Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Studies on perception
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-110-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania procesów postrzegania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. KLT2A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. KLT2A_U11 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. KLT2A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. KLT2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Conversation seminar (15h):

Omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania procesów postrzegania:
1. teorie percepcji (filozofia, psychologia)
2. Neurobiologiczne podłoże percepcji
3. Modalności zmysłowe
4. percepcja sensoryczna
5. interpretacja danych zmysłowych
6. procesy kontrolne
7. Percepcja maszyn, przetwarzanie sygnałów

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenia terminu pierwszego.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: obecność, udział w dyskusji
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

lektura w j. angielskim

Recommended literature and teaching resources:

P. Jaśkowski „Zarys psychofizjologii”. Warszawa, Wydawnictwo Vizja, 2004 (fragmenty)
S. E. Palmer, Vision Science : Photons to Phenomenology. The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1999. (fragmenty)B. J Keeley, Making Sense of the Senses: Individuating Modalities in Human and Other Animals, The Journal of Philosophy, 99(1): 5-18. 2001
W. Kasprzak. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2009.

dodatkowe:

J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki (fragment), GWP, 2008
J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm, Warszawa 2005.
R. Audi, „The Sources of Knowledge”, [w:] Moser, P. K., (red.) The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 71-94
A. I. Goldman, „Relation between Epistemology and Psychology”, Synthese 1985, 64, s. 29-68.
E. Nęcka, J. Orzechowski i B. Szymura „Psychologia poznawcza”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (fragmenty)
R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982
A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski, Psychofizjologia widzenia. Wyd.ASP, Poznań 2002.
A.P. Sęk, Percepcja dźwięku, Forum Psychologiczne Tom 5, nr 1, 2000, s. 5-26

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gancarczyk, J., & Olszewska, A. (2018, September). Variability in human image understanding-the scene stabilization experiment. In 2018 II National Interdisciplinary Scientific Conference TechSpo’18: Power of Algorithms (pp. 1-5). IEEE.

Additional information:

None