A_K04, KLT2A_K08 Project,
Presentation
M_K002 Posiada umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji interpersonalnych pozwalających na podjęcie aktywności i pojęcie działąń na rzecz środowiska lokalnego. KLT2A_K10 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Identyfikuje w sposób pogłębiony normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zmian zachodzących w komunikacji społecznej pod wpływem wizualaności KLT2A_U18 Presentation,
Project
M_U002 Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i potrafi je poddać je krytycznej analizie. KLT2A_U17, KLT2A_U07 Involvement in teamwork,
Project,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i zna zależności między technologią, a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze również w odniesieniu do życia gospodarczego kraju i powstawania nowych form aktywnosci zawodowej związanej z komunikacją wizualną. KLT2A_W12, KLT2A_W13 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Presentation
M_W002 Zna szczegółowo mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką zachodzące pod wpływem nowych form komunikacji oraz ma wiedzę na temat organizacji systemów medialnych w dobie konwergencji. KLT2A_W21, KLT2A_W22 Participation in a discussion,
Case study,
Presentation,
Project
M_W003 Posiada zaawansowaną wiedzę o komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka w dobie nowych technologii. KLT2A_W18, KLT2A_W15 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Presentation
M_W004 Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą w dobie nowych technologii komunikacyjnych. KLT2A_W05, KLT2A_W07 Project,
Presentation
M_W005 Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w odniesieniu do kwestii wizualności i jej znaczenia. Zna najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym w odniesieniu do kultury wizualnej. KLT2A_W15 Participation in a discussion,
Case study,
Participation in a discussion,
Project,
Case study,
Project,
Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy rzeczywistości społecznej samodzielnie formułuje propozycje jej analizy oraz podejmuja aktywne działania w przestrzeni kultury. + - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji interpersonalnych pozwalających na podjęcie aktywności i pojęcie działąń na rzecz środowiska lokalnego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Identyfikuje w sposób pogłębiony normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zmian zachodzących w komunikacji społecznej pod wpływem wizualaności + - - - - - - - - - -
M_U002 Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i potrafi je poddać je krytycznej analizie. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i zna zależności między technologią, a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze również w odniesieniu do życia gospodarczego kraju i powstawania nowych form aktywnosci zawodowej związanej z komunikacją wizualną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna szczegółowo mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką zachodzące pod wpływem nowych form komunikacji oraz ma wiedzę na temat organizacji systemów medialnych w dobie konwergencji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada zaawansowaną wiedzę o komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka w dobie nowych technologii. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą w dobie nowych technologii komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w odniesieniu do kwestii wizualności i jej znaczenia. Zna najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym w odniesieniu do kultury wizualnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
Język wizualności

Kurs ma charakter specjalistyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych współczesnych tekstów wizualnych:
1. Wizualność świata współczesnego: od mowy do obrazu (2 godziny)
2. Człowiek w świecie obrazów (2 godziny)
3. Rzeczywistość społeczna zatrzymana w kadrze ( 2 godziny)
4-5. Wiek ekranów. Kino, telewizja, video ( 4 godziny)
6. Tatuaż i ciało jako przedmiot wizualności (2 godziny)
7. Komiks i wizualność literatury(2 godziny)
8. Wizualność reklamy
9. Obrazy w przestrzeni miejskiej (2 godziny)
10. Interfejsy nowych mediów (2 godziny)
11. Rzeczywistość wirtualna (2 godziny)
12. Fotografia cyfrowa i fotomontaż (2 godziny)
13-14.Przedstawienie projektów grupowych (4 godziny)

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajecia mają charakter ćwiczeń projektowych zaliczenie polega na aktywnym udziale w zajęciach, przygotowaniu do zajęć w oparciu o literaturę przypisaną do poszczególnych tematów oraz przygotowanie i zaprezentowanie grupowego projktu.
Zaliczenie poprawkowe polegało będzie na samodzielnym przygotowaniu projektu na temat uzgodniony z osobą prowadząć zajęcia i przesłaniu go w wyznaczonym terminie.
Dopuszczenie do zaliczenia uzyskuje osoba, która uczestniczyła w zajęciach. Nieobecności (powyżej jednej) należy zaliczyć na dyżurach w zakresie i formie uzgodnionej z osobą prowadzącą.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

100% oceny końcowej stanowi projekt przygotowany w grupach i prezentowany na zajęciach w formie 20 minutowej prezentacji 60% (40% zawartość merytoryczna i 40%oryginalność projektu, 20% sposób prezentacji).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści wiecej niż jedne zajęcia wyrównuje zaległości poprzez zaliczenie w formie ustnej tekstów przypisanych do tematu zajeć.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Bergstrom Bo, Komunikacja wizualna, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:
Polak, Rafał (red.). Oblicza komunikowania wizualnego. Rzeszów, Kraków, Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie
Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.

Literatura dodatkowa do przygotowania projektów:
1. Banaszkiewicz, Karina. 2011. Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Warszawa: Oficyna Naukowa.
2. Banks, Marcus. 2009. Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Barthes Roland. 1995. Światło obrazu. Warszawa: Wydawnictwo KR.
4. Chmielecki, K. 2009. Tekst w sieci obrazów. W: Mirosław Filiciak i Grzegorz Ptaszek. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
5. Czywilis, Dariusz. 2009. Komiks amerykańskiego „głownego nurtu” jako forma komentarza politycznego. W: Lisiecki, Marcin (red.). Sztuki wizualne jako nośnik ideologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 215-231.
6. Drozdowski, Rafał. 2006. Fotografia jako dokument osobisty. W: Kaczmarek Jerzy i Marek Krajewski (red.). Co widać?. Poznań: Wydawnictwo UAM, ss. 53-64
7. Ferenc, Tomasz. 2009. Bohater, wróg, zdrajca – amerykańskie i niemieckie plakaty z okresu II wojny światowej. W: Lisiecki, Marcin (red.). Sztuki wizualne jako nośnik ideologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 245-266.
8. Frąckowiak, Maciej. 2008. Zdjęcie jako rebus. Zastosowanie wywiadu fotograficznego na przykładzie badań „Pornografia/erotyka: pytanie o kontekst czy estetykę?”. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
9. Grzybowicz, Dariusz. 2011. Autorska metoda konstruowania przestrzeni wirtualnej umożliwiająca percepcję przestrzeni otwartej (pejzaż, tło, otoczenie). W: Polak, Rafał (red.). Oblicza komunikowania wizualnego. Rzeszów, Kraków, Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, ss. 139-156.
10. Kaczmarek, Jerzy. 2004. Analiza ikonograficzno-ikonologiczna w socjologii wizualnej. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
11. Kaczmarek, Jerzy. 2008. Film socjologiczny w socjologii wizualnej. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, ss. 169-178.
12. Konecki, Krzysztof. 2010. Wywiad na podstawie filmów w badaniu praktyki jogi – na przykładzie badań cielesności i gestów w społecznym świecie praktyki jogi. W: Leoński, Jacek i Magdalena Fiternicak-Gorzko (red.). Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych. Szczecin: Volumina.pl, ss. 303-335.
13. Krajewski, Marek. 2007. Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. Poznań: Wydawnictwo UAM.
14. Krajewski, Marek. 2008. Fotografie jako przedmioty. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, ss. 119-132.
15. Marciniak, Tomasz. 2009. Wizja jedynie słuszna? Wizerunek księdza w polskim komiksie.W: Lisiecki, Marcin (red.). Sztuki wizualne jako nośnik ideologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 245-266.
16. Nikodemska-Wołowik, Anna, Tadeusz Górski i Mirosław Wołowik. 2004. Nie tylko LOGOtyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie. Bydgoszcz-Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta.
17. Olechnikicki, Krzysztof. 2009. Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
18. Wittkower R., „Interpetacja symboli wizualnych”, [w:] Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1990
19. Pater-Ejgiers, N. 2008. Dlaczego sieć przemawia obrazem. W: T. Ferenc i K. Olechnicki. Obrazy w sieci. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, str. 153-168.
20. Rose, Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
21. Sontag, Susan. 2009. O fotografii. Kraków: Wydawnictwo Karakter

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szeroko rozumiana tematyka przemian komunikacji pod wpływem rosnącego znaczenia obrazów dokonująca się pod wpływem dominacji systemów medialnych i informatycznych zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej jest obecna w moich zainteresowaniach naukowych od wielu lat. Dotyczy ona kwestii reklamy, przemian zachodzących w polityce i aktywności jednostek we współczesnych społeczeństwach nasyconych przekazami wizualnymi.

Wybrane publikacje:
Dorota Żuchowska-Skiba. 2007. Reklama komercyjna – pomiędzy odtwarzaniem a symulacją rzeczywistości społecznej, w: Kultura i gospodarka: ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, pod red. Janusza Muchy, Marii Nawojczyk, Grażyny Woronieckiej. Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS im. ks. Emila Szramka, (s. 235–249).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Rodzaje komunikacji politycznej w sieci – Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Kultura a tożsamość, pod red. Ignacego Stanisława Fiuta, Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, (s. 33–58)
Dorota Żuchowska-Skiba. Wyzwania i dylematy humanistyki XXI wieku. W: Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. 2016. Kraków: Libron, współautorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Dorota Żuchowska-Skiba. Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej. W: Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współautorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Dorota Żuchowska-Skiba. Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Dorota Żuchowska-Skiba. Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek

Additional information:

Literatura dodatkowa zawiera pozycje bibliograficzne potrzebne do opracowania projektów.