Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Alternative trends in culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-208-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Alternatywne nurty pełnią w kulturze liczne funkcje. Z jednej strony pozwalają poszukiwać rozwiązań innych od powszechnie przyjętych. Z drugiej, zawarte w nich koncepcje przekładają się na kształtowanie kulturowego obrazu świata, niejednokrotnie w sposób wyjątkowo wyrazisty. Celem kursu jest próba wskazania, jaka jest faktyczna rola alternatywnych nurtów w całokształcie kultury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna znaczenie tego typu studiów dla pełnego rozumienia fenomenów kultury współczesnej KLT2A_K09 Activity during classes
M_K002 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji grupowej KLT2A_K03 Activity during classes
M_K003 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec różnorodnych tradycji kulturowych KLT2A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące alternatywnych nurtów w kulturze KLT2A_U02 Examination
M_U002 Student potrafi operacjonalizować terminy związane z tą dyscypliną na potrzeby kulturoznawczych badań naukowych KLT2A_U05 Activity during classes
M_U003 Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie alternatywnych nurtów kultury KLT2A_U05 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje odnoszące się do zagadnienia kultury alternatywnej KLT2A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna znaczenie tego typu studiów dla pełnego rozumienia fenomenów kultury współczesnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji grupowej - - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec różnorodnych tradycji kulturowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące alternatywnych nurtów w kulturze + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi operacjonalizować terminy związane z tą dyscypliną na potrzeby kulturoznawczych badań naukowych - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie alternatywnych nurtów kultury + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje odnoszące się do zagadnienia kultury alternatywnej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 41 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Alternatywne nurty pełnią w kulturze liczne funkcje. Z jednej strony pozwalają poszukiwać rozwiązań innych niż powszechnie przyjmowane. Z drugiej, przekładają się na kształtowanie kulturowego obrazu świata, niejednokrotnie w sposób wyjątkowo wyrazisty. Celem kursu jest próba wskazania, jaka jest faktyczna rola alternatywnych nurtów w całokształcie kultury.

Plan zajęć i zalecana literatura:
Przedmiot i metody badań (1-2-3). Kategoria kultury alternatywnej. Kultura alternatywna a kontrkultura. Mitologie jako wyraz alternatywnego buntu. Bajka i mit. Ikonologia. Pamięć kultury. Badania nad ezoteryzmem. Hermeneutyka, fenomenologia, strukturalizm i metody postmodernizmu w badaniach nad alternatywnymi nurtami w kulturze. Kultura alternatywna jako dzieło otwarte.
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 2010; Eco U., Dzieło otwarte, Warszawa 2008; Eco U., Interpretacja i historia oraz Nadinterpretacja tekstu, w: S. Collini (red.), Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 2008; Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, Warszawa 2018; Hanegraaff W., Religia i wyobraźnia historyczna: tradycja ezoteryczna jako wyobraźnia poetycka, w: Światło i ciemność, t. 8, Imaginatio, Gdańsk 2017; van der Leeuw G., Fenomenologia religii, Warszawa 1978; Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Warszawa 1970 (rozdział: Struktura mitów); Propp W., Morfologia bajki, Warszawa 1976; Tolkien J.R.R., Potwory i krytycy, Kraków 2010.

Tradycja I (4-5-6). Źródła alternatywnych nurtów kultury na Zachodzie – gnoza i hermetyzm. Astrologia. Alchemia. Kabała. Magia. Alternatywne aspekty w kulturze Renesansu. Wątki alternatywne w sztuce nowożytnej. Narodziny mitu różokrzyżowców. Masoneria.
Bugaj R., Hermetyzm, t. 1-2, Warszawa 1998; Cegielski R., Ordo ex chao, t. 1, Warszawa 1994; Garin E., Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu, Warszawa 1992; Klibansky R., Panofsky E., Saxl, F., Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Kraków 2009; Prinke R., Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, Warszawa 2014; Quispel G., Gnoza, Warszawa 1988; Rudolph K., Gnoza, Kraków 2003; Scholem G., Kabała i jej symbolika, Kraków 1996; Szydło Z., Woda, która nie moczy rąk. Alchemia Michała Sędziwoja, Warszawa 1997; Znaczenie mitu hermetycznego w kształtowaniu kulturowej wyobraźni Zachodu, w: Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, Libron, Kraków 2017, s. 11-28.

