Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie graficzne 2
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-209-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Module summary

Celem zajęć jest rozwinięcie i pogłębienie umiejętności studenta w tworzeniu wizualnych znaczeń i skojarzeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Pogłębia w własnym zakresie wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz stale rozwija swoje zdolności i umiejętności projektowe. KLT2A_K02 Activity during classes
M_K002 Umiejętnie organizuje własną pracę nad projektami. KLT2A_K04, KLT2A_K05 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_K003 Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy projektowe i rozwija umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i koncepcyjne konieczne do pracy projektowej. KLT2A_K06 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy projektów graficznych, plakatów, znaków graficznych, logotypów, reklam, banerów. KLT2A_U08 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje wiedzą o funkcji grafiki projektowej w procesach kształtowania prawidłowych relacji z odbiorcą. KLT2A_W18, KLT2A_W20 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada praktyczną wiedzę na temat funkcji znaku, plakatu i grafiki jako zasadniczej roli w kulturze masowej. KLT2A_W22 Activity during classes,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Pogłębia w własnym zakresie wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz stale rozwija swoje zdolności i umiejętności projektowe. - - - + - - - - - - -
M_K002 Umiejętnie organizuje własną pracę nad projektami. - - - + - - - - - - -
M_K003 Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy projektowe i rozwija umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i koncepcyjne konieczne do pracy projektowej. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy projektów graficznych, plakatów, znaków graficznych, logotypów, reklam, banerów. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą o funkcji grafiki projektowej w procesach kształtowania prawidłowych relacji z odbiorcą. - - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada praktyczną wiedzę na temat funkcji znaku, plakatu i grafiki jako zasadniczej roli w kulturze masowej. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (30h):

> Zadanie główne: graficzny kalendarz (dla konkretnej marki lub o charakterze artystycznym). Działanie kreatywne przy zachowaniu funkcji użytkowej.

+ ćwiczenia dodatkowe:
> zadanie graficzne
> wizualny projekt (symulacja) aplikacji na urządzenia mobilne

Opis zajęć:
Kurs będzie skupiał się na zagadnieniach związanych z podstawami projektowania komercyjnego i artystycznego w dziedzinie grafiki, przekazem wizualnym i jego interpretacją.

Forma zajęć:
Praca zespołowa i indywidualna z studentami, prowadzona w formie wykładów i korekt oraz w pracowni komputerowej przy konkretnych problemach projektowych.Korekty projektów graficznych, wykonanych przez studentów poza zajęciami w programach graficznych, w formie szkiców wstępnych, rozmowa na temat idei, wstępnych założeń i bieżących efektów pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Forma zaliczenia:
przegląd semestralny – każdy student prezentuje przed grupą wszystkie swoje prace (prezentacja multimedialna, wydruki plansz / makiety).
Na ocenę końcoworoczną składają się:
– średnia ocen z zadań projektowych (50%)
– zaangażowanie, rozwój (40%)
– sposób prezentacji projektu podczas przeglądu prac semestralnych (10%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze)
– praca poza zajęciami
– wykonanie projektów i zaprezentowanie ich podczas przeglądu końcowego
– umiejętność pracy w programach graficznych

Recommended literature and teaching resources:

- Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie, Jerzy Bralczyk
- Psychologiczne mechanizmy reklamy, Dariusz Doliński
- LOGO DESIGN LOVE, David Airey, rok wydania 2001
- Szkoła projektowania graficznego, Wydawnictwo Arkady
- ATLAS OF GRAPHIC DESIGNERS
- Historia Reklamy, Stephanie Pinkas i Marc Loiseau, Taschen
- Ponadczasowe logo – projektowanie znaków odpornych na działanie czasu, Jack Gernsheimer, Helion
- Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Prowadzący:
Adam Żądło – ur. w 1993 roku; artysta audiowizualny, absolwent Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Specjalizuje się w animacji, fotografii i filmie. Wychował się na wsi, w swojej twórczości łączy doświadczenie z pracy na roli z wiedzą naukową i najnowszymi technologiami. Zwycięzca, finalista i uczestnik kilkudziesięciu międzynarodowych festiwali, konkursów i wystaw. Czynnie wspierał studenckie koła naukowe zajmujące się konstruowaniem cyborga i badaniem przestrzeni kosmicznej. Freelancer realizujący filmy, animacje, plakaty i wszelkie mniejsze formy graficzne dla dużych firm oraz klientów indywidualnych. Obecnie realizuje autorski projekt gry komputerowej.

Portfolio:
www.adamzadlo.com

Additional information:

None