Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Antropologia obrazu i widowisk
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-109-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką znaczeń obrazów oraz widowisk w kulturze współczesnej. Analiza ikoniczności w jej różnych formach będzie również przedmiotem indywidualnych badań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej. KLT2A_K09 Presentation,
Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Prowadzi na pracę badawczą pod opieka osoby prowadzącej zajęcia. Project,
Presentation
M_U002 Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego. KLT2A_U08, KLT2A_U13, KLT2A_U12, KLT2A_U04, KLT2A_U09, KLT2A_U06 Examination,
Project,
Activity during classes,
Presentation
M_U003 Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu. KLT2A_U13, KLT2A_U18 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii. KLT2A_W18, KLT2A_W07 Examination,
Activity during classes,
Presentation
M_W002 Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym. KLT2A_W10 Activity during classes
M_W003 Zna zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej. KLT2A_W19, KLT2A_W22 Examination,
Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Prowadzi na pracę badawczą pod opieka osoby prowadzącej zajęcia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego. + - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Niezmiernie istotnym aspektem współczesnej kultury pozostaje jej ikoniczność, toteż coraz więcej współczesnych badań humanistycznych i społecznych jest skoncentrowanych wokół problemu wizualności. Celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią nowej dyscypliny oraz ze stosowaną w tym obszarze metodologią badań, przede wszystkim w kontekście fenomenu widowisk. W ramach kursu przeprowadzona zostanie analiza znaczeń współczesnych przekazów wizualnych oraz roli obrazu we współczesnych strategiach społecznych. Zostaną też prześledzone sposoby adaptacji tradycyjnych wzorców ikonograficznych w kulturze popularnej, a także w przestrzeni wirtualnej.
Podsumowaniem zajęć będzie przeprowadzenie przez studentów samodzielnych badań dotyczących wybranych aspektów ikoniczności w przestrzeni wirtualnej.
1. Od obrazu do wizualności – główne aspekty antropologii obrazu
2. Pamięć obrazu i przekaz ikonologii (od Warburga do Panofsky’ego)
3. Obraz w kontekście poznawczym (Gestalt)
4. Kolor w obrazie.
5. Wizualność jako forma informacji (Bateson i Mead). Od obrazu do widowiska.
6. Człowiek w obrazie – maski/kształty/fantomy
7-8. Życie i śmierć w obrazie – od ikony do fotografii
9. Widowisko i performens – definicje, metody, ujęcia.
10. Widowisko jako powrót do źródeł: teatr.
11. Widowisko w kontekście kulturowej pamięci: rytuały ludowości.
12. Widowisko jako rewolucja: opera i balet.
13. Od happeningu do performensu: sztuki plastyczne.
14. Performens jako nośnik kulturowych zachowań.
15. Cyberprzestrzeń jako obraz i widowisko.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), przygotowanie pracy zaliczeniowej.
Zasady zaliczenia poprawkowego są analogiczne do warunków pierwszego terminu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będą: 1. Obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione) – 20 ; 2. Przygotowanie pracy – 30; 3. Egzamin końcowy – 50%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opracowanie materiału ikonograficznego uzgodnionego z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996
H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007
M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012
P. Celiński (red.), Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2010
U. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999
L. Kolankiewicz, Antropologia widowisk: subdyscyplina czy nowa perspektywa antropologii kulturowej, „Kultura współczesna” 1 (2007)
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metoda badań nad wizualnością, Warszawa 2010
V. Turner, Od rytuału do teatru, powaga zabawy, Warszawa 2005

Literatura dodatkowa:
T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa 2011.
T. Boellstroff, Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, Kraków 2012
P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007
J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy, Gdańsk 2007
Historia ciała, 1-3, Gdańsk 2011-2014
K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003
E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971
K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Warszawa 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „Polish Journal of Arts and Culture” 8 (5/2013).

Esoteric Themes in the Artistic Works of Janina Kraupe, “Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions” 19, no. 4 (may 2016), s. 80-101

The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, w: Imaginatio, Światło i Ciemność, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 89-112

Additional information:

W ramach tego przedmiotu student realizuje badania, których wyniki prezentuje na zajęciach.