Tradycja II (7-8-9). Tradycja Romantyzmu. Teozofia i reaktywacja nurtów ezoterycznych na Zachodzie (geneza, główne postaci, teoria i praktyka). Nowy mit – ewolucja świata. Ukształtowanie nowego obrazu świata i człowieka – reformy szkolnictwa, koncepcja zaangażowanego obywatela. Duchowość. Zrealizowane utopie – Adyar i Goetheanum.
Bławatska H.P., Klucz do teozofii, t. 1-2, Warszawa 1996; Grudnik K., Okultyzm i nowoczesność. studium literaturoznawcze, Gdynia-Kraków 2016; Janion M., Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007; Kandyński. O duchowości w sztuce, Łódź 1996; Prokopiuk J., Szkice antropozoficzne, Białystok 2003; Stępień M.B., Okultyzm, Lublin 2015; Trzcińska I, Świerzowska A., The Origin and Impact of the Theosophical Center in Adyar, “Studia Humanistyczne” 2017, t. 16/4, s. 7-19; Uspienski P.D., Fragmenty nieznanego nauczania, Warszawa 2010; Wiśniewska-Paź B., Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne, Wrocław 2002

W stronę współczesności (10-11-12). Wątki alternatywne i narodziny sztuki współczesnej. Koncepcje alternatywne w nazizmie. New Age jako kumulacja alternatywnych koncepcji (psychologia, nauka, duchowość).
Dobroczyński B., Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii, 2009; Goodrick-Clarke N., Okultystyczne źródła nazizmu. Tajemne kulty aryjskie i ich wpływ na ideologię nazistowską, Warszawa 2010; Hall D., New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007; Kubiak A., Jednak New Age, Warszawa 2005; Kasperek A., Wolność spod znaku undergroundu, Katowice 2012; I. Trzcińska, O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Kraków 2013

Polska alternatywa (13-14-15). Sztuki plastyczne (tradycje międzywojnia, Oneiron, Janina Kraupe). Teatr i widowiska (Teatr Reduta, Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Włodzimierz Staniewski). Alternatywa w PRL-u.
Kamiński Ł., Krasnoludki i żołnierze. Wrocławska opozycja lat osiemdziesiątych, w: „Pamięć i przyszłość” nr 2/2008, s. 7-19; Kraupe J., Signatura rerum, Krakow 1991; P. Mrass (red.), Oneiron. Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, Katowice 2006; Osiński Z., Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Gdańsk 2009; Osiński Z., Pamięć Reduty, Gdańsk 2003; Porębski M., Deska, Warszawa 1997; Stańczyk X., Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996, Warszawa 2018; Wisłocki S. A., Mistrz Teofil Ociepka. Między władzą a prawdą, Katowice 2010

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładach oraz egzamin.
Warunki terminu poprawkowego są analogiczne do pierwszego.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Egzamin ustny – 80%
Obecność na wykładach jest obowiązkowa – 20 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie eseju z wybranej lektury.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

B. Dobroczyński, Kłopoty z duchowością, Szkice z pogranicza psychologii, Kraków 2009
A. Erll, Kultura pamięci. Wprowadzenie, Warszawa 2018;
A. Faivre, Access to Western Esotericism. New York 1994
N. Goodrick-Clarke, Okultystyczne źródła nazizmu, Warszawa 2001
W. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge 2002
A. Kasperek, Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii, Kraków, 2012
A. Kubiak, Jednak New Age, Warszawa 2005
X. Stańczyk, Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996, Warszawa 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

O duchowości inaczej, Coaching w perspektywie przemian współczesnej kultury, Kraków 2013

Polish Interpretations of the Theosophical Concept of Evolution, w: “The Polish Journal of the Arts and Culture” 13 (1/2015), Esoteric Studies. Polish Contributions, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess, s. 173-190

Esoteric Themes in the Artistic Works of Janina Kraupe, “Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions” 19, no. 4 (may 2016), s. 80-101

Gregory Bateson I nowa duchowość, w: Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. The Challenge for Humanities: the Ecology of Mind. Gregory Bateson in Poland, red. M. Jaworska- Witkowska, L. Witkowski, Warszawa 2016, s. 422-454

The Origin and Impact of the Theosophical Center in Adyar (wspólnie z Agatą
Świerzowską), “Studia Humanistyczne” 2017, t. 16/4, s. 7-19

Ilness Narratives in the Esoteric Vision of the World: Agnieszka Pilchowa’s Views and
Concepts, (wspólnie z Agatą Świerzowską) „Religio: Revue pro religionistiku” XXVI, 1, 2018, s.49-70.

Idea prawa karmicznego w przekonaniach polskich teozofów. Przyczynek do badań, w: Wschód i Zachód. Miejsca spotkań, red. K. Skowronek, A. Świerzowska, Libron, Kraków 2018, s. 255-270.

Additional information:

None