Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język obcy
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-117-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z terminologią kulturoznawczą w języku angielskim.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych. KLT2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie zaawansowanym). Zna zakres swojej wiedzy i ma świadomość stałego jej poszerzania w obszarze nauki języka. KLT2A_U14, KLT2A_U02 Examination
M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym. KLT2A_U05 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. KLT2A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie zaawansowanym). Zna zakres swojej wiedzy i ma świadomość stałego jej poszerzania w obszarze nauki języka. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 16 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Auditorium classes (30h):
Język obcy

Zajecia z oferty SJO.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmiot
100% ocena z egzaminu na poziomie B2+.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmiot.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Do zaliczenia semestru student zobowiązny jest zaliczyć: moduł języka obcego na poziomie B2+ za co otrzymuje 2 ECTS.