Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-205-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest rozpoznanie natury komunikacji wizualnej rozwijanej przy użyciu mechanicznie powielanych kopii. Konwersatorium przeznaczone jest na zapoznanie się z historią grafiki, począwszy od jej pojawienia się w kulturze europejskiej w wieku XIV, po II połowę XX stulecia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze nad przekazem wizualnym, potrafi ułatwić osobom trzecim dostęp do źródeł (kolekcje grafiki). KLT2A_K05 Activity during classes,
Case study
M_K002 W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy . KLT2A_K06 Case study,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych, na poziomie zaawansowanym. KLT2A_U01 Case study,
Activity during classes,
Project
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analizy materiału graficznego. KLT2A_U11 Examination,
Activity during classes,
Case study
M_U003 Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. KLT2A_U22 Examination,
Case study,
Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej KLT2A_W03 Activity during classes,
Case study,
Project
M_W002 Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu. KLT2A_W21, KLT2A_W24 Case study,
Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami. KLT2A_W07 Examination,
Case study,
Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze nad przekazem wizualnym, potrafi ułatwić osobom trzecim dostęp do źródeł (kolekcje grafiki). - - - - + - - - - - -
M_K002 W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy . - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych, na poziomie zaawansowanym. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analizy materiału graficznego. - - - - + - - - - - -
M_U003 Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu. - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Contact hours 4 h
Module content
Conversation seminar (30h):
historia grafiki

Celem zajęć jest rozpoznanie natury komunikacji wizualnej rozwijanej przy użyciu mechanicznie powielanych kopii. Konwersatorium przeznaczone jest na zapoznanie się z historią grafiki, począwszy od jej pojawienia się w kulturze europejskiej w wieku XIV, po II połowę XX stulecia. W ujęciu historycznym omówiona zostanie specyfika poszczególnych technik graficznych oraz sposoby wykorzystania obrazów stworzonych przy ich użyciu. Pokrótce zademonstrowane zostaną podstawowe metody opisu i atrybucji odbitek. Pozwoli to słuchaczom zweryfikować uogólnienia, co do formy oraz kulturowego znaczenia grafiki.
PROGRAM ZAJĘĆ:
I – techniki graficzne
Historia wybranych metod tworzenia obrazu: drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, mezzotinta, akwatinta, litografia, fotografia, sitodruk, obraz cyfrowy
II – organizacja produkcji grafiki
Ośrodki, wysokości nakładów, metody kopiowania wzorów podział pracy w warsztacie(przykłady warsztatów Marcantonio Raimondiego i Hieronyma Cocka, atelier fotograficzne przełomu XIX i XX w, współczesna pracownia RTG i biuro projektowe)
III, IV – podstawy identyfikacji odbitek graficznych [część zajęć przeprowadzona zostanie w Gabinecie Rycin PAU w Krakowie]
- metody opisu, datowania i atrybucji prac graficznych, znaczenie skrótów służących do identyfikacji rycin (inc. pinx. exc. i inne)
- standardy sporządzania dokumentacji prac graficznych (noty katalogowe, zaawansowane hasła w bazach danych) (przykłady: kolekcja Gabinetu Rycin PAU, Rijksmuseum, Biblioteki Brytyjskiej)
V, VI- historia grafiki [zajęcia przeprowadzone w Gabinecie Rycin PAU w Krakowie, prezentacja oryginalnych odbitek]
początki stosowania technik graficznych w Europie (XIV, XV w.), grafika nowożytna: ośrodki produkcji, mistrzowie grafiki, ich znaczenie dla rozwoju medium (Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, William Hogarth, Honoré Daumier), rewolucja wizualna wieku XIX, grafika wieku XX w kontekście technologii cyfrowych.
VII – funkcjonowanie obrazów graficznych
- znaczenie grafiki dla rozwoju innych obszarów ikonosfery ( wzornictwo przemysłowe, obrazowanie w nauce, sztuka)
- historia obecności obrazu powielonego w przestrzeni publicznej (esp. plakat i jego funkcje)
– grafika jako dokument życia społecznego (historia wprowadzania kart wizytowych, pocztówek, ulotek, logotypów)

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Method of calculating the final grade:

WARUNKI ZALICZENIA konwersatorium:
• obecność na zajęciach (20%)
• prezentacja projektu (80 %)

projekt:
• zadanie będzie polegać na opracowaniu wskazanej odbitki graficznej (identyfikacji techniki, przybliżonego czasu powstania; ew. miejsca pochodzenia; odczytanie sygnatur i inskrypcji umieszczonych na odbitce)
• tematy projektów powinny zostać uzgodnione z prowadzącym
• opracowania powinny zostać przedstawione indywidualnie wraz z dokumentacją w formie rozbudowanej noty katalogowej, uwzględniającej standardowy opis fizyczny przedłożonej grafiki; notę bibliograficzną oraz komentarz autorów dotyczący funkcji obiektu, jego znaczenia w kontekście historii rozwoju komunikacji wizualnej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Bóbr M., Krużel, K., Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000
Krużel K. , Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999
Mayor, A. Hyatt, Prints & People: A Social History of Printed Pictures, New York 1972

Thompson W., The Printed Image in the West: Woodcut, [w:] Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–
http://www.metmuseum.org/toah/hd/wdct/hd_wdct.htm

PAUart
www.pauart.pl/

Białostocki J., Tradycja i innowacja. Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987
Białostocki J., W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957
Castleman R., Prints of the 20th Century. A History, London 1997
Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa, 2004
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971
Gombrich, Ernst H , The Visual Image, [w:] David R Olson wyd.: Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education. Chicago, IL , s. 255-8 [przedruk z Scientific American 227 (September 1971), s.82-96
H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, wyd. 2 przejrz. i uzup., Wrocław–Warszawa 1975
Hind A. M., A history of engraving and etching from the 15th century to the year 1914, New York 1963
Kossowska I., Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000
Macharska M., Rola grafiki w twórczości Tomasza Dolabelli, „Folia Hi-storiae Atrium”, t. 9, 1973
Olszewski A.M., Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975
Praz M., Studies in Seventeenth-Century Imagery, Roma 1964
Dahl S. , Dzieje książki, przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław 1965

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Anna Olszewska
Wybrane opracowania materiałów źródłowych (grafika europejska):
Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część VIII: Hooghe Romeyn de – Huys Frans, Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowi., Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2013
Xawery Dunikowski, Anny Jesinowicz-Nguyen, Małgorzata Łojko, Tomasz Rogaliński, Alina Szapocznikow, Erwina Ziomkowska, [w:] Praca kobiety nigdy się nie kończy / Woman’s work is never done, Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia red., Kraków 2013
My i Oni: zawiła historia odmienności = Us and Them : an intricate history of otherness, [katalog oprac. Anna Olszewska]. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011. Wystawa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Bibliotekę Naukową PAU i PAN w Krakowie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury od 15 marca do 5 czerwca 2011, s. 45-248. (wersja pol. i ang.)
Rzeź niewiniątek, Męczeństwo św. Cecylii, Śmierć Ananiasza, Parnas, Grupa Laokoona, Triumf Galatei, Amor i Wenus trymająca strzałę, Bitwa konnych i pieszych, Cesarz uwalniający niewolnika Androklesa, Muncjusz Scewola: opracowanie rycin, [w:] Ewa Katarzyna Świetlicka [red.], Ceramika Rafaela. Majolika „istoriato” ze zbiorów polskich, Warszawa 2010

Additional information:

None