Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multisensory dimension of cultural experience
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-206-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs zawierający elementy antropologii zmysłów dotyczy zmysłowych sposobów doświadczania zjawisk kulturowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić. KLT2A_K06 Activity during classes
M_K002 Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. KLT2A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu. KLT2A_U05, KLT2A_U10 Test
M_U002 Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach. KLT2A_U20 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych. KLT2A_W07, KLT2A_W06, KLT2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 28 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Sensorium człowieka (2h)
2. Antropologia zmysłów (4h)
3. Wzrok (6h)
4. Słuch (4h)
5. Smak (2h)
6. Węch (2h)
7. Dotyk (2h)
8. Multisensoryczność przekazu
9. Kulturowa turystyka sensoryczna (2h)

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Poszczególne formy zajęć będą sprawdzane poprzez aktywność studentów oraz w formie końcowego kolokwium zaliczeniowego

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie pisemnego kolokwium, obejmującego tematykę zajęć i odbywającego się na ostatnich zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego lub przygotowuje pracę analityczną

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura (wybór:
Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, Warszawa 1997.
Camporesi P., Laboratorium zmysłów, Gdańsk 2005.
Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznawania przez węch: od odrazy do snu ekologicznego, Warszawa 1998.
Cox Ch., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010.
Losiak R., Tańczuk R., Audiosfera Wrocławia, Wrocław 2014.
Łęńska-Bąk K., O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie culinaria, Opole 2010.
Rogowski M., Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu kulturowego, “Turyzm”, nr 2/2016, s. 23-32.
Stasiak A., Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń, “Turystyka kulturowa”, nr 5/2016, s. 6-28.
Wieczorkiewicz A., Kostaszuk-Romanowska (red.), Spektakle zmysłów, Warszawa 2010.
Stańczyk M., Zmysłowa teoria kina. Dostępny: http://ekrany.org.pl/historia_kina/zmyslowa-teoria-kina-vivian-sobchack-i-sensuous-theory/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